Netwerk van experts in complexe zorg

Het TOPGGz-initiatief is geslaagd wanneer alle patiënten en hun naasten een hoogspecialistisch zorgaanbod kunnen vinden dat past bij hun zorgvragen en zij daarin een nieuw perspectief op herstel kunnen vinden.

     

 

 

Missie

TOPGGz staat voor het beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren van topklinische ggz, zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan hoogwaardige kwaliteitscriteria. TOPGGz beoogt hiermee de kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz te bevorderen. 

Visie

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn of omdat er geen geschikte specialistische zorg is. Deze groep patiënten heeft een hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. 

TOPGGz maakt zichtbaar waar in Nederland welk hoogspecialistisch zorgaanbod gecombineerd wordt met de uitvoering van topklinische taken (gegarandeerd met het TOPGGz-keurmerk), zodat patiënten en hun naasten een geschikte afdeling kunnen vinden die hen een nieuw perspectief kan bieden op herstel. TOPGGz stelt dit vast middels een inspirerend visitatieproces van hoge kwaliteit. Op deze manier wil TOPGGz zowel zorgprofessionals als de afdelingen inspireren en motiveren om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zo ontstaat een netwerk van experts in complexe geestelijke gezondheidszorg. 

Noblesse oblige
TOPGGz-afdelingen vormen met elkaar, als netwerk van expertisecentra, de voorhoede van de ggz en deze positie brengt bijzondere verplichtingen met zich mee. De afdelingen geven deze verantwoordelijkheid vorm in de ggz-keten op onderstaande wijze:

  • Door de inzet van aantoonbare uitgebreide ervaring en expertise vervullen zij voor patiënten en hun naasten een ‘last resort’ functie waar - onder andere met wetenschappelijk onderzoek ondersteunde innovaties - nieuwe, kansrijke of beter passende diagnostiek en/of behandeling wordt aangeboden.
  • Door hun kennis en kunde, innovaties en onderzoeksresultaten actief, breed en praktisch toepasbaar beschikbaar te stellen aan collega professionals, zodat zoveel mogelijk patiënten hiervan kunnen profiteren.
  • Door laagdrempelig consultatie en advies te bieden aan professionals, zodat zij hun zorg kunnen verbeteren en patiënten van wie de behandeling is vastgelopen of (nog) onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, een nieuw perspectief op herstel kunnen bieden. 
  • Door patiëntenparticipatie als belangrijk element van topklinische ggz te implementeren en het patiëntenperspectief steeds centraal te stellen.
  • En tot slot door resultaten en effecten transparant in kaart te brengen, ervan te leren en met elkaar de uitkomsten steeds verder verbeteren. Zo maken zij inzichtelijk wat de toegevoegde waarde is van de topklinische ggz.

 

 

Kerntaken

Kerntaken TOPGGz

TOPGGz realiseert de ambitie die in de visie beschreven wordt door middel van onderstaande drie kerntaken.

Bij elke kerntaak maakt TOPGGz strategische keuzes voor de komende vijf jaar. In het Strategisch Plan 2020-2025 'Netwerk van experts in complexe zorg' kun je alles lezen over de nieuwe strategische koers van TOPGGz voor de komende vijf jaar. 

TOPGGz realiseert haar kerntaken altijd samen met een netwerk van experts. In de bestaande structuur van commissies en netwerken (zoals het TOP-consortium, het Netwerk Kwaliteit en Doelmatigheid etc.) werken we samen met experts op diverse gebieden vanuit de verschillende TOPGGz-afdelingen. Onze faciliterende rol richt zich op hierboven genoemde strategische thema’s, die door de afdelingen/specialismen zelf naar voren zijn gebracht. Door de samenwerking op deze thema’s tussen de TOPGGz-afdelingen onderling en met onze samenwerkingspartners te faciliteren bereiken we op deze onderwerpen resultaten voor patiënten en professionals in de topklinische ggz. Op deze wijze sluit TOPGGz optimaal aan bij de wensen/behoeften van het veld en betrekt daarbij experts die specifieke kennis van bepaalde thema’s hebben. Uiteraard worden de strategische thema’s periodiek geactualiseerd.

De huidige netwerkstructuur van TOPGGz wordt in 2020 geëvalueerd en waar mogelijk en wenselijk verder geoptimaliseerd. Hierbij zullen we onderzoeken hoe we de stem en de rol van patiënten binnen onze eigen processen verder kunnen vormgeven.

Tenslotte zetten we onze faciliterende rol ook actief in ter ondersteuning van de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) om tot een adequate en structurele bekostiging te komen van zowel hoogspecialistische patiëntenzorg als de uitvoering van de topklinische taken. Ook hier ligt onze focus en bijdrage op de inhoud, het proces én het voor het voetlicht brengen van de toegevoegde waarde van de topklinische ggz. 
 

