Scelta Apeldoorn

GGNet

Scelta Apeldoorn is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassenen met één of meer persoonlijkheidsstoornissen, die al meerdere behandelingen hebben gehad in de basis- en gespecialiseerde GGz. Scelta Apeldoorn voert in samenwerking met de Universiteit Twente onderzoek uit naar psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en de rol van welbevinden en technologie hierin. Tevens doet Scelta onderzoek naar vaktherapie met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Hoofd- en sublocatie

Deventerstraat 459
7323 PT Apeldoorn

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Scelta Apeldoorn richt zich op patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, met name de borderline, ontwijkende en afhankelijke persoonlijkheidsstoornis bij wie:

 • ofwel eerdere behandeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd
 • ofwel de behandelaar en/of  instelling niet verder in de behandeling durven gaan uit angst voor het ontstaan van crisissituaties
 • ofwel het behandelsysteem of sociale systeem niet adequaat functioneert.

Scelta Apeldoorn richt zich op patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, met name de borderline, ontwijkende en afhankelijke persoonlijkheidsstoornis bij wie:

 • ofwel eerdere behandeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd
 • ofwel de behandelaar en/of  instelling niet verder in de behandeling durven gaan uit angst voor het ontstaan van crisissituaties
 • ofwel het behandelsysteem of het sociale systeem niet adequaat functioneert.

De drie bovenstaande factoren sluiten elkaar niet uit.

Scelta kent vier programma’s:

 • Kortdurende Behandel- en Trainingsadvies (KBTA)
 • 3-daagse dagklinische compassie gerichte groepstherapie
 • klinische Dialectische Gedragstherapie voor volwassenen met borderline persoonlijkheidsproblematiek
 • dagklinische groepsgewijze schematherapie gecombineerd met Sensorimotor Psychotherapie voor volwassenen met borderline persoonlijkheidsproblematiek en  vermijdende persoonlijkheidsproblematiek
Contra-indicaties

Scelta hanteert een aantal contra-indicaties:

 • jonger dan 18 of ouder dan 65
 • een psychotische stoornis
 • een bipolaire stoornis
 • dissociatieve identiteitsstoornis
 • antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • gebruik van middelen waarbij klinische opname vereist is
 • eetstoornis waarbij klinische opname vereist is
 • IQ-schatting onder 80 (opleidingsniveau)
 • onvoldoende beheersing Nederlandse taal
 • gedwongen kader
 • nog geen behandeling in SGGZ gehad
Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Scelta Apeldoorn hanteert vier inclusiecriteria voor hoogspecialistische behandeling. Patiënten moeten aan alle vier criteria voldoen:

 • persoonlijkheidsstoornis
 • langdurige problemen in sociaal en maatschappelijk functioneren
 • ernstige problematiek
 • eerdere behandeling in de basis ggz of gespecialiseerde ggz.
DSM V classificatie

Persoonlijkheidsstoornissen, met name de borderline, vermijdende en afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek bij Scelta Apeldoorn bestaat uit een (intake) gesprek met een psychiater of psycholoog. Aanvullend, meestal op dezelfde dag, vindt er een interview plaats om te bekijken welke persoonlijkheidsproblemen aanwezig zijn. Voorafgaand aan de uitnodiging voor het (intake) gesprek wordt men gevraagd om een levensverhaal te schrijven en online vragenlijsten in te vullen om een indruk te krijgen van de achtergrond en het verloop van de psychische klachten.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

Deze procedure onderscheidt zich van de reguliere diagnostiek doordat een belangrijk gedeelte van de diagnostiek al voorafgaand en online aan het intakegesprek plaatsvindt, waardoor de tijdsinvestering op de locatie in Apeldoorn minder is.

Tevens bieden wij de mogelijkheid voor consultatie (waarbij we de patiënt niet zien), second opinion (waarbij we de patiënt wel zien) en, zo nodig, uitgebreide diagnostiek en proefbehandeling binnen ons programma KBTA.

Hoe intensief is deze voor de patient?

Het intakegesprek en het aanvullende interview duren 2 -3 uur, en vinden meestal op een dagdeel plaats. De online vragenlijsten en het levensverhaal nemen daarnaast gemiddeld ook een dagdeel in beslag.

