Psychosecircuit

GGZ Drenthe

Het Psychosecircuit biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor mensen met (een gevoeligheid voor) psychosen. Zowel voor jongvolwassenen die een risico lopen om een psychose te ontwikkelen en (jong)volwassenen die een eerste psychose doormaken, als volwassenen met meerdere psychotische episodes en volwassen met een chronisch beloop en veel functionele beperkingen. Zorg kan zowel ambulant als klinisch geboden worden. Het Psychosecircuit biedt ook uitgebreide diagnostiek en second opinions.

Hoofd- en sublocatie

Dennenweg 9
9404 LA Assen

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Het Psychosecircuit is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychosespectrumstoornissen. Het Psychosecircuit is onderdeel van de afdeling Langdurige Zorg, welke gespecialiseerd is in zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, waaronder naast psychosespectrumstoornissen ook meervoudige psychiatrische aandoeningen en/of comorbiditeit, met name persoonlijkheidsstoornissen en ernstige stemmingsstoornissen.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Patiënten komen in aanmerking voor zorg wanneer er sprake is van verhoogd risico op psychose, bij een eerste psychose en bij een psychosespectrumstoornis.

DSM V classificatie

De gehele DSM sectie schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen. 

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Bij het Psychosecircuit worden hoogspecialistische diagnostiek en second opinions uitgevoerd, gericht op (differentiaal) diagnostiek van psychotische stoornissen. Het psychodiagnostisch proces is gebaseerd op de empirische cyclus (De Groot, 1961;1994) en bestaat uit de volgende stappen:

 1. aanmelding
 2. reflectie
 3. diagnostisch scenario
 4. diagnostisch onderzoek
 5. rapportage
 6. terugkoppeling aan de patiënt.

In de intake (en zn. hetero-anamnese) is o.a. aandacht voor de diverse symptoomdomeinen, (psychiatrische) voorgeschiedenis en luxerende en in stand houdende factoren. Er is aandacht voor somatiek en er vindt jaarlijks een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats (Phamous). Soms wordt ook hersenonderzoek gedaan met een EEG, scan of MRI. Er wordt geprobeerd de diagnostiek binnen een maand af te ronden, procesdiagnostiek is ook mogelijk. Op basis van de diagnostiek wordt verdere indicatiestelling gedaan en worden adviezen geformuleerd voor behandeling, welke meegenomen kunnen worden in het behandelplan.  

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

Het Psychosecircuit is gespecialiseerd in de (differentiaal) diagnostiek van psychosen en complexe comorbiditeit. Daarnaast is de afdeling gespecialiseerd in diagnostiek van de groep jongeren en jongvolwassenen met ultrahoog risico op het ontwikkelen van ernstige psychische aandoeningen.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De diagnostiek neemt over het algemeen enkele weken in beslag, het streven is maximaal een maand. Het proces bestaat uit enkele gesprekken, vaak gevolgd door afname van een diagnostische testbatterij, gevolgd door een terugkoppelingsgesprek met de patiënt en diens naasten. 

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Er kan beschikt worden over diverse psychodiagnostische meetinstrumenten en er kan diagnostiek worden gedaan naar diverse symptoomdomeinen, waaronder intelligentie en sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau, cognitieve functies (NPO), ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek (incl. dynamische profielinterpretatie en projectieve tests), klachtgerichte diagnostiek (psychose, trauma, angst/stemming etc.), functionele diagnostiek en diagnostiek omtrent DSM 5 classificaties. 
Patiënten die voor een second opinion komen, doorlopen het volledige diagnostische protocol. Consultatie kan onder meer gevraagd worden over complexe of atypische ziektebeelden. Binnen de diagnostiek werken Klinisch of GZ-psycholoog, psychiater en psychodiagnostisch werker samen.

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (gesloten)
Klinisch (open)
Thuisbehandeling
Beschrijving

Behandeling is mogelijk in een klinische behandelsetting, open en gesloten, daarnaast wordt er ambulant behandeld middels de VIP/FACT teams en zijn er deeltijdgroepen.

