Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Reinier van Arkel

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland behandelt gezinnen, volwassenen en ouderen die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen. Eerdere behandelingen hebben vaak onvoldoende resultaat opgeleverd. Het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland heeft de expertise om omgeving- en gezinsfactoren, die van invloed zijn op de problematiek, onderdeel te maken van de PTSS behandeling.

Hoofd- en sublocatie

Bethaniestraat 10
5211 LJ Den Bosch

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland behandelt gezinnen, volwassenen en ouderen die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen. Eerdere behandelingen hebben vaak onvoldoende resultaat opgeleverd. Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland heeft de expertise om omgeving- en gezinsfactoren, die van invloed zijn op de problematiek, onderdeel te maken van de PTSS behandeling.

Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn een hoofddiagnose die niet binnen trauma- en stressorgerelateerde problematiek valt en de aanwezigheid van psychopathologie die effectieve behandeling van de PTSS in de weg staat, zoals op de voorgrond staande verslaving of organische hersenbeschadiging.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Middels een intakegesprek, vragenlijsten en klinische interviews wordt bepaald of patiënten in aanmerking komen voor behandeling.

DSM V classificatie

PTSS en complexe PTSS, vaak in combinatie met andere aandoeningen, die behandelbaar zijn binnen de ambulante specialistische of hoogspecialistische zorg. Het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland heeft expertise om contextuele en systemische factoren, die van invloed  zijn op aard en ernst van deze problematiek en op het beloop en effect van de behandeling, te integreren in de (specialistische) traumafocale PTSS behandelingen.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Bij de intake zal worden gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit zijn vragen over trauma-gerelateerde klachten maar ook over algemene gezondheid en hoe men zich op dit moment voelt. Op indicatie vindt er uitgebreid psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek of lichamelijk onderzoek plaats. Om de PTSS-klachten goed in kaart te brengen wordt binnen de hoogspecialistische zorg standaard een gestructureerd klinisch interview afgenomen om volgens de DSM-5 PTSS vast te stellen (CAPS-5). Afname neemt anderhalf uur in beslag.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De diagnostiek is uitgebreider dan binnen de reguliere zorg.

Hoe intensief is deze voor de patient?

Voorafgaand aan het intakegesprek worden vragenlijsten door de cliënt ingevuld. Het invullen van deze vragenlijsten duurt ongeveer een uur en geeft de intaker een goed inzicht in de klachten, beoordeelde kwaliteit van leven en gezins- functioneren. Het intakegesprek duurt circa 1,5 uur tot 2 uur. Na het intakegesprek kan op inhoud besloten worden nog een aanvullend intakegesprek te houden. Na intake volgt nog een separate afname van de CAPS 5. De aanvullende diagnostiek varieert in tijd.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Voorafgaand aan de intake vindt de eerste routine outcome monitoring (ROM) plaats. Cliënt vult zelfstandig, dan wel met ondersteuning van een basispsycholoog, een aantal vragenlijsten in, zoals de PCL-5, LEC-5, DERS, SCORE-15, MANSA, SSL-12 en BSI Op indicatie vindt er uitgebreid psychologisch onderzoek (gz-psycholoog/klinisch psycholoog), psychiatrisch onderzoek of lichamelijk onderzoek plaats (psychiater).

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

Doel van de behandeling is het verminderen van symptomen en het verbeteren van het functioneren op individueel en systemisch niveau binnen een vooraf bepaalde periode. Het PTC biedt behandelingen aan in zorgtrajecten voor specialistische en hoog specialistische zorg. Dit zijn vast omschreven behandeltrajecten waarbij doelstellingen, methodiek, en duur van behandeling vooraf is vastgelegd. Binnen de hoogspecialistische zorg zijn de trajecten langer en worden er op de doelgroep of problematiek toegesneden modules toegevoegd. Evaluatie momenten en behandelplanbespreking vinden op vooraf vastgelegde momenten plaats. ROM vormt een integraal onderdeel van deze behandelevaluaties. Verlenging van behandeling vindt plaats na evaluatie op basis van vooraf gestelde evaluatiecriteria. Het accent binnen de specialistische zorg ligt op evidence based behandelingen (zoals EMDR, IE, ImRes, BEPP en NET). Het accent binnen de hoog specialistische zorg ligt op een fasegericht model van traumazorg met een combinatie van evidence based, ‘best practice based’ behandelingen, en contextuele of systemische interventies. De behandelsetting is poliklinisch, dagklinisch/deeltijd of klinisch, mono- en multi-disciplinair.

