NPI Specialist in persoonlijkheidsproblematiek

Arkin

Het NPI behandelt vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie persoonlijkheidsstoornissen inclusief de daarbij veel voorkomende comorbiditeit. Het NPI richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar. Er is een aanbod voor jongeren onder 18 jaar met zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen.

Hoofd- en sublocatie

Domselaerstraat 126-128
1093 MB Amsterdam

Buikslotermeerplein 420
1025 WP Amsterdam

Overschiestraat 55
1062 HN Amsterdam

Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort

Leeftijdscategorie
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Het NPI behandelt vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie persoonlijkheidsstoornissen inclusief de daarbij veel voorkomende comorbiditeit. Het NPI richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar. Er is een aanbod voor jongeren onder 18 jaar met zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen.

Contra-indicaties

De behandelmodules zijn niet gericht op:

 • Acute syndromale diagnoses (psychose, depressie, manie)
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis, primair autisme, ernstig middelenmisbruik
 • IQ < 80

Relatieve contra-indicaties kunnen tijdens het telefonisch spreekuur met de verwijzer worden besproken of worden bij de intake geïnventariseerd. Het betreft: acute psychiatrische crisis (bv suïcidaliteit), geheel ontregelde sociale situatie (bv geen huisvesting), ernstig ondergewicht, afwezige motivatie voor verandering, taalbarrière.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Er moet sprake zijn van:

 • DSM diagnose persoonlijkheidsstoornis.
 • Eerdere behandeling voor psychische klachten hebben ontoereikend effect gehad of recidiveren vanwege vermoeden op een onderliggende persoonlijkheidsstoornis.
 • Curatief behandeldoel, dwz verbetering van het persoonlijkheidsfunctioneren.
DSM V classificatie

Het NPI behandelt vooral mensen met persoonlijkheidsstoornissen uit Cluster B (borderline), Cluster C (vermijdend, afhankelijk) of een combinatie hiervan. Evidence based psychotherapie is de centrale behandelmethode. Het betreft verschillende vormen van korte- en langer durende psychodynamische psychotherapie en schema focused therapie. Ook VERS-training, medicatie en systeem gesprekken worden geregeld toegepast. Bij voorkeur vindt (een deel van) de behandeling plaats in groepsverband. Er zijn dagbehandelingsprogramma's (1-3 dagen/week).  Er is geen opnamefunctie bij het NPI.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Het intakegesprek is met een psycholoog of arts assistent en zo nodig een psychiater. In overleg kan een deel van de intake online plaats vinden. Aanvullend worden gegevens verzameld met vragenlijsten. Een testpsychologisch onderzoek maakt soms deel uit van de intake. De wachttijden voor de verschillende behandelingen kunnen variëren. In het advies gesprek kan dit worden meegewogen in de keuze en worden eventuele alternatieven besproken.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De diagnostiek bestaat uit psychiatrische en psychologische diagnostiek gericht op huidig psychiatrisch beeld, klachtenbeloop, eerdere behandelingen en biografische gegevens. Ook in geval van syndromale aandoeningen wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende persoonlijkheidsdiagnostiek. Naast een DSM classificatie wordt een psychodynamische case conceptualisatie gemaakt. Aanvullende differentiaal diagnostiek is mogelijk om te bepalen of er sprake is van autisme of chronische depressie danwel een persoonlijkheidsstoornis.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De intake bestaat uit 1  of 2 gesprekken, dit is afhankelijk van de ernst van de klachten en de hulpvraag. Daarna vindt een adviesgesprek plaats. Een biografie is onderdeel van de online opdrachten. De patiënt wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen.

De doorlooptijd van de intake is doorgaans korter dan een maand.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Er wordt een gestructureerd interview afgenomen (SCID-5P) en aanvullende vragenlijsten (SIPP-118 en OPV).

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Beschrijving

Het NPI behandelt vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie persoonlijkheidsstoornissen inclusief de daarbij veel voorkomende comorbiditeit. Het NPI richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar. Er is een aanbod voor jongeren onder 18 jaar met zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen. Voor het merendeel van het behandelaanbod geldt een vooraf bepaalde maximale duur variërend van 6 maanden tot 2 jaar. Alle dagbehandelingsprogramma's kennen een gestructureerd en in tijd gelimiteerd nazorg traject. Op indicatie kunnen verschillende behandelmodules achter elkaar worden gevolgd. De totale maximale behandelduur is 3 jaar.