Het Kortdurend programma voor Behandel- en Trainingsadvies  KBTA biedt een proefdagbehandeling gedurende 14 weken op de maandag.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Er wordt een gestructureerd interview afgenomen (BPDSI-IV) en online vragenlijsten (Telescreen 5.0). Tevens maken wij gebruik van de decision tool van de stichting TOPGGz.

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

Binnen de zorgketen voor persoonlijkheidsstoornissen is Scelta een expertise centrum voor patiënten waarbij eerdere behandeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, of waarbij de huidige behandelaar en/of instelling niet verder met de behandeling durven gaan uit angst voor het ontstaan van crisissituaties. De volgende behandelvormen worden aangeboden:

 • kortdurende Behandel- en Trainingsadvies (KBTA) is een speciaal ontwikkeld voor volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere diagnostiek en hulpverlening in de basis- en/of specialistische GGZ, en waarbij niet duidelijk is welke begeleiding- en behandelvormen het beste aansluiten bij de patiënt (14 weken 1 dag per week). Er vindt psychiatrisch en psychologisch onderzoek plaats, behandel- of procesdiagnostiek en een programma met verschillende therapievormen en aandacht voor het systeem van de patiënt. 

 • 3-daagse dagklinische compassie gerichte groepstherapie voor volwassenen met borderline persoonlijkheidsproblematiek en volwassenen met vermijdende en afhankelijke persoonlijkheidsproblematiek (9 maanden, 3 dagen per week) waarbij ambulante hulpverlening onvoldoende is gebleken om een blijvende verandering te bewerkstelligen.

 • klinische Dialectische Gedragstherapie voor volwassenen met borderline persoonlijkheidsproblematiek (9 maanden; 4 dagen per week), bestaande uit individuele coaching, een vaardigheidstraining die uit vier modules bestaat, coaching tussen de individuele sessies door en een therapeutenconsultatieteam

 • dagklinische groepsgewijze schematherapie gecombineerd met Sensorimotor Psychotherapie voor volwassenen met borderline persoonlijkheidsproblematiek en  vermijdende persoonlijkheidsproblematiek (9 maanden; 4 dagen per week) gericht op het vergroten van inzicht in zijn of haar problematiek, gedragsverandering, onder meer op het gebied van emotieregulatie en identiteitsontwikkeling, en aan een verbetering van het sociaal en maatschappelijk functioneren.

Naam en beschrijving
Trauma Focused Art Therapy
Doelgroep

Cliënten met traumagerelateerde psychische klachten die mogelijk kunnen profiteren van beeldende therapie.

Methodiek

Beeldende therapie traumaprotocol. In dit protocol (10 sessies) worden traumatische ervaringen en positieve ervaringen in de eerste fase geïnventariseerd en daarna in de tweede fase verbeeld in het beeldend werk. De therapeut stemt de werkwijze in grote mate af op de individuele cliënt. De derde fase betreft de integratie van de opgedane ervaring in de beeldende therapie met het uitwerken van de eigen ervaringen.

Beoogde effecten

Vermindering traumaklachten, verbeteren zelfexpressie en emotieregulatie, verhogen welbevinden, zelfwaardering en veerkracht.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Wekelijkse individuele therapie, naast de bestaande behandeling voor de duur van 10 weken.

Effectiviteitsonderzoek

Multiple Baseline Single Casestudy Experimental Design

Naam en beschrijving
Interventie Sterk Verhaal
Doelgroep

Cliënten met persoonlijkheidsproblematiek

Methodiek

De module `Een Sterk Verhaal’ bestaat uit 12 sessies. De narratieve benadering biedt mensen met persoonlijkheidsproblematiek de mogelijkheid om op een gepersonaliseerde wijze te werken aan persoonlijk herstel. Tijdens deze interventie schrijven deelnemers op gestructureerde wijze hun levensverhaal, waarbij zij hun blik behalve op het verleden, ook op een kantel- of keerpunt in hun leven richten, en op het heden en de toekomst. Na afloop ontvangen deelnemers een gedrukt boek met hun eigen levensverhaal.

Beoogde effecten

Herstel van emotioneel evenwicht ten aanzien van het eigen levensverhaal.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Module van 12 wekelijkse sessies, naast de reguliere behandeling.

