Volgende stap netwerk experts in complexe zorg

Na de zomer start een pilot waarin TOPGGz-afdelingen rond drie specialismen een eigen netwerk vormen. Elk netwerk zal een eigen agenda opstellen, passend binnen de algemene doelen, maar gespecificeerd voor de eigen situatie en kansen. De hierbij geleerde lessen worden benut voor later startende netwerken. De pilot duurt één jaar en wordt gefaciliteerd door het bureau van TOPGGz, van waaruit ook andere netwerkinitiatieven tussen TOPGGz-afdelingen gevolgd worden en zo nodig verbindingen gelegd worden.

Netwerk TOPGGz

De TOPGGz-afdelingen vormen samen een netwerk van experts in complexe zorg. Hoewel er op specifieke onderwerpen natuurlijk al diverse samenwerkingen tussen TOPGGz-afdelingen bestaan, is er steeds meer aanleiding om ook rond patiëntengroepen c.q. specialismen tot structurele topreferente netwerken te komen.

Deze netwerken vormen de gezamenlijke basis voor TOPGGz-afdelingen om invulling te geven aan hun topreferente positie in het veld en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de grote maatschappelijke knelpunten in de ggz in deze tijd (terugdringen wachtlijsten, toegankelijkheid van de ggz voor patiënten met hoogcomplexe problematiek, vergroten van effect van de ggz en transparantie daarover).

Er lagen al vergevorderde plannen voor realisatie op grond van de doelstellingen van TOPGGz zoals verwoord in het Strategisch Plan. Die sluiten overtuigend aan op de doelen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De hoogste tijd dus om hierop door te pakken.

Algemene doelen voor deze beoogde netwerken zijn om voor hun patiëntengroep c.q. expertise samen te werken op het gebied van:

  • Consultatie, advies en second opinion: kennis inbrengen in lopende behandelingen elders in de ggz, zodat deze behandelingen effectiever worden en meer patiënten met minder complexe zorg eerder of beter resultaat behalen, waardoor het aantal doorverwijzingen naar topreferente ggz afneemt. De samenwerking kan bijv. gaan over wijze van consultatie en het realiseren van meer beschikbaarheid van consultatie. Op deze wijze draagt TOPGGz bij aan passende zorg en het terugdringen van wachtlijsten.
  • Onderzoek, innovatie en kennisverspreiding: de beoogde netwerken bieden een platform om structureel samen te werken aan innovaties en onderzoek, effectmeting verder te ontwikkelen en beschikbare expertise beter te ontsluiten. Samenwerking kan bijvoorbeeld concreet worden in een onderzoeksagenda, door het verwerven van middelen voor onderzoek, het leren van uitkomsten en disseminatie van innovaties.
  • Het vormen van een visie op het optimale aanbod (inhoud, volume) en de optimale concentratie/ spreiding daarvan, gezien specifieke mogelijkheden en beperkingen per patiëntengroep, in de context van het zorglandschap voor die doelgroep. Dit legt een belangrijke inhoudelijke basis voor het beleid over de inrichting van het zorglandschap en de (boven)regionale en/of landelijke herverdelingsvraagstukken die daarbij aan de orde komen.
  • Het bijdragen aan effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg door het vergroten van de kennis over het inzichtelijk maken van kwaliteit, resultaten en effecten van de ggz, de toepassing daarvan in de praktijk en het leren en verbeteren op basis van uitkomsten.

Voor meer informatie: Monique van Bueren

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
7 maanden geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
7 maanden 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
7 maanden 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
7 maanden 2 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
7 maanden 4 weken geleden
Back to top