Naam en beschrijving
Schematherapie en KPSP (Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie)
Doelgroep

KPSP is aangepast voor de specifieke doelgroep van patiënten met depressie en co-morbide persoonlijkheidsstoornis door de startfase op 2 x per week te zetten en het totaal aantal individuele zittingen van 1 uur uit te breiden naar 25 of 50.

Methodiek

Inhoudelijk betekent dat de therapeutische relatie wordt geïntensiveerd en de overdrachtsaspecten sterker worden geactiveerd. In het model van de KPSP wordt daartoe meer op de zogenoemde hogere bespreekniveaus (niveaus van inzicht) gewerkt. De interventies worden hieraan aangepast.

Beoogde effecten

Curatie van de chronische depressie en verbetering van de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Effectiviteitsonderzoek

De effectiviteit van deze innovatie wordt in het PSYDOS onderzoek onderzocht. Het betreft een gerandomiseerde studie naar de effecten van schematherapie en KPSP, beide in dosering 25 versus 50 sessies, om daarmee antwoord te geven op de vraag: hoeveel psychotherapie is nodig? 

Naam en beschrijving
Groepsschematherapie en psychodynamische therapie
Doelgroep

Patiënten met een Cluster-C (vermijdende) persoonlijkheidsstoornis

Methodiek

Voor psychodynamische therapie in groepen is in de literatuur geen eenduidig en transparant protocol beschikbaar, dit resulteert in een grote praktijkvariatie. Voor deze innovatie is de werkwijze nu geüniformeerd en beschreven. Voor de schemagerichte groep wordt de methode van Aalders (2008) toegepast. Deze groep bestaat uit een gestructureerd gedeelte met schematherapie en een groepsdynamisch gedeelte waarin ruimte is voor een open dialoog en gebruik gemaakt wordt van groepsdynamische processen.  Voor groepschematherapie (GST) wordt de zogeheten Farrel &Shaw methode toegepast. GST is reeds onderzocht bij borderline problematiek.

Beoogde effecten

Vermindering van klachten en verbetering kwaliteit van leven.

 

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De behandeling bestaat uit 1 tot 2 afspraken per week voor een individuele behandeling van 1 uur of een groepsbehandeling van 1,5 uur.

Effectiviteitsonderzoek

De effectiviteit wordt onderzocht in een gerandomiseerde studie: het G-Force-onderzoek. 

Uitstroomcriteria

Alle behandelingen worden eenmaal per jaar geëvalueerd, mede aan de hand van gepersonaliseerde ROM data.
Voor het merendeel van de modules geldt een vooraf bepaalde maximale duur variërend van 6 maanden tot 2 jaar. Alle dagbehandelingsprogramma's kennen een gestructureerd en in tijd gelimiteerd nazorg traject. Op indicatie kunnen modules achter elkaar worden gevolgd. De totale maximale behandelduur is 3 jaar. Uitstroomcriteria zijn:

 • Remissie: voldoet niet meer aan DSM diagnose persoonlijkheidsstoornis.
 • Herstel: voldoet nog wel aan criteria persoonlijkheidsstoornis maar geen verdere curatieve hulpvraag bij patiënt.
 • Care: er is een gemaximaliseerd curatief effect bereikt.
   
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

81% wordt na behandeling terugverwezen naar huisarts of POH
12% wordt doorverwezen naar ambulante GGZ in verband met een andere diagnose
2% stroomt uit naar BasisGGZ
2% stroomt uit naar FACT of klinische voorziening
3% overig.

Is er een terugval aanbod?

Het NPI heeft een aanbod van stabilisatiemodules gericht op herstel bestaande uit ACT en MBT-nazorg.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Het effect van behandelingen wordt minimaal jaarlijks multidisciplinair getoetst waarbij ROM instrumenten (OQ-45 en SIPP-118) worden gebruikt.
 

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

De gemiddelde behandelduur is 17 maanden.

Behandelduur:

 • < 6 maanden 25%
 • 6 tot 12 maanden  18%
 • 1 tot 2 jaar 29%
 • > 2 jaar 28%
Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

De aanvraag voor een second opinion verloopt via de Centrale Aanmelding van Arkin. Nadat iemand specifiek voor een second opinion is aangemeld wordt een afspraak ingepland met een specialist op dat gebied.
 

Naam
Dr.
H.L.
(Rien)
Van
Specialisatie

Psychiater en afdelingshoofd, gespecialiseerd in comorbiditeit bij persoonlijkheidsstoornissen, psychodynamische therapie, opleiding, research en beleid.