Effectiviteitsonderzoek

Ontwerp-/ haalbaarheidsstudie

Uitstroomcriteria

De behandeling bij Scelta stopt als

 • de behandeldoelen - zoals vastgesteld in de behandelovereenkomst - zijn behaald
 • wanneer de patiënt na behandeling nog wel een persoonlijkheidsstoornis heeft maar deze niet meer op de voorgrond staat 
 • wanneer behandelaars samen met de patiënt tot de conclusie komen dat de problematiek tijdens de behandeling toeneemt of dat de behandeling geen effect heeft.
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Naar de huisarts, de gespecialiseerde ggz of de generalistische basis ggz.

Is er een terugval aanbod?

Met elke patiënt wordt tijdens de behandeling aandacht besteed aan wat de patiënt en eventueel diens omgeving kan doen om terugval te voorkomen. In november 2022 start een ambulant groepsaanbod om patiënten te ondersteunen bij de overgang van (deeltijd)klinische behandeling en hun leven in de eigen omgeving.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Dit wordt getoetst met een door Scelta ontwikkelde checklist persoonlijkheidsproblematiek met vragen over gedragsverandering, sociaal functioneren en maatschappelijk functioneren.

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

In 2016-2017 is 96% van de patiënten uitgestroomd naar de sGGZ, de andere 4% is uitgestroomd naar de basis GGz.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Bij Scelta Apeldoorn kan een second opinion worden aangevraagd door ggz‐professionals uit de specialistische GGz. 

Naam
dr.
S.
(Suzanne)
Haeyen
Specialisatie

Lector, senior onderzoeker en beeldend therapeut met als specialisme Persoonlijkheidsstoornissen en onderzoek naar vaktherapie

Contactgegevens
Bijzonderheden

Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Coördinator Inhoud Master Vaktherapie HAN

Naam
Drs.
S.M.
(Silvia)
Pol
Specialisatie

Klinisch psycholoog/psychotherapeut met als specialisme levensverhalen bij persoonlijkheidsstoornissen

Contactgegevens
Bijzonderheden

P-opleider GGNet

Naam
Drs.
K.
(Katinka)
Franken
Specialisatie

Klinisch psycholoog / psychotherapeut met als specialisme diagnostiek en welbevinden/positieve psychologie

Contactgegevens
Bijzonderheden

Praktijkopleider GGnet, docent Psychodiagnostiek Rino Zuid

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Scelta Apeldoorn biedt dagelijks voor behandelaren uit de specialistische GGZ de mogelijkheid tot telefonisch contact, de zogenoemde bureaudienst. Deze dienst wordt afwisselend ingevuld door een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Zo nodig is na een eerste inschatting meer uitgebreide consultatie mogelijk.

Hoe doen we dit?

Via telefonisch of e-mail (088-9332670, scelta.apeldoorn@ggnet.nl)

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

De belangrijkste doelen zijn, naast het verminderen van de persoonlijkheidsproblematiek, het herstel van sociaal en maatschappelijk functioneren en het vergroten van het welbevinden.

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer 37% significant klinisch verbeterd, m.a.w. een dusdanige score heeft op de algemene psychische klachten vragenlijst die gemiddeld vergelijkbaar is met scores van mensen zonder psychische klachten. In lopend onderzoek wordt nu in kaart gebracht hoe dat zich verhoudt op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, welbevinden, en kwaliteit van leven. Niet alleen aan het einde van de behandeling maar ook zes tot 12 maanden later.

Hoe wordt dit gemeten?

Met vragenlijsten en interviews (zie klinische effecten behandelaanbod).

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Eerder onderzoek laat zien dat er aan het einde van de behandeling sprake is van een positieve verandering op psychische klachten en verschillende andere uitkomsten zoals coping en hechtingsstijlen.

 

Met welk instrument worden de effecten gemeten
 • BPDSI-IV (Borderline Personality Disorder Severity Index-IV), 
 • ADP-IV (Assessment of DSM-IV personality disorders questionnaire),
 • MHC-SF (Mental Health Continuum—Short Form),
 • ECR-RS (The Relationship Structures questionnaire),
 • WAI-S (Working Alliance Inventory-Short Form),
 • FCSCR (The Forms of Self-Criticizing/Attacking & Self-Reassuring Scale),
 • SCS-SF (Self-Compassion Scale - Short Form).
 • SERATS (Self-expression and Emotion Regulation in Arts Therapies Scale)
Met welke frequentie

Bij de start van de behandeling en vervolgens na 3, 6, en 9 maanden (einde behandeling) en na 6 en 12 maanden na het beëindigen van de behandeling (follow-up).

