Netwerkorganisatie

TOPGGz is een netwerk van experts in complexe zorg. Op verschillende expertises en/of relevante thema's werkt zij in netwerken samen met collega’s van de instellingen om de kerntaken (verder) vorm te geven. In deze netwerken werken we gezamenlijk aan het verbeteren van topklinische functies en het inzichtelijk maken van de uitkomsten hiervan. Op deze wijze is de betrokkenheid van de deelnemende instellingen bij elkaar en bij het TOPGGz-initiatief groot en kan bovendien gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring binnen de instellingen. Het bureau heeft bij de diverse netwerken een faciliterende rol.

De netwerkstructuur van TOPGGz is met ingang van 2021 vernieuwd naar aanleiding van het nieuwe Strategisch Plan 2020-2025. De nieuwe netwerkstructuur is ingericht op basis van de drie kerntaken van TOPGGz.

Netwerkstructuur vanaf 2021

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie TOPGGz  is verantwoordelijk voor het beoordelen van de afdelingen (de te visiteren eenheden).

Vier keer per jaar komt de visitatiecommissie bijeen om alle visitaties te bespreken en de criteria en procedure te evalueren. De visitatiecommissie staat onder leiding van de voorzitter, prof. dr. Jos Egger.

Prof. dr. Jan Spijker en prof. dr. Wouter Staal zijn de vice-voorzitters.

Visitatiecommissie TOPGGz

De commissie bestaat uit zeer ervaren visitatoren met verschillende disciplines en alle visitatoren zijn senior professionals. Alle leden onderschrijven een gedragscode waarin zij hun neutraliteit, professionaliteit en integriteit garanderen. Tevens wordt de Code Belangenverstrengeling van de Gezondheidsraad gehanteerd om te voorkomen dat er belangenverstrengeling optreedt.

Voor elke visitatie wordt een visitatieteam samengesteld die de visitatie daadwerkelijk uitvoert. Elk visitatieteam bestaat uit een van de voorzitters van de visitatiecommissie, de directeur of senior adviseur van de stichting, twee leden uit de visitatiecommissie en een van de ambtelijk secretarissen.

Netwerk Bekostiging

Dit netwerk denkt mee over bekostigingsvraagstukken van TOPGGz. Bij het netwerk zijn professionals betrokken van de deelnemende instellingen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de zorgverkoop en bekostiging van hoogspecialistische ggz.

Netwerk Kwaliteit en Doelmatigheid

In dit netwerk komen alle activiteiten aan bod op het gebied van (kosten)effectiviteitsonderzoek en het meetbaar en inzichtelijk maken van de resultaten en effecten van de TOPGGz-afdelingen.

Platform PR & Communicatie

Het Platform PR & Communicatie richt zich op het werkgebied communicatie. In het Platform heeft een aantal communicatieprofessionals van lidinstellingen  vast zitting, aangevuld met de communicatieadviseur en -medewerker van TOPGGz. Op thema worden collega's van andere lidinstellingen uitgenodigd om mee te denken.

Het doel van het platform is:  

  • Toetsingsplatform voor en actief meedenken over het communicatiebeleid van TOPGGz;
  • Profileren en positioneren van de meerwaarde van TOPGGz vanuit de eigen instelling en/of afdeling (intern en extern) en vanuit TOPGGz;
  • Gezamenlijk kijken naar optimale communicatie (vindbaarheid en bekendheid) door de lidinstellingen zelf. 
Back to top