Initiatieven TOPGGz

TOPGGz initieert diverse activiteiten om TOPGGz-afdelingen te ondersteunen. Er zijn drie thema's: ontsluiten van kennis en informatie, meerwaarde aantonen en positionering in het veld.

 

 

Decision Tools: de juiste zorg op de juiste plek

In de ggz is het al langer een probleem dat patiënten niet altijd de juiste zorg krijgen, passend bij de ernst en complexiteit van hun problematiek. Soms is er sprake van overbehandeling, soms van onderbehandeling. Om een onnodige lijdensweg te voorkomen, wil je dat een patiënt de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Daarom heeft TOPGGz samen met de Erasmus Universiteit en een groot aantal professionals uit verschillende onderdelen van de ggz, vijf instrumenten ontwikkeld om het indicatieproces te ondersteunen. De zogenoemde Decision Tools geven de professional meteen zicht op de meest aangewezen zorg en behandelsetting: specialistische ggz (tweede lijn) of hoogspecialistische ggz (derde lijn). Er is een Decision Tool voor patiënten met angststoornissen, depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en de Transdiagnostische Decision Tool.

Bekijk ook de interactieve, wetenschappelijke poster over de Decision Tools. Hierin vind je alle relevante wetenschappelijke informatie over deze instrumenten overzichtelijk bij elkaar. 

 

 

Resultaten en effecten in beeld

TOPGGz-afdelingen hebben vaak al een lange traditie met het meten van behandeleffecten en resultaten. Vanaf 2017 zijn alle TOPGGz-afdelingen bezig om hun resultaten en effecten op het gebied van patiëntenzorg, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op een uniforme wijze in beeld te brengen middels een format ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteit en Doelmatigheid. Op deze website vind je alle TOPGGz-afdelingen en kun je lezen welke resultaten en effecten zij boeken. Het meten en in kaart brengen van resultaten is een proces. De afdelingen zijn bezig om dit steeds verder te ontwikkelen en steeds beter in kaart te brengen.

 

 

Patiëntenperspectief bij TOPGGz

Wat vinden patiënten belangrijk? En wat doet TOPGGz daarmee? Een belangrijk doel van TOPGGz is de juiste zorg op de juiste plaats. Daar is sprake van als het zorgaanbod aansluit op de situatie, beleving, betekenis, nood en/of behoefte van de patiënt. En daarvoor moet de stem van de patiënt gehoord worden. Daarom werkt TOPGGz samen met patiënten en hun verenigingen. De afgelopen jaren heeft dat geleid tot verschillende gezamenlijke activiteiten, zoals:

  • Project WegWijs over patiëntgerichte informatie op websites
  • Ervaringsverhalen op deze website
  • Criterium 12 van het TOPGGz-keurmerk over patiëntenparticipatie
  • Bij de visitatie is een patiënt/ ervaringsdeskundige of een naaste aanwezig

 

 

 

 

Consultatie en advies

De meeste behandelingen hebben het gewenste effect, maar in sommige gevallen stagneert de behandeling of slaat de behandeling niet aan. Wat doe je in zo’n situatie? Een behandelaar kan dan een beroep doen op consultatie, advies of een second opinion. Die is te krijgen bij de experts van TOPGGz-afdelingen. Veel van hen werken ook als consulent voor het CCE. Lees hier welke experts bij een TOPGGz-afdeling werkzaam zijn en hoe je consultatie en advies kunt aanvragen of een second opinion.

 

 

Bekostiging van TOPGGz-afdelingen

Naast zeer gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voeren TOPGGz-afdelingen nog andere taken uit. Zoals het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, verrichten van wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht aan vakgenoten. Deze extra taken van een TOPGGz-afdeling kosten geld. Al langere tijd geven TOPGGz-afdelingen aan dat er knelpunten zijn in de bekostiging van deze extra taken.

TOPGGz heeft de afgelopen jaren deze knelpunten geïnventariseerd en ter sprake gebracht bij relevante partijen zoals de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars, VWS en de NZA. Samen met deze partijen heeft TOPGGz al veel stappen gezet om een oplossing hiervoor te vinden.

Hiervoor is de notitie Bekostiging TOPGGz geschreven.

TOP-consortium

Het doel van het TOP-consortium is het stimuleren en bevorderen van samenwerking tussen hoogleraren die gespecialiseerd zijn in verschillende aandoeningen. Het consortium hoopt door deze bundeling van kennis en expertise de uitkomsten voor patiënten te verbeteren.

TOP staat voor Transdiagnostisch Onderzoek Psychiatrie. Transdiagnostisch betekent ‘een rol spelend bij verschillende psychiatrische aandoeningen/diagnoses’. Het TOP-consortium is in februari 2016 opgericht. Het bestaat uit de hoogleraren verbonden aan de TOPGGz-afdelingen. Het consortium komt jaarlijks samen voor een kennisbijeenkomst.

Terugblik op de kennismiddag van 13 november 2019.

Lees hier meer over de vervolgbijeenkomst van 15 juni 2020.

Bijeenkomst TOP-consortium 30 november 2021.

TOP-consortium

 

 

Concentratie en spreiding

TOPGGz wil de concentratie en spreiding van specialisaties faciliteren door het in kaart brengen van kerncijfers, signaleren van lacunes en het bieden van spreidingsinformatie over vraag naar en aanbod van topklinische ggz.

Dit doen we onder andere door twee maal per jaar een actuele Analyse TOPGGz-specialisaties te presenteren. Met deze analyse hopen wij instellingen een waardevol inzicht te bieden en hen zo te helpen bij het maken van strategische keuzes. 

Daarnaast vragen we afdelingen rondom specialisaties om inhoudelijk advies te geven over optimale concentratie en spreiding voor het betreffende specialisme. 
 

Patiëntenperspectief bij TOPGGz

Wat vinden patiënten belangrijk? En wat doet TOPGGz daarmee? Een belangrijk…

Decision Tools: de juiste zorg op de juiste plek

Krijg met de Decision Tools direct zicht op de juiste zorg op de juiste plek.…

Resultaten en effecten in beeld

Hoe effectief zijn behandelingen bij een TOPGGz-afdeling? Worden patiënten…

Bekostiging TOPGGz-afdelingen

Zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden de zeer gespecialiseerde diagnostiek en…

Notitie bekostiging

Decision tool Eetstoornissen

Voor patiënten vanaf 18 jaar.

Decision Tool persoonlijkheidsstoornissen

Decision Tool Depressie

Decision Tool Angststoornissen

Decision Tools

Back to top