Resultaten in percentages of aantallen

Aan het einde van de behandeling is er sprake van een matig tot groot effect (effect size 0.40 – 1.90) op algemene psychische klachten en andere uitkomstmaten zoals maladaptieve schema’s, copingstijlen en hechtingstijlen. In lopend onderzoek wordt nu in kaart gebracht hoe dat zich verhoudt op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, welbevinden, en kwaliteit van leven. Niet alleen aan het einde van de behandeling maar ook zes tot 12 maanden later.

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Patiënten ervaren na behandeling bij Scelta een betere kwaliteit van leven. Er is sprake van matige tot grote effecten (Cohen’s d = 0,66 – 1,88) waarbij het volgende geldt: Cohens d: <0,2=geen behandeleffect, >0,2=klein behandeleffect, >0,5=middelmatig behandeleffect, >0,8=groot behandeleffect, >1.3=zeer groot behandeleffect.

 

Met welk instrument gemeten

SF-36 (Quality of Life Short Form-36)

Met welke frequentie

Bij de start van de behandeling en vervolgens na 3, 6, en 9 maanden (einde behandeling) en na 6 en 12 maanden na het beëindigen van de behandeling (follow-up).

Relatie met de klinische effecten

Er wordt een samenhang verondersteld tussen vermindering van de klachten en een verbetering van de kwaliteit van leven. Wij zijn op dit moment bezig met een meta-analyse om dit in kaart te brengen zodat we duidelijker de relatie met de klinische effecten kunnen beschrijven.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Bij Scelta Apeldoorn wordt op verschillende momenten aan de patiënten en/of naasten gevraagd hoe zij de zorg ervaren en welke verbeteringen zij nog zien. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling de tevredenheid gemeten aan de hand van de CQ-Index.

Rapportcijfer conform CQ index

Scelta Apeldoorn scoort 7.6 op de CQ-Index (Consumer Quality Index, schaal van 0 tot 10).

Naam
prof. dr.
G.J.
(Gerben)
Westerhof
Specialisatie

herstel, welbevinden, levensverhalen

Contactgegevens

g.j.westerhof@utwente.nl / 053 - 48 99 180

Naam
dr.
S.
(Suzanne)
Haeyen
Specialisatie

Lector, senior onderzoeker en beeldend therapeut met als specialisme Persoonlijkheidsstoornissen en onderzoek naar vaktherapie

Contactgegevens
Naam
dr.
K.
(Klaas)
Huijbregts
Specialisatie

klinisch psycholoog en senior onderzoeker met als specialisme persoonlijkheidsproblematiek, psychosomatiek, depressie en herstelgericht werken

Beschrijving onderzoek

Promotieonderzoek naar het model van duurzame geestelijke gezondheid: Wetenschappelijke validiteit en de klinische toepasbaarheid van het onderscheid tussen psychopathologie enerzijds en welbevinden

Verwachte einddatum
2026
Naam hoofdonderzoeker
Drs. K. Franken
Beschrijving onderzoek

Ontwikkeling van de Sense-IT!: Onderzoek naar inzet van fysiologische metingen en feedback via draagbare technologie ter verbetering van het vermogen tot emotionele waarneming bij borderline persoonlijkheidsstoornissen.

Verwachte einddatum
2022
Naam hoofdonderzoeker
Drs. Y. Derks
Auteur(s)
Aniek Lentferink; Matthijs L Noordzij; Anouk Burgler; Randy Klaassen; Youri Derks; Hilbrand Oldenhuis; Hugo Velthuijsen; Lisette van Gemert-Pijnen
Tijdschrift
Behaviour & information technology
Datum
2021
Auteur(s)
Haeyen, S. & Heijman, J.
Tijdschrift
The Arts in Psychotherapy
Datum
2020
Auteur(s)
S. Haeyen, F. Chakhssi & S. van Hooren
Tijdschrift
Frontiers in Psychology
Datum
2020
Beschrijving

Medewerkers van Scelta dragen actief hun kennis over door workshops en presentaties te geven, te publiceren en trainingen en onderwijs geven.