Naam en beschrijving
Duurzame gezondheid
Doelgroep

Volwassen ambulante poliklinische zorg cliënten met traumagerelateerde symptomen na traumabehandeling.

Methodiek

Een behandelmodule gebaseerd op CGT en gericht op attributie en duurzame gezondheid, die perspectief kan bieden voor een patiëntengroep waarvan de klachten als chronisch en invaliderend worden aangeduid.

Beoogde effecten

Verbeteren van kwaliteit van leven

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Beperkt

Effectiviteitsonderzoek

Het betreft een observationeel onderzoek met vragenlijsten. Een experimentele vragenlijst m.b.t. traumagerelateerde attributies, de PTCI, de SSL-I-12 en de PCL-5 worden afgenomen om traumagerelateerde attributies en cognities, sociale steun en traumagerelateerde klachten in kaart te brengen. 

Naam en beschrijving
MOMS
Doelgroep

Moeders met een kind geboren uit seksueel geweld

Methodiek
Beoogde effecten

Ontwikkeling van toegankelijke handvatten voor het ontwikkelen en versterken van de preventieve zorg en ketenzorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld.

Uitstroomcriteria

De behandeling wordt afgesloten indien de vooraf opgestelde doelstellingen voor de behandeling binnen de afgesproken termijn zijn behaald, of als deze doelstellingen niet haalbaar blijken te zijn en er geen andere reële doelstellingen kunnen worden behaald op de afdeling, of als men geen deel wenst te nemen aan de behandeling of andere mogelijke behandelingen.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Afgesloten en terugverwezen naar de huisarts of verwijzer. Bij andere psychische klachten waar nog verdere behandeling nodig en wenselijk zou zijn wordt doorverwezen naar de basis-ggz of andere partners.

Is er een terugval aanbod?

De behandeling wordt in principe afgesloten, maar bij terugval behoort een verkorte intake, zo mogelijk bij de eigen behandelaar, tot de mogelijkheden.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Gepoogd wordt het behandelresultaat en het behalen van de doelen te objectiveren middels ROM- gegevens, die zowel bij begin als einde van de behandeling worden verkregen.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan altijd aangevraagd worden bij de aanwezigheid van trauma-gerelateerde problematiek of bij het vermoeden hiervan. Een patiënt kan op de gebruikelijke manier aangemeld worden voor een second opinion. Er wordt een gesprek gepland bij een klinisch psycholoog of psychotherapeut. 

De bevindingen worden teruggekoppeld naar de aanvrager.

Naam
prof. dr. mr.
E.
(Elisa)
van Ee
Specialisatie

Diagnostiek en behandeling van complexe trauma gerelateerde contextuele en gezinsproblematiek.

Contactgegevens

(073) 658 64 00 - e.van.ee@reiniervanarkel.nl

Bijzonderheden

Specifieke interesse in interdisciplinaire benaderingen en kinderen geboren uit seksueel/oorlogsgeweld.

Naam
Drs.
Y.
(Yvonne)
Montfoort
Specialisatie

(cultureel) ontwikkelingspsychologisch perspectief op (complexe) trauma gerelateerde problematiek;
Binnen PTC opleider van o.a. art. 14-beroepen (KP).
 

Contactgegevens
Bijzonderheden

Specifieke interesse in alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland beantwoordt regelmatig vragen uit de basis-ggz en (hoog)specialistische ggz uit het hele land. Deze kunnen variëren van een verzoek om een korte mondelinge consultatie met betrekking tot diagnostiek of behandelbeleid tot een uitgebreide second opinion. De aangevraagde expertise beslaat zowel het gebied van psychotrauma als de transculturele psychiatrie.
De afdeling biedt consultatie voor behandeling van op de voorgrond staande én comorbide trauma en stressorgerelateerde problematiek en daarmee gepaard gaande contextuele en systemische interventies in de basis- en specialistische ggz.

