Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

TOPGGz gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. TOPGGz deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. TOPGGz bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. TOPGGz houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen persoonsgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. TOPGGz vraagt toestemming aan de betrokkenen voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen contract gesloten is. TOPGGz informeert betrokkenen over de rechten van de betrokkenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens. TOPGGz informeert haar betrokkenen over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. TOPGGz informeert betrokkenen indien TOPGGz bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Wil je meer weten over hoe TOPGGz de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, lees dan het Formulier informatie aan betrokkenen

Wil je aan TOPGGz verstrekte persoonsgegevens inzien, aan laten passen of laten verwijderen, dien dan een verzoek in via het Formulier verzoek met betrekking tot persoonsgegevens. Het ingevulde formulier kun je mailen naar info@topggz.nl.

Disclaimer

Deze disclaimer is beschikbaar gesteld door de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz). In de disclaimer geeft TOPGGz aan onder welk voorbehoud zij de informatie op de website aanbiedt.

TOPGGz streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan TOPGGz daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. TOPGGz behoudt zich het recht voor om de informatie en/of producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

De Stichting Topklinische GGz aanvaardt geen tenslotte aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt. 

Mocht de disclaimer van TOPGGz wijzigen, dan vind je de meest recente versie ervan op deze pagina.

Back to top