 

 

 

Titel presentatie
The allocation of patients with personality disorders to a suitable treatment approach
Naam professional
Pol, S.M. Sennef, D., Zuidhof, N., Sools, A., Chakhssi, F., & Westerhof, G.J.
Datum
03-07-2018
Datum
11 t/m 13 oktober 2021
Naam en plaats congres
The ISSPD personality disorder congress - Oslo, Norway

Ervaring van patiënten/naasten

Afscheid en dan?…

Vooraf aan mijn driedaagse deeltijdbehandeling bij Scelta, las ik hier de ervaringsverhalen. Het gaf mij een goed beeld van de behandeling, maar één vraag werd nooit beantwoord, hoe is het deze mensen vergaan na de behandeling? Daarom schrijf ik, nu ruim twee jaar na mijn afscheid van de driedaagse deeltijdbehandeling, mijn verhaal, vooral over de periode na mijn behandeling. Toen ik afscheid nam van de driedaagse deeltijdbehandeling, kon ik terugkijken op een zeer succesvolle behandeling. Het was zwaar, soms zelfs bijna te zwaar, maar het is absoluut de moeite waard geweest. Ik heb me voor 100% ingezet en daar heb ik heel veel voor teruggekregen.

Na mijn driedaagse deeltijdbehandeling heb ik gedurende zes maanden de tweedaagse deeltijdbehandeling bij Scelta gevolgd. Voor mij de perfecte opvolger, want ik had weliswaar ‘mijn eigen handleiding’ ontdekt en wist deze ook toe te passen, maar het was zeker nog geen automatisme dit ook steeds te doen. Doordat ik er door het team en de groep steeds opnieuw op gewezen werd, is het uiteindelijk wel een automatisme geworden.             Na mijn afscheid bij de tweedaagse deeltijdbehandeling, leefde ik weer fulltime in ‘de buitenwereld’, met enkel een ondersteunend contact, die ik eens in de veertien dagen zag. Lang had ik tijdens mijn behandeling het opnieuw gaan deelnemen aan ‘de buitenwereld’ vermeden en steeds maar weer voor me uit geschoven, maar nu moest ik wel. Dat was best een grote overgang. Ook was ik er zo aan gewend geraakt, om situaties te bespreken en te oefenen in de veilige omgeving, die Scelta voor mij was geworden. Dat was ook het moment dat ik pas echt besefte, hoe belangrijk het is geweest, om tijdens mijn behandeling aan mijn sociale netwerk te werken. Nu heb ik mijn naasten en hele dierbare vrienden, waarmee ik de dingen kan bespreken. Tijdens mijn behandeling heb ik stap voor stap geleerd, om met mildheid met mezelf om te gaan. Dit probeer ik vast te houden, echter is er een ding waarin ik juist heel streng voor mezelf ben geworden en dat is vasthouden aan hetgeen wat voor mij werkt. Zo neem ik bijvoorbeeld viermaal per dag kort de tijd, om even bij mezelf stil te staan en mezelf af te vragen hoe ik me voel en wat er in me omgaat. De ene keer kan ik gewoon weer verder en de andere keer moet ik ergens een moment inplannen om aandacht te geven aan deze gevoelens. Op deze manier heb ik veel meer grip op mijn emoties en loop ik veel minder vast in mijn leven. Sommigen zullen nu wellicht denken, leuk allemaal, maar ik voel geen emoties opkomen, totdat de bom barst of ik voel helemaal niets meer. Maar dat is een heel proces geweest, waaraan ik tijdens de driedaagse deeltijdbehandeling heb gewerkt.