Het Psychosecircuit biedt specialistische zorg en innovatieve interventies voor psychoseproblematiek. Het Psychosecircuit bestaat uit een aantal onderdelen.
Bij het diagnostiekcentrum vindt uitgebreide diagnostiek bij complexe psychoseproblematiek en second opinions plaats.
Bij het Vroege Interventie Psychose team (VIP) worden patiënten 3-5 jaar gevolgd vanaf de eerste psychose. Wanneer patiënten voldoende hersteld zijn en langere periode (0,5-1 jaar) klachtenvrij zijn, wordt de behandeling eerder afgerond. Bij aanhoudende klachten worden patiënten verder begeleid bij de FACT teams.
Bij het Vroegdetectieteam worden (jong)volwassenen met een ultrahoog risico voor het ontwikkelen van een psychose behandeld. De behandeling wordt afgesloten wanneer zij 1 jaar niet meer aan de criteria voor een ultra hoog risico voldoen.
Bij Meander kunnen mensen met een psychotische stoornis en vaak comorbide aandoeningen in crisis terecht voor een opname.
De afdeling Klinische Behandeling is een woonvoorziening voor mensen met een chronische doorlopende psychotische stoornis en/ of comorbide en gedragsproblemen die door de complexiteit van de problematiek niet terecht kunnen in reguliere beschermde woonvormen. 

.

Naam en beschrijving
Virtual Reality treatment for improving SOcial Activities and Participation of young people with psychosis (VR-SOAP)
Doelgroep

Mensen tussen 18 en 40 jaar met een psychosespectrum stoornis.

Methodiek

Het sociaal functioneren verbeteren middels training in virtual reality.

Beoogde effecten

Verhoogde kwantiteit en kwaliteit van sociale contacten, meer vrijetijdsactiviteiten en meer maatschappelijke participatie.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Gedurende 14 weken elke week een behandelsessie.

Effectiviteitsonderzoek

Grootschalige multi-site RCT (n=116) waarin VR SOAP wordt vergeleken met een actieve controle conditie: VRelax.

Naam en beschrijving
Don’t Stop Me Now!
Doelgroep

(jong)Volwassenen met een eerste psychose.

Methodiek

In stappen van begeleid sporten naar regulier sporten.

Beoogde effecten

Het vergroten van maatschappelijke participatie en het verminderen van stigma.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

20 sessies in 14-20 weken

Uitstroomcriteria

Uitstroomcriteria zijn onderdeel van het Psychosecircuit en individueel bepaald. Er wordt onder meer gekeken naar: niveau van functioneren, aanwezigheid van een steunsysteem, de mogelijkheid ambulante zorg te regelen en of de patiënt hier gebruik van zal maken, mate van herstel, klachten of niet meer voldoen aan UHR criteria. Verder worden de Instroomcriteria Basis GGZ Chronisch EPA gehanteerd voor uitstroom richting Basis GGZ.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Het Psychosecircuit werkt nauw samen met basis-ggz en specialistische ggz-instellingen. Patiënten stromen uit naar andere afdelingen, basis-ggz of andere voorzieningen en huisarts.

Is er een terugval aanbod?

Basis GGZ aanbod en opschaling zo nodig naar FACT

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Evaluatie met patiënt en multidisciplinair team.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Wanneer patiënt of behandelaar graag meer zicht krijgt op de klachten die er zijn en/of er twijfels zijn over de diagnose of meest passende behandeling, dan kan de behandelaar het Psychosecircuit benaderen voor een second opinion. Vanuit het diagnostiek centrum DOS worden de klachten dan uitgebreid (opnieuw) onderzocht en teruggekoppeld aan de patiënt. 

Voor het aanmelden van een patiënt voor een second opinion kan contact opgenomen worden met de afdeling.

Wanneer een patiënt aangemeld is voor een second opinion wordt in het diagnostiek centrum DOS gekeken welke behandelaar de intake kan gaan doen en welke psychodiagnostisch werker het (neuro)psychologisch onderzoek uit gaat voeren.

Indien de patiënt daar mee akkoord gaat, ontvangt de (verwijzend) behandelaar bericht wanneer de patiënt voor de second opinion gezien wordt en tevens over de uitkomsten van het onderzoek.

Naam
drs.
J.
(Johan)
Arends
Specialisatie

Farmacotherapie voor psychotische stoornissen, hoofd behandelbeleid

Contactgegevens

Johan.arends@ggzdrenthe.nl en (0592) 33 47 03

Naam
drs.
E.M.A
(Ellen)
Horsselenberg
Specialisatie

Psychotische stoornissen en psychotherapie voor mensen met ernstig psychische aandoeningen.
Zij is Klinisch psycholoog/psychotherapeut, behandelcoördinator,  EMDR practitioner, en hoofddocent van het vak Psychotische stoornissen binnen de Postacademische Psy-opleidingen (PPO).