Contactgegevens

De boegbeelden zijn te benaderen via het telefoonnummer 020-590 4700 of info@npsai.nl

Naam
Drs.
L.M.
(Linda)
Dil
Specialisatie

Psychiater en psychotherapeut, gespecialiseerd in korte en langdurige psychodynamische therapie in bijzonder bij adolescenten.

Contactgegevens

De boegbeelden zijn te benaderen via het telefoonnummer 020-590 4700 of info@npsai.nl

Naam
Dr.
T.
(Theo)
Ingenhoven
Specialisatie

Psychiater en psychotherapeut, gespecialiseerd in dagklinische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en psychofarmaca.

Contactgegevens

De boegbeelden zijn te benaderen via het telefoonnummer 020-590 4700 of info@npsai.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Bij vastgelopen behandelingen kan een beroep gedaan worden op de expertise & consultatiegroep van het NPI. Er zijn mogelijkheden voor team- en cliëntconsultatie, gericht op het signaleren en verhelpen van de knelpunten of op het stellen van een behandelindicatie. De mogelijkheden van het inzetten van een (neven)behandeling bij het NPI kunnen daarbij onderzocht worden. Daarnaast heeft het NPI iedere werkdag van 13:00-14:00 uur een telefonisch spreekuur voor verwijzers, het telefoonnummers hiervoor is: 020-590 4700.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Vermindering persoonlijkheidspathologie en reductie van klachten.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

De resultaten over 2017 en 2018 zijn in kaart gebracht voor zowel de OQ45-sd, SIPP-118 als de Ontwikkelings-Profiel Vragenlijst (OPV). De OQ45-sd toont over deze periode een effectsize (ES) van 0,88, oftewel een groot behandeleffect. De SIPP-118 laat een ES van 0,62 zien wat overeenkomt met een middelgroot behandeleffect.

Als naar de verandering op de domeinen van de SIPP-118 wordt gekeken, wordt de grootste verandering gevonden bij 'identiteitsintegratie' en de kleinste bij 'sociale concordantie'. Effectsizes op de domeinen van de SIPP-118 zijn als volgt:

 • identiteitsintegratie 0,69
 • relationele capaciteiten 0,6
 • zelfcontrole 0,5
 • sociale Concordantie 0,33
 • verantwoordelijkheid 0,4

Voor de OPV zijn effectsizes per subschaal beschikbaar, de effectsizes variëren van 0,16 tot 0,37, dit zijn minimale effecten. De effectsizes van de verschillende subschalen zijn als volgt: 

 • adaptief 0,16
 • disadaptief-totaal 0,37
 • disadaptief-neurotisch 0,33
 • disadaptief-primitief 0,33
Met welk instrument worden de effecten gemeten

OQ45-sd, SIPP-118 en Ontwikkelings-Profiel Vragenlijst (OPV)

Met welke frequentie

Metingen vinden bij start van de behandeling en vervolgens na iedere 6 maanden plaats.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De behandelingen bij het NPI worden hoog gewaardeerd. Dit blijkt uit resultaten van de CQ-index, waarderingen op Zorgkaart Nederland en terugkoppeling van de Cliëntenraad van het NPI van afdelingsbezoeken.

Rapportcijfer conform CQ index

De gemiddelde waardering is 7,7 (cijfer 2019)

Bijzonderheden

Feedback van patiënten:

Ik vind mezelf goed geholpen door de behandeling. Het betekent niet dat er nu geen problemen zijn of dat ik altijd goed met mijn problematiek om kan gaan. Maar ik ben er bewust van geworden. Ik kan het herkennen als het speelt en kan er ook (al duurt het lang) afstand van nemen en verder gaan met mijn leven. Dat kon ik zonder de behandeling niet op deze manier. Schade wordt aanzienlijk verminderd.

Het is dat groepstherapie bij het NPI mij niet paste, neemt niet weg dat ik er sterk in geloof dat het zeker een uitkomst kan zijn voor anderen.

Ik heb een uitstekende behandeling gekregen. Mijn behandelaar was meestal goed bereikbaar, beschikbaar. Begaan en geduldig. Ik heb me er erg welkom en veilig gevoeld.
Dankzij haar goede zorg gaat het nu veel beter met me!
Bedankt!

Naam
prof. dr.
J.J.M.
(Jack)
Dekker
Specialisatie

Evidence based psychologische interventies.

Contactgegevens
Naam
prof. dr.
M.J.H.
(Marcus)
Huibers
Specialisatie

Klinische psychologie, experimentele psychotherapie, comorbiditeit en research.