Hoe doen we dit?

Dossierstudies, consultaties bij aanvrager, ronde tafel bijeenkomsten, bijwonen MultiDisciplinaire Overleggen (intern en extern)

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Doelstelling van het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland is het ontwikkelen en bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de effectieve behandeling van post-traumatische stressstoornissen in de specialistische en hoogspecialistische zorg. Doelstelling van de behandeling is het verminderen van post-traumatische stressklachten en trauma gerelateerde problematiek en het verbeteren van dagelijks functioneren.

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Bij bijna 70% van de cliënten is na behandeling een betrouwbare verbetering op het gebied van PTSS symptomatologie waarneembaar. Eveneens bijna 70% van de cliënten laat een betrouwbare verbetering zien op het gebied van geestelijke gezondheidstoestand en sociaal functioneren.

Hoe wordt dit gemeten?

Het resultaat van de behandeling wordt op verschillende manieren in kaart gebracht:

 • Op klachtniveau door het afnemen van de ROM
 • Op systemisch niveau indien systemische interventies worden toegevoegd aan de behandeling
 • Patiëntwaarde wordt gemeten met een rapportcijfer
 • Wetenschappelijk onderzoek
   
Periode en aantal patiënten waarover gerapporteerd wordt

 Periode 1 april 2018 – 31 december 2021. Rapportage over (max.) 267 cliënten. 

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Traumaklachten zijn verminderd, functioneren in het dagelijks leven is verbeterd waardoor de kwaliteit van leven is verbeterd. De negatieve effecten van chronische traumaklachten op de directe omgeving zoals het gezin zijn hersteld.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

Bij aanvang en afronding van de behandeling wordt de CAPS-5 afgenomen. Resultaten van de behandeling worden elk half jaar gemeten op de volgende manier:

Algemene psychopathologie BSI
Geestelijk en sociaal functioneren HONOS
Traumaklachten PCL-5
Emotieregualtie DERS
Gezinsfunctioneren SCORE-15
Kwaliteit van leven RAND-36 en MANSA
Met welke frequentie

Hele pakket eens per jaar, elk kwartaal de PCL 5 

Resultaten in percentages of aantallen

Metingen van posttraumatische stressklachten laten zien dat aan het eind van de behandeling 68,5% van de patiënten zijn verbeterd, 29,2% onveranderd en 2,2% verslechterd.

Het resultaat van de behandeling kan ook worden uitgedrukt met de statistische maat Cohen's d effect size. Voor de behandeling van posttraumatische stressklachten is deze 1,37 wat betekent dat er bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland sprake is van een groot behandeleffect.

Bijzonderheden

Voor een groot deel van de patiënten spelen niet door de behandeling beïnvloedbare factoren (zoals de asielprocedure) een rol in het geestelijk en sociaal functioneren van de patiënt. Deze niet beïnvloedbare factoren hebben een negatieve invloed op het behandelresultaat.

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Er is een middelgroot effect geobserveerd op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (effect size 0,67 (95% BI: 0,20-1,14)).

Met welk instrument gemeten

Dit wordt jaarlijks met RAND-36 en MANSA gemeten.

Beschrijving overige resultaten

In de behandeling is aandacht voor een verbetering van het dagelijks functioneren, bijv werk- of schoolhervatting, sociaal functioneren, maatschappelijk functioneren.

Hoe is dit gemeten/vastgesteld

Uit de analyses blijkt een groot effect op geestelijke gezondheidstoestand en sociaal functioneren (effect size 0,95 (95% BI: 0,33-1,54)) en een klein effect op het gezinsfunctioneren (effect size 0,42 (95% BI: 0,15-0,69)).

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Patiënten beleven de zorg als professioneel, betrokken en goed. Er is veel aandacht voor de naasten van patiënt. Patiënten noemen de bejegening expliciet als goed.

 

Rapportcijfer conform CQ index

In de periode 1 april 2018 t/m 31 december 2021 gaven patiënten de zorg bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland gemiddeld een rapportcijfer van 8,8. 

Naam
prof. dr.mr.
E.
(Elisa)
van Ee
Specialisatie

Diagnostiek en behandeling van complexe trauma gerelateerde gezinsproblematiek.