Vandaag de dag kan ik zeggen dat mijn ontwikkeling na mijn afscheid absoluut is doorgegaan. Het grootste voorbeeld hierin is wel mijn zelfbeeld. Toen ik bij Scelta aan mijn behandeling begon, had ik een zeer negatief zelfbeeld. Ik had een hekel aan mezelf en vond mezelf niets waard. Zowel het team, als de groep hebben mij hierin proberen te corrigeren, maar mijn overtuigingen waren sterk. Toen ik afscheid nam was mijn zelfbeeld nog steeds negatief, al waren er wel barstjes in mijn overtuigingen ontstaan, want als al die mensen die ik zoveel vertrouw, zeggen dat het anders is, dan zit er misschien toch wel ergens een kern van waarheid in. Door het opdoen van positieve ervaringen en positieve feedback uit mijn omgeving, is dit proces doorgegaan en sinds een half jaar heb ik het punt bereikt, dat mijn zelfbeeld 180 graden is omgedraaid. Ik ben mezelf gaan waarderen, ik mag net zo gelukkig zijn als ieder ander, ik ben het mezelf waard gaan vinden dat er ook om mij gegeven wordt en ik ben zelfs van mezelf gaan houden. Mijn zelfvertrouwen is hierdoor natuurlijk ook enorm gegroeid, waardoor ik nu voor mezelf durf op te komen en niet steeds opnieuw beschadigd raak, doordat mijn grenzen overschreden worden. Dit is een stukje van mijn krachtige kant, maar ik ken ook een hele kwetsbare kant en die zal er altijd blijven en ik zal daar altijd rekening mee moeten blijven houden. Dit is een acceptatieproces geweest, wat ook nog lang na mijn afscheid, is doorgegaan.

Ben ik ooit teruggevallen? Oh jazeker en regelmatig zelfs. De gedachte dat alles voor niks is geweest, heb ik zeker in de periode kort na mijn afscheid gehad. Maar omdat ik vasthoud aan hetgeen ik geleerd heb, heb ik ervaren dat ik blijf terugkomen op de goede weg en zijn de terugvallen steeds minder heftig geworden. Ook grijp ik direct in, door hulp te vragen, al dan niet professioneel, als ik er zelf niet meer uitkom. Hoe eerder ik dit doe, des te eerder ik de grip weer terug heb.

Tot slot wil ik afsluiten met een metafoor die voor mij, mijn behandelingservaring samenvat…Scelta gaf mij telkens weer de perfecte voorzet, met een goede samenwerking braken we samen door de verdediging heen en dan was het uiteindelijk aan mij om de goal ook daadwerkelijk te maken. Ik ben bij Scelta begonnen met een 0-5 achterstand, maar sta vandaag de dag met 10-5 voor! Voor eenieder die aan een behandeling begint of hiermee bezig is, heel veel succes gewenst. Het gaat met vallen en opstaan, maar zet door, ook jij bent het waard! ;-)

 