Contactgegevens
Naam
dr.
H.L.
(Rien)
Van
Specialisatie

Persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit

Contactgegevens
Naam
dr.
R.
(Roos)
van Grieken
Specialisatie

Kwalitatief onderzoek

Contactgegevens
Naam
dr.
J.
(Jaap)
Peen
Specialisatie

Methodologie en statistiek

Contactgegevens
Naam
dr.
T.
(Theo)
Ingenhoven
Specialisatie

dagklinische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en psychofarmaca

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

RCT dosering psychotherapie bij comorbiditeit persoonlijkheidsstoornissen en depressie

Verwachte einddatum
31-12-2022
Naam hoofdonderzoeker
M. Kool
Beschrijving onderzoek

I-Force: een effectstudie naar de individuele behandeling van Cluster C persoonlijkheidsproblematiek en G-Force: een effectstudie naar de groepsbehandeling van Cluster C persoonlijkheidsproblematiek.

Verwachte einddatum
01-01-2024
Naam hoofdonderzoeker
M. Daniels & B. van den Heuvel
Auteur(s)
Driessen E, Van HL, Peen J, Don FJ, Kool S, Westra D, Hendriksen M, Cuijpers P, Twisk J, Dekker J
Tijdschrift
Journal of Affective Disorders, 2015/170
Datum
01-01-2015
Auteur(s)
Laurenssen E, Westra D, Kikkert MJ, Noom MJ, Eeren HV, Broekhuyzen AJ, Peen J, Luyten P, Busschbach van JJ, Dekker JJM
Tijdschrift
BMC Psychiatry, 2014/14
Datum
22-05-2014
Auteur(s)
Hendriksen M, Peen J, Van HL, Barber JP, Dekker J
Tijdschrift
Psychotherapy Research , 2014/24
Datum
01-01-2014
Beschrijving

Basiscursus KPSP

Het NPI biedt een gespecialiseerde 3-daagse cursus Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) voor professionals, gegeven door ervaren KPSP therapeuten. Leer de basis van KPSP therapie kennen zodat u deze kunt toepassen in de praktijk.

KPSP is een kortdurende, hoofdzakelijk steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. De therapie is gebaseerd op een relationeel perspectief op zes psychoanalytische deel-theorieën:

 • drifttheorie
 • egopsychologie
 • objectrelatietheorie
 • zelfpsychologie
 • hechttheorie
 • primaire-liefdestheorie.

De focus van de behandeling is gericht op de affectieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten van het functioneren van de patiënt in actuele relaties. De belangrijkste therapeutische techniek is Adequate Psychoanalytische Steun (APS).

Wie de basis cursus heeft gevolgd kan KPSP onder supervisie toepassen. De cursist selecteert zelf in zijn eigen werkomgeving patiënten die hij geschikt acht voor KPSP. Supervisie (individueel of in groepsverband) wordt in overleg met de docenten geregeld. Verder verleent deze cursus toegang tot het desgewenst volgen van de verdiepingscursus KPSP. Bovendien verwerft de cursist kennis en vaardigheden die in ander en breder verband dan alleen KPSP van toepassing zijn. Uiteindelijk kan het met succes afronden van de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 afgeronde behandelingen, leiden tot lidmaatschap van het KPSP register van de NVPP.

Ervaring van patiënten/naasten

De ruimtes ademen een prettige sfeer uit. De informatie is zeer duidelijk. Wanneer je hier begint krijg je een eigen account waarmee je nog meer informatie kan krijgen. Mensen benaderen je altijd zeer vriendelijk en professioneel. De intake is heel uitgebreid, wat in mijn geval heel erg prettig is. Ik heb het gevoel dat er goed naar mij geluisterd wordt, en dat ik zelf mee kan denken en sturen in de vervolgstappen. Met een afspraak hoef je nooit langer dan 5 minuten te wachten. De wachttijd voor het intake gesprek was maar een week maar voor het vervolgtraject zijn de wachttijden veel langer. Ze proberen ook met je mee te denken om de oplossingen te bedenken om de wachttijd te verkorten. Bv. naar de vestiging in Noord. Tot nog toe ben ik zeer tevreden.

In de wachtruimte is altijd plek, er ligt altijd een krantje en andere tijdschriften , altijd gratis drinken. Het is netjes en schoon en ziet er prettig uit. De gesprek-kamers zijn ook prima, en prettige bijkomstigheid is dat het altijd dezelfde ruimte is. Door twee intake gesprekken met twee verschillende mensen kreeg ik vooraf veel informatie voordat ik met de behandeling begon en dat was plezierig. Bij de receptie zitten bijna altijd dezelfde mensen en dat geeft een vertrouwd gevoel, ze kennen je op een gegeven moment bij naam. Ik ben tevreden over