Faciliteren

 

TOPGGz faciliteert TOPGGz-afdelingen bij het uitvoeren van hun topklinische functies. Dit krijgt vorm in verschillende initiatieven en projecten.

Samenwerking in netwerken faciliteren

TOPGGz stelt zich ten doel om samenwerking tussen TOPGGz-afdelingen en/of TOPGGz-professionals in netwerken te faciliteren, met name rondom een zelfde patiëntengroep/specialisatie en rond specifieke thema’s. Streven hierbij is om uitkomsten te optimaliseren en de zorg te verbeteren.

Resultaten en effecten inzichtelijk maken

TOPGGz faciliteert TOPGGz-afdelingen bij het inzichtelijk maken van resultaten en effecten. Doel is om samen van de uitkomsten te leren en deze steeds verder te verbeteren. 

Consultatie en advies stimuleren

De meeste behandelingen in de ggz hebben het gewenste effect, maar in sommige gevallen stagneert de behandeling of slaat de behandeling niet aan. Een behandelaar kan in zo'n situatie een beroep doen op consultatie, advies of een second opinion. TOPGGz stimuleert de effectieve inzet van consultatie en advies.

Concentratie en spreiding faciliteren

TOPGGz wil een een optimale concentratie en spreiding van hoogspecialistische zorg faciliteren door het in kaart brengen van kerncijfers, signaleren van lacunes en het bieden van spreidingsinformatie over vraag naar en aanbod van topklinische ggz.

Focus op de juiste zorg op de juiste tijd en plaats: Decision Tools

In de ggz krijgen patiënten helaas niet altijd de juiste zorg op het juiste moment, passend bij de ernst en complexiteit van hun problematiek. Om zo snel mogelijk de juiste behandelsetting voor een patiënt te vinden en zo de kans op een succesvolle behandeling te vergroten, heeft TOPGGz in samenwerking met de Erasmus Universiteit een vijftal wetenschappelijk onderbouwde Decision Tools ontwikkeld. 

Ervaringsperspectief patiënten en naasten centraal stellen

TOPGGz stimuleert focus op de juiste zorg op de juiste tijd en plaats. Daar is sprake van als het zorgaanbod aansluit op de situatie, beleving, betekenis, nood en/of behoefte van de patiënt. En daarvoor moet de stem van de patiënt en hun naasten gehoord worden.

Mogelijkheden tot samenwerking met kennisinstituten onderzoeken

TOPGGz onderzoekt continu de mogelijkheden voor samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten en universiteiten. Dergelijke samenwerkingsvormen helpen de ondersteuning van TOPGGz-afdelingen op het gebied van onderzoek en innovatie verder te bevorderen.

Bekostiging van topklinische functies ondersteunen

TOPGGz ondersteunt de partijen verenigd in het Hoofdlijnenakkoord (HLA) actief om tot een adequate en structurele bekostiging te komen van zowel hoogspecialistische patiëntenzorg als de uitvoering van de topklinische taken (ook wel topreferente taken genoemd).

Samenwerking in netwerken
Resultaten en effecten
Consultatie en advies
Concentratie en spreiding 
Juiste zorg op de juiste tijd en plaats: Decision Tools
Ervaringsperspectief patiënten en naasten
Bekostiging topklinische functies

Back to top