Na 10 jaar psychiatrie op de juiste plek

Al 10 jaar liep ik in de psychiatrie, opname in opname uit, toen in de zomer van 2016 mij werd voorgesteld nog eenmaal een intensieve behandeling te gaan doen. Ik stond er cynisch tegenover, maar had ook weinig meer te verliezen. Al jaren niet meer aan het studeren of werken en als cliënt op een zorgboerderij vulde ik mijn dagen wat in. Ik leefde in mijn eigen wereld van psychiatrisch patiënt zijn, afhankelijk van anderen en iedereen pleasend, waarin ik voor de buitenwereld nog wel wat leek te zijn, maar waarin ik thuis verzonk in destructief gedrag. Ook deed ik verschillende keren een poging een einde aan mijn leven te maken. Ik was er van overtuigd dat er voor mij geen ‘normaal’ leven in de maatschappij was weggelegd. De druk en verantwoordelijkheid van het ‘normale’ leven trok ik niet. En als zelfs dat toch teveel werd, ook al deed ik niet zoveel, dan werd ik opgenomen voor een crisisopname. Toch heb ik een goed verstand, rondde -toen al kampend met psychische problemen- de HAVO af, nadat ik na 5 jaar VWO een stapje terug had gedaan. Daarna studeerde ik verpleegkunde, eerst op het HBO, daarna versneld op het MBO, afgewisseld met verschillende opnames. Ik heb niks af kunnen maken en het was dan ook regelmatig heel frustrerend dat ik daar niks mee kon, niks mee durfde te doen en het bevestigde me in de kernovertuiging dat ik niks waard was, niks kon, niet leuk was, niet deugde en me vooral niet aan moest stellen. En daar ook niet over mocht zeuren. Na de hele intakeperiode bij Scelta kon ik in november 2016 beginnen op programma 2. Ik kwam in een pittige groep terecht en al snel kreeg ik stevige feedback. De eerste maanden sprak ik veel over mijn beschermers (waaronder ook destructief gedrag valt). Ik vond het moeilijk om dieper te kijken naar wat er ónder die beschermers lag. Soms probeerde ik het wel en liet ik wat los over vroeger. Toch bleef het vaak beperkt tot het bespreken van ‘randzaken’. Na 2 maanden had ik mijn 1e evaluatie en daarin kreeg ik terug dat ik toch écht naar de kern moest. Ik kreeg daar een termijn van 3 maanden voor. Ging ik dat doen, dan mocht ik mijn behandeling voortzetten, zo niet, dan zou het afgelopen zijn bij Scelta. Een aantal weken ben ik boos geweest, omdat ik me niet gezien voelde. Maar nadat ik er nog wat over praatte, ging het kwartje bij me vallen. Ik besloot het roer om te gooien en er écht voor te gaan. Vanaf toen ben ik gaan praten over vroeger, thuis, school, sport en alles wat ik daarin tegen was gekomen en nu nog kom. Al werkend met de Schema-therapie kreeg ik steeds meer inzicht in hoe het in mijn hoofd werkt en hoe mijn verleden mij heeft gevormd tot wie ik nu ben en tot hoe ik dacht. Ik leerde dat dat eigenlijk heel logisch was, met wat ik had meegemaakt en dat maakte dat ik langzaam maar zeker wat compassie voor mezelf kon gaan voelen. Ik was niet gek, ik was geen psychiatrisch patiënt. Dat was een rol geworden om te overleven, maar in feite was ik mijzelf met al mijn kwaliteiten en mindere kanten. Na de 3 maanden die gesteld waren, werd ik opnieuw geëvalueerd en iedereen was het er over eens dat ik mijn behandeling mocht voortzetten. Ik had dus nog 4 maanden binnen Scelta. In die volgende maanden ben ik steeds meer de diepte in gegaan, ging ik zaken bespreken die ik nooit eerder besprak. Het gaf zoveel lucht voor mezelf, maar ook erkenning van anderen. Ik ging geloven dat ik zelf ook iemand ben en dat ik er mag zijn en me niet afhankelijk van anderen hoef op te stellen. Ik ben mezelf en ik vind zélf ook iets. Ook leerde ik mijn emoties uit te spreken, te laten zien en daarin mezelf te voorzien in mijn behoefte. Dat laatste was heel moeilijk. Ik wist eerst niet eens wat mijn behoefte was. Maar via de weg van compassie ging ik leren dat ik af en toe iets fijns nodig heb, zoals een dekentje of een kop thee. Na ongeveer 8 maanden besloot ik om een verlenging aan te vragen, omdat er nog veel lag waar ik aan kon werken. Dat vond ik best lastig, omdat ik vond dat ik zelf de eerste maanden verprutst had, maar door gesprekken kon ik gaan zien dat iedereen op zijn eigen tempo ‘in proces’ komt en dat ik daarin mild mocht zijn naar mezelf, ik had immers al ruim 10 jaar psychische hulp ontvangen. Ik kreeg de verlenging en mocht dus in principe tot half november blijven. Na mijn 3e evaluatie, met 9 maanden, had ik eigenlijk nog maar 1 hoofddoel en dat was om een volwassen vrouw te zijn die haar eigen keuzes maakt. Ik merkte op een gegeven moment dat ik het therapie-leven in een klinische setting zat begon te worden. Het samenleven in een grote groep -wat ontzettend helpend was geweest tot toen- werd nu een te grote last en ik merkte dat ik niet zoveel meer uit de therapieën kon halen. Toen moest ik aan mijn laatste hoofddoel denken en heb toen besloten om mijn verlenging niet af te maken en toch naar huis te gaan. Dit was een spannende keuze. Ik maakte een beslissende stap, vanuit mezelf. Automatisch speelde de angst op dat anderen mijn keuze vast af zouden keuren, zoals ik zo vaak had meegemaakt. Maar gelukkig kreeg ik hele fijne reacties terug van de behandelaren en therapeuten. Uiteindelijk nam ik na ruim 10 maanden afscheid van programma 2. Ik kwam binnen als een heel zieke psychiatrisch patiënt, maar ging met opgeheven hoofd als volwassen vrouw door de rij met mijn afscheid, uit eigen keuze! Scelta heeft me op de weg naar het gezonde leven gezet en me leren inzien dat ik geen patiënt ben, geen beschermers nodig heb om te overleven. Ik kruip nu geregeld thuis op de bank met een dekentje en een kop thee, en dan denk ik terug aan Scelta, waar de start van een nieuw leven ligt!

Back to top