 

 

Positionering

TOPGGz staat midden in de samenleving en is de afgelopen jaren steeds meer een factor van betekenis geworden binnen de ggz-sector. TOPGGz werkt nauw samen met (georganiseerde) patiënten, beroepsverenigingen, verzekeraars en andere samenwerkingspartners om de patiëntenzorg te blijven verbeteren en perspectief te blijven bieden aan patiënten met de meest complexe problematiek.

TOPGGz richt zich op de topklinische ggz maar is tegelijkertijd een verbindende factor voor de hele ggz. Ontwikkelde kennis en expertise wordt verspreid in de hele ggz, zodat alle patiënten met een hoogspecialistische zorgvraag hiervan kunnen profiteren op weg naar herstel. TOPGGz-afdelingen willen hun voorhoede positie als netwerk van expertisecentra hier actief voor inzetten, maar zij kunnen dit niet alleen. Daarvoor is samenwerking in een netwerk met alle relevante partijen noodzakelijk. 

TOPGGz richt zich primair op de inhoud. De noodzakelijke behartiging van belangen van TOPGGz-afdelingen door partijen in het veld die hiervoor in positie zijn (onder andere partij zijn binnen het HLA), kan daarbij inhoudelijk door TOPGGz worden ondersteund. Dat is van belang voor het optimaliseren en positioneren van TOPGGz. Ook daarom is samenwerking als netwerk belangrijk. 

Essentieel is de samenwerking met en tussen de verschillende TOPGGz-afdelingen bij de verdere ontwikkeling van TOPGGz. MIND, de Nederlandse ggz, de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars zijn nu en in de toekomst onze belangrijkste partners. Hiernaast werken we op diverse concrete dossiers samen met verschillende kennisinstituten zoals het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Akwa GGZ, iMTA/ESHPM en universiteiten/UMC’s. 

Bestuur

Het TOPGGz-bestuur bestaat uit vier bestuursleden (allen voorzitters of leden Raden van Bestuur van participerende instellingen) en een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter vormt samen met de penningmeester én de directeur van de Stichting Topklinische GGz het Dagelijks Bestuur. 

Prof. dr. Werner Brouwer

Prof. dr. Werner Brouwer

Hoogleraar Gezondheidseconomie Erasmus School of Health Policy & Management

Voorzitter bestuur TOPGGz Lid Dagelijks Bestuur  
Erica Harteveld

Drs. Erica Harteveld

Raad van Bestuur Karakter

Portefeuille: faciliteren TOPGGz-afdelingen via de verschillende inhoudelijke…
Walter Franken

Drs. Walter Franken

Raad van Bestuur de Viersprong

Portefeuille: penningmeester, vice-voorzitter en lid Dagelijks Bestuur,…
Floor van Dijk

Drs. Floor van Dijk

Raad van Bestuur Arkin

Portefeuille: kennis delen/communicatie, PR, branding, relatie met…
Wencke de Wildt

Dr. Wencke de Wildt

Raad van Bestuur GGZ inGeest

Portefeuille: certificering, wetenschappelijk onderzoek, oriëntatie op…

Bureau

De werkzaamheden van TOPGGz worden uitgevoerd door het bureau. Bij het bureau zijn negen medewerkers werkzaam.

Carola van 't Hof

Carola van 't Hof

Medewerker bureau en projecten

Christine Facchin

Christine Facchin

Secretaris visitatiecommissie en projectmedewerker

Dineke Moerman

Dineke Moerman

Directeur

Ellen Mogendorff

Ellen Mogendorff

Adviseur

Jennie van Malestijn

Jennie van Malestijn

Secretaris visitatiecommissie

Jolanda Stellingwerff

Jolanda Stellingwerff

Communicatiemedewerker

Karin Hakkert

Karin Hakkert

Secretaresse

Kim Jansen-Hendriks

Kim Jansen-Hendriks

Communicatieadviseur

Monique van Bueren

Monique van Bueren

Senior adviseur

Rianne

Rianne Elderkamp

Manager bureau en certificering

Netwerkorganisatie

TOPGGz is een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat rond verschillende relevante thema’s netwerken zijn opgericht waar de deelnemende instellingen professionals voor afvaardigen en waarin we gezamenlijk werken aan het verbeteren van topklinische functies en het inzichtelijk maken van de uitkomsten hiervan. Op deze wijze is de betrokkenheid van de deelnemende instellingen bij elkaar en bij het TOPGGz-initiatief groot en kan gebruik maken van de kennis en ervaring binnen de instellingen. Het bureau heeft een faciliterende rol.
Er zijn netwerken rondom de volgende thema’s

  • Certificering
  • Kwaliteit en doelmatigheid
  • Bekostiging
  • PR en communicatie
Back to top