Contactgegevens
Bijzonderheden

Aandachtsgebieden psychose, psychodiagnostiek, EPA-zorg en trauma

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Zorgprofessionals van het Psychosecircuit verzorgen geregeld adviezen en consultaties, zowel intern als extern aan specialistische instellingen en professionals. De teams hebben expertise op het gebied van sociale cognitie, neurocognitie, vroegdetectie en diagnostiek en behandeling catatonie.

Hoe doen we dit?

Vragen op het gebied van consultatie en advies komen veelal binnen bij de behandelcoördinatoren van de verschillende teams. Vervolgens wordt gekeken wie de vraag het best kan beantwoorden, gezien de aard van de vraag. Het gaat hierbij veelal om klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychiaters of verpleegkundig specialisten.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

De diversiteit van de verschillende onderdelen van het Psychosecircuit zorgt voor verschillende doelstellingen. Alle onderdelen werken herstelgericht. Doel is ondersteunen van het herstelproces. Het behandelaanbod richt zich op de diverse vormen van herstel; persoonlijk, functioneel, maatschappelijk en symptomatisch, waarbij diagnostiek en behandeling middelen zijn. De persoonlijke hersteldoelen van de cliënt zijn leidend, er wordt rekening gehouden met de fase van herstel, waarin de cliënt zich bevindt. 

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Veel uitstroom vindt plaats via de FACT teams, hier zijn de uitstroompercentages 20-30%. Het uitstroompercentage van VIP ligt op ongeveer 95%.

Hoe wordt dit gemeten?

Jaarlijks nemen alle patiënten deel aan de ROM Phamous meting, waarbij een veelheid aan lichamelijke en psychische klachten in kaart wordt gebracht, maar eveneens herstelmaten meegenomen worden.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Van 155 patiënten met een psychosespectrumstoornis met meerdere metingen zijn de gegevens geanalyseerd.  Er was bij 68% een vergelijkbare situatie ten opzichte van de eerdere meting, bij 14% een klein behandeleffect en bij 18% een matig tot zeer groot behandeleffect. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met of iets beter dan de voor de doelgroep bekende cijfers.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

ROM PHAMOUS screening (uitgebreide jaarlijkse psychiatrische en somatische screening): Psychosociaal functioneren, Anamnese, Medicatie, Lichamelijk onderzoek, Labbepalingen, HoNOS, PANSS, GAF, FR- Functionele Remissie, ManSA, Happiness Index, Sankt Hans Rating Scale, EQ-5D, SRA-34, CSQ Cliënttevredenheid.

Met welke frequentie

Jaarlijks

Resultaten in percentages of aantallen

- Geen behandeleffect: 68%
- Klein behandeleffect: 14%
- Middelmatig behandeleffect: 10%
- Groot behandeleffect: 2%
 

Bijzonderheden

Chronische psychotische aandoeningen kennen een wisselend beloop, herstel is het doel, leren leven met/voorbij de aandoening. Op klinisch gebied kan het voorkomen van achteruitgang ook een belangrijke uitkomst zijn.

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

De gemiddelde score op de EQ-5D (range 0-100) ging van 65.0 (SD=15.2) in 2018 naar 55.6 (SD=28.5) in 2021, deze daling in kwaliteit van leven hangt wellicht samen met de COVID-19-periode. In lijn daarmee geven patiënten op de Happiness Index (range 1-10) over de afgelopen maand een score van gemiddeld 6.4 tot 6.5 (SD-1.8-1.9) in de periode voor COVID-=19, vanaf de aanvang van COVID-19 gaan de scores in 2020 en 2021 naar 5.9 (SD=2.4).

Met welk instrument gemeten

ROM PHAMOUS screening (uitgebreide jaarlijkse psychiatrische en somatische screening).

Met welke frequentie

Jaarlijks.

Relatie met de klinische effecten

De klinische effecten van de behandeling zijn de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven, een aantal cliënten verbeterde, maar veel bleven ook gelijk. Bij kwaliteit van leven is dat patroon afwijkend, we zien een lichte daling in kwaliteit van leven over de afgelopen jaren. Nadere analyse hiervan liet zien dat er in de periode voor COVID sprake was van een vrij stabiele kwaliteit van leven, maar dat er vooral tijdens COVID-19 lager gescoord werd op kwaliteit van leven.

