Toekenning TOPGGz-keurmerk

 

Beoordeling van de gevisiteerde eenheid

Om het TOPGGz-keurmerk te verwerven of te behouden, moet worden voldaan aan alle veertien criteria. Per criterium worden eisen gesteld aan de onderbouwing. De criteria hebben betrekking op de volgende aandachtsgebieden:
•    hoogspecialistische patiëntenzorg;
•    wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
•    opleiding en structurele kennisverspreiding;
•    commitment op lange termijn van de raad van bestuur.
 

Wordt het keurmerk altijd toegekend?

Een visitatieprocedure kan leiden tot het toekennen van het TOPGGz-keurmerk, maar ook tot het niet toekennen ervan.

Als een gevisiteerde eenheid bij een eerste visitatieprocedure niet aantoonbaar blijkt te voldoen aan alle criteria, dan dient de gevisiteerde eenheid opnieuw beoordeeld te worden op het moment dat zij meent wel aan de criteria te voldoen. De gevisiteerde eenheid moet dan opnieuw de gehele visitatieprocedure doorlopen.

Als er bij een hervisitatie geconstateerd wordt dat de gevisiteerde eenheid niet meer aan alle criteria voldoet, wordt er een zogenaamd ‘herstelbeleid’ ingesteld. Dit is een respijtperiode van zes maanden waarin de gevisiteerde eenheid de tijd krijgt om alsnog aantoonbaar aan alle criteria te voldoen. Na zes maanden wordt opnieuw getoetst door de visitatiecommissie. Als de gevisiteerde eenheid weer blijkt te voldoen, wordt het TOPGGz-keurmerk alsnog opnieuw toegekend. Als de gevisiteerde eenheid dan nog niet voldoet, wordt het keurmerk ingetrokken. 

Als een instelling het niet eens is met het door het bestuur genomen besluit over de toekenning van het TOPGGz-keurmerk aan een gevisiteerde eenheid (zowel bij een eerste visitatie als bij een hervisitatie), dan kan een beroep gedaan worden op de bezwaar- en beroepsprocedure.

Toekenning TOPGGz-keurmerk

Wanneer het bestuur een positief advies van de visitatiecommissie overneemt en het TOPGGz-keurmerk formeel toekent aan een gevisiteerde eenheid, wordt de gevisiteerde eenheid daarvan door de directeur van TOPGGz op de hoogte gesteld. De gevisiteerde eenheid mag zich vanaf dat moment 'TOPGGz-afdeling' noemen en het keurmerk voeren conform het Reglement gebruik TOPGGz-keurmerk voor communicatieve doeleinden. In dit reglement is vastgelegd onder welke voorwaarden het TOPGGz-beeldmerk gebruikt mag worden. Het TOPGGz-keurmerk is geregistreerd bij het BOIP-merkenregister onder nummer 0848889.

Na toekenning van het TOPGGz-keurmerk, neemt de secretaris van het visitatieteam contact met de TOPGGz-afdeling op, onder andere om samen een moment voor de feestelijke uitreiking van het keurmerk aan de afdeling te plannen. 

Wijzigingen en herstelbeleid

TOPGGz-afdelingen zijn altijd verplicht om fundamentele wijzigingen die mogelijk van negatieve invloed zijn op het voldoen aan alle criteria binnen één maand te melden aan de visitatiecommissie via een mail aan visitatiecommissie@topggz.nl. Fundamentele wijzigingen zijn bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) vertrek van het boegbeeld, senior onderzoekers of hoogleraar, het (voortijdig) stoppen van een promotie of het wegvallen van de opleidingsplaats van de artikel 14 BIG-beroepen. De visitatiecommissie beoordeelt of er een herstelbeleid moet worden ingesteld. Dit herstelbeleid verloopt op dezelfde wijze als hier boven beschreven.

Het ingezette herstelbeleid moet er toe leiden dat de TOPGGz-afdeling nog steeds aan alle criteria voldoet c.q. binnen uiterlijk zes maanden weer zal voldoen. De visitatiecommissie beoordeelt op grond van het ingediende herstelbeleid conform de visitatieprocedure of de afdeling weer voldoet aan alle criteria.

Soms hebben de wijzigingen op een TOPGGz-afdeling een dermate grote impact, dat het niet te verwachten is dat een herstelbeleid van een half jaar leidt tot het weer voldoen aan alle criteria. In zo'n geval kan een instelling worden geadviseerd het TOPGGz-keurmerk voor deze afdeling terug te geven. Wanneer een TOPGGz-afdeling gedurende de looptijd van het keurmerk niet meer voldoet aan alle criteria, maar geen herstelbeleid wenst in te zetten, dan vervalt het keurmerk per direct na een besluit van het TOPGGz-bestuur. 

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top