Positionering

TOPGGz staat midden in de samenleving en is de afgelopen jaren steeds meer een factor van betekenis geworden binnen de ggz-sector. TOPGGz werkt nauw samen met (georganiseerde) patiënten, beroepsverenigingen, zorgbetalers en andere samenwerkingspartners om de patiëntenzorg te blijven verbeteren en perspectief te blijven bieden aan patiënten met de meest complexe problematiek.

Netwerk van experts in complexe zorg

TOPGGz richt zich op de topklinische ggz maar is tegelijkertijd een verbindende factor voor de hele ggz. Ontwikkelde kennis en expertise wordt verspreid in de hele ggz, zodat alle patiënten met een hoogspecialistische zorgvraag hiervan kunnen profiteren op weg naar herstel. TOPGGz-afdelingen willen hun voorhoede positie als netwerk van expertisecentra hier actief voor inzetten, maar zij kunnen dit niet alleen. Daarvoor is samenwerking in een netwerk met alle relevante partijen noodzakelijk. 

TOPGGz richt zich primair op de inhoud. De noodzakelijke behartiging van belangen van TOPGGz-afdelingen door partijen in het veld die hiervoor in positie zijn (onder andere partij zijn binnen het HLA), kan daarbij inhoudelijk door TOPGGz worden ondersteund. Dat is van belang voor het optimaliseren en positioneren van TOPGGz. Ook daarom is samenwerking als netwerk belangrijk. 

Essentieel is de samenwerking met en tussen de verschillende TOPGGz-afdelingen bij de verdere ontwikkeling van TOPGGz. MIND, de Nederlandse ggz, de beroepsverenigingen en de zorgbetalers zijn nu en in de toekomst onze belangrijkste partners. Hiernaast werken we op diverse concrete dossiers samen met verschillende kennisinstituten zoals het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Akwa GGZ, iMTA/ESHPM en universiteiten/UMC’s. Deze samenwerking wordt de komende jaren ook verder verkend, uitgebouwd en geoptimaliseerd om zo onderzoek en innovatie binnen de TOPGGz-afdelingen te bevorderen. 

Ook via de TOPGGz-adviesraad vindt afstemming en samenwerking plaats met partners en adviseurs uit diverse gremia.

MIND

Om het patiëntenperspectief steeds scherper op de voorgrond te zetten is een goede afstemming en samenwerking met MIND essentieel. Om ervoor te zorgen dat patiënten optimaal de TOPGGz-afdelingen weten te vinden als dat nodig is. Maar ook om samen met hen op te trekken op verschillende terreinen, zoals het verbeteren van consultatie en advies of het realiseren van een optimale concentratie en spreiding van TOPGGz-afdelingen. De samenwerking met MIND geeft ons een extra ingang om het perspectief van de patiënten te horen en om de hoogspecialistische zorg verder af te stemmen op hun behoefte. De komende jaren zal de samenwerking met MIND daarom een meer centrale rol innemen in onze strategische koers.

De Nederlandse ggz

TOPGGz draagt bij aan de ontwikkeling van de hele ggz-sector. Het toewerken naar doelmatigheid (‘de juiste patiënt op de juiste plaats voor de juiste duur’) en een efficiënte positionering van topklinische ggz in nauwe en functionele samenwerking met de andere echelons in de ggz is eveneens van belang voor de hele ggz. Daarnaast zijn kennisontwikkeling (innovaties), kennisverspreiding én een positief imago van de sector gemeenschappelijk doelen, waar de verschillende partijen en echelons in de ggz elkaar kunnen versterken. Tot slot zijn alle participerende instellingen van TOPGGz allen lid van de Nederlandse ggz. De Nederlandse ggz verzorgt de (politieke) lobby en belangenbehartiging voor haar leden, ook met betrekking tot het realiseren van een adequate en broodnodige bekostiging van topklinische ggz. TOPGGz voorziet de Nederlandse ggz hierbij waar zij kan van inhoudelijke agendapunten. 

Het bureau houdt er kantoor, de lijnen zijn kort, de samenwerking is goed. We kijken steeds weer hoe we deze samenwerking verder kunnen optimaliseren, elkaar kunnen versterken en overlap van activiteiten kunnen voorkomen. Hier maken we concrete samenwerkingsafspraken over. 
 

Zorgbetalers

Zowel de individuele zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland als de VNG zijn belangrijke partners om TOPGGz optimaal te faciliteren en te positioneren. Zij zijn samen met de Nederlandse ggz en andere partijen uit het HLA aan zet om het adequaat bekostigen van topklinische ggz te realiseren. TOPGGz speelt hierin een faciliterende rol door kennis vanuit de TOPGGz-afdelingen te ontsluiten en de toegevoegde waarde van hoogspecialistische zorg te presenteren. Zorgverzekeraars zijn hierin direct belanghebbend vanwege de gewenste beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg voor hun verzekerden en ook vanwege hun belang in de ontwikkeling van het vakgebied en inzicht krijgen in uitkomsten van zorg. De VNG zijn op dezelfde manier belanghebbend waar het de bekostiging van de kinder- en jeugspsychiatrie betreft. 

Inzetten op een constructieve samenwerking met zorgverzekeraars en de VNG op het gebied van beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg, adequate bekostiging van de topklinische taken en concentratie en spreiding heeft daarom een hoge prioriteit.  
 

Beroepsverenigingen

Samenwerking met relevante beroepsverenigingen zoals de NVvP, P3NL, NIP, V&VN, is van groot belang en richt zich op optimale kennisdeling. Belangrijk daarbij is dat de ontwikkelde en opgedane kennis van de TOPGGz-afdelingen zo breed mogelijk gedeeld wordt met vakgenoten. Zodat zo veel mogelijk patiënten en professionals hier van kunnen profiteren. 

Back to top