Beschrijving overige resultaten

Om de overige effecten in kaart te brengen is gebruik gemaakt van herstelmaten. Hierbij is gekeken naar de effecten op functionele remissie, en specifiek naar de mate waarin iemand zelfstandig opereert op verschillende domeinen, namelijk Wonen en zelfzorg; Werken, (beroeps)opleiding of doelgerichte dagbesteding; en Sociale contacten. In het algemeen wordt op de functionele remissie al goed gescoord, met een gemiddelde score rond tweeënhalf. Dit betekent dat de meeste mensen op de uitgevraagde domeinen zelfstandig of deels zelfstandig functioneren, let wel: het gebruikte instrument bestaat uit slechts drie vragen en geeft ene indicatie, maar vraagt niet diepgaand uit. Over tijd is geen grote veranderingen te zien op de FR-tool, er is een trend naar daling, hetgeen positief is. Voor het herstelinstrument Individual Recovery Outcomes Counter (I.ROC) waren nog niet voldoende metingen beschikbaar om een duidelijk beeld te schetsen.

Hoe is dit gemeten/vastgesteld

Met de Functionele Remissielijst uit de ROM Phamous, tevens is sinds kort ook de Individual Recovery Outcomes Counter vast opgenomen in de ROM Phamous.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Patiënten in zorg bij het Psychosecircuit waarderen hun zorg met een 7,45 op de CQI. Dit betekent dat zij gemiddeld gezien de hun geboden zorg positief ervaren.

Rapportcijfer conform CQ index

7.45 (SD=1,61) (item waardering behandeling).

Naam
prof. dr.
G.H.M.
(Marieke)
Pijnenborg
Specialisatie

Diagnostiek, innovatie, behandelstudies, vroegdetectie.

Contactgegevens
Naam
dr.
B.E.
(Esther)
Sportel
Specialisatie

Onderzoek naar stigma bij schizofrenie, vroegdetectie.

Naam
prof. dr.
G.H.M.
(Marieke)
Pijnenborg
Specialisatie

Diagnostiek, innovatie, behandelstudies, vroegdetectie.

Contactgegevens
Naam
dr.
G.D.
(Gerard David)
Van Rijsbergen
Specialisatie

Behandeling en diagnostiek van mensen met een eerste psychose én mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose.

Naam
Dr.
L.A.
(Laura)
Steenhuis
Specialisatie

Ontwikkelen van behandelingen met als doel om kansen op sociale participatie en integratie te vergroten

Beschrijving onderzoek

Don’t stop me now, stimuleren van maatschappelijke participatie bij jongeren met een psychose stimuleren door middel van sport.

Verwachte einddatum
2025
Naam hoofdonderzoeker
Marijke Muller
Beschrijving onderzoek

VR-SOAP - Virtual Reality treatment for improving SOcial Activities and Participation

Verwachte einddatum
2023
Naam hoofdonderzoeker
Ivo Meins
Auteur(s)
Kuis, D. J., van de Giessen, T., De Jong, S., Sportel, B. E., Boonstra, N., van Donkersgoed, R., ... & Pijnenborg, G. H. M.
Tijdschrift
Frontiers in Psychiatry
Datum
2021
Auteur(s)
E. C. D. van der Stouwe, L. A. Steenhuis, G. H. M. Pijnenborg, B. de Vries, Pharmacotherapy and outcome survey (PHAMOUS)-investigators, A. A. Bartels-Velthuis, S. Castelein, W. Veling, E. Visser, J. T. van Busschbach
Tijdschrift
BMC Psychiatry
Datum
2021
Auteur(s)
Niklas Bergmann, Eric Hahn, Inge Hahne, Marco Zierhut, Thi Minh Tam Ta, Malek Bajbouj, Gerdina Henrika Maria Pijnenborg, Kerem Böge
Tijdschrift
Frontiers in Psychology
Datum
2021
Beschrijving
 • Prof.dr. Marieke Pijnenborg heeft over de afgelopen jaren diverse rollen gevuld bij de postdoctorale GZ-opleiding in Groningen (www.ppo-groningen.nl) voor de cursus psychotische stoornissen (hoofddocent psychotische stoornissen en hoofdopleider GZ). Daarnaast is zij hoogleraar bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zorgt ervoor dat recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van psychotische stoornissen in de verschillende psychologie curricula (bachelor, master, post master) worden opgenomen. Daarnaast is zij al jarenlang de dagvoorzitter van het nationale psychosecongres. Ze houdt presentaties op internationale psychosecongressen en geeft regelmatig gastcolleges aan de universiteiten van Gent en Tel Aviv (Bar Ilan). Samen met andere senioronderzoekers op het gebied van psychose organiseert zij een tweejaarlijkse bijscholing voor clinici die werken met mensen met een psychotische stoornis.
 • Dr. Gerard  van Rijsbergen is samen met Alice Vegter  vast docent binnen de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (jeugd en volwassenen) bij het opleidingsinstituut PPO binnen het blok Psychotische stoornissen, 3-6 lesdagen per jaar.