Contactgegevens
Naam
Dr.
A.H.W.
(Mirrian)
Hilbink
Specialisatie

Opzet en design van wetenschappelijke studies naar veel voorkomende ziektebeelden

Naam
Prof.dr.mr.
E.
(Elisa)
van Ee
Specialisatie

Diagnostiek en behandeling van complexe trauma gerelateerde gezinsproblematiek.

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Families in the frontline, an evaluation of parenting interventions for veteran families.

Onderzoek naar de meerwaarde van gezinsinterventies voor veteranen met PTSS en hun gezinnen.

Verwachte einddatum
December 2023
Naam hoofdonderzoeker
P. Janssen
Beschrijving onderzoek

Predicting non-response in trauma focused treatment of PTSD: assessment of avoidance before and during treatment.

Onderzoek naar de invloed van verschillende vormen van vermijding op het in stand blijven van PTSS klachten bij individuen met een PTSS tijdens een intensieve traumabehandeling.

Verwachte einddatum
December 2023
Naam hoofdonderzoeker
M. Eidhof
Auteur(s)
Meuleman, E., Sloover, M. & van Ee, E
Tijdschrift
Trauma, Violence & Abuse
Datum
April 2022
Auteur(s)
Janssen, P., van Est, L., Hilbink, M., Gubbels, L., Egger, J., Cillessen, T., & van Ee, E.
Tijdschrift
Journal of Affective Disorders
Datum
Januari 2022
Auteur(s)
Janssen, P.G.J,, Stolz, S., Cillessen, A.H.N. & van Ee, E.
Tijdschrift
Journal of Psychiatric Research
Datum
December 2022
Beschrijving

Kennisoverdracht over diagnostiek en behandeling van trauma, complex trauma, doelgroepen/context, hechting, ouder-kind interactie, gezinnen.

Tweejaarlijks congres, wetenschappelijke referaten en symposia intern en extern, onderwijs binnen de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Wetenschappelijke presentaties/lezingen Elisa van Ee:

 • Opgroeien in de schaduw van het verleden, Radboud Reflects, Nijmegen 2020
 • Een sociaal-interpersoonlijk perspectief op traumabehandeling, NIP, digitaal 2021
 • Meet the expert: diagnostiek van gehechtheid, RCSW, digitaal 2021
 • Corona aftercare, an easily accessible intervention for health care professionals, ESTSS, digitaal 2021
 • Praten over een beladen thema rondom trauma en ouderschap, Radboud Universiteit, internationale vrouwendag, 2022
 • Getraumatiseerde ouders en hun jonge kinderen, risico’s en kansen, Infant Mental Health, webinar 2022
 • Praten over beladen thema’s rondom trauma en ouderschap, Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma, webinar 2022
 • A Test of the Reciprocal Relation between Posttraumatic Stress Disorder and Family Functioning in Veterans and Civilians, ISTSS, Atlanta 2022.
   

Ervaring van patiënten/naasten

Mannelijk veteraan (34 jaar): na jaren geworsteld te hebben met nachtmerries, woede-uitbarstingen en herbelevingen lag mijn leven op zijn kop. Ik was mijzelf kwijt en mijn gezin. In de behandeling heb ik voor de tweede keer EMDR gehad, maar nu met veel aandacht voor mijn vermijding. Hierdoor heb ik geen nachtmerries en herbelevingen meer. Daarna heb ik een gezinsbehandeling gevolgd. Dat heeft ons geleerd hoe de ruzies te stoppen en weer met elkaar te praten. De wereld is weer open gegaan. De gordijnen zijn weer open, er hangt weer een deurbel op, er mogen weer mensen binnenkomen.

Vrouwelijke vluchteling (42 jaar): in de behandeling bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland heb ik vooral geleerd mijzelf weer te zien als mens en de ander te durven vertrouwen. Door wat ik heb meegemaakt was ik van binnen kapot. Mijn behandelaar was de eerste die weer naar mij keek als een persoon. Niet al mijn klachten zijn verdwenen, dat vind ik moeilijk. Maar ik durf weer te vertrouwen op mezelf. En ik durf weer te leven.  

Back to top