 • Drs. Ellen Horsselenberg is hoofddocent van het blok psychotische stoornissen bij opleidingsinstituut PPO in Groningen. Tevens is zij praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor van opleidelingen (PIOG/GIOS) binnen GGZ Drenthe.

 • Dr. Esther Sportel verzorgt de begeleiding van de Verpleegkundig Specialisten i.o. binnen GGZ Drenthe op onderzoeksgebied.

 • Verpleegkundig specialist Denise Hack verzorgt onderwijs binnen Psyfar VS gericht op nascholing over medicatiegebruik door verpleegkundig specialisten.

   

Titel presentatie
Evidence based practices for people with SMI : Just do it!
Naam professional
E.M.A. Horsselenberg
Datum
04-07-2022
Naam en plaats congres
CCAF Litouwen

Ervaring van patiënten/naasten

¨Het zijn de mensen die het verschil maken¨

Mijn naam is Pim, ik ben 42 jaar oud, getrouwd en heb een dochter van 10 jaar oud. Aanstaande mei van dit jaar is het precies drie jaar geleden dat ik een psychose heb gehad, dit was het gevolg van een te hoge werkdruk, spanningen binnen mijn relatie en overmatig Ritalin gebruik. Na mijn klinische opname ben ik in zorg gekomen bij het VIP (Vroeg Interventie Psychose) en heb ik een deeltijdprogramma binnen het VIP gevolgd. Het doel daarbij was structuur te houden, mijn herstel verder te ontwikkelen, terugval te voorkomen en weer stappen richting werk te zetten.

Inmiddels ben ik alweer een paar maanden aan het werk (deeltijd). Het gaat goed met mij en ik kan zeggen dat ik ben hersteld, het volgen van het deeltijdprogramma binnen het VIP heeft zeker daar toe bijgedragen. Er wordt vaak gezegd dat je het zelf moet doen en dat is deels ook waar maar ik heb ook bemerkt tijdens de periode van mijn opname tot aan mijn herstel dat het toch de mensen zijn die het verschil maken. Tijdens de opname - en in mijn geval was dat eerst gedwongen - ben je afhankelijk van de zorg van mensen die op dat moment om je heen staan. Als je de juiste mensen om je heen hebt staan (wat je niet voor het kiezen hebt) die met je meedenken, meeleven, je proberen te begrijpen en je weten te motiveren dan zijn zij het die het verschil maken en mede een bijdrage leveren aan herstel. Gelukkig heb ik een aantal van zulke mensen mogen ontmoeten tijdens mijn zorgperiode. Zulke mensen zou een organisatie als GGZ Drenthe moeten koesteren. Wat mij enorm heeft geholpen tijdens het deeltijdprogramma is het sporten. Het heeft mij actiever gemaakt wat resulteerde in meer energie en een betere conditie en uiteindelijk mede tot herstel. Daarnaast vond ik het fijn dat ik een vast persoon (casemanager) had waar ik altijd bij terecht kon met vragen of als ik mij even minder voelde en waar ik wekelijks even een gesprek mee kon voeren. Ook heb ik door de gesprekken met de psycholoog mezelf beter leren kennen en hebben we aan thema´s gewerkt zoals: Wie is Pim? Daarnaast heb ik veel steun gehad aan mijn mede deeltijd genoten die uit eigen ervaring weten wat een psychose is en waarmee je verhalen kunt delen. Als ik er nu op terugkijk eigenlijk best wel bijzonder. En ook hier zijn het de mensen, die het verschil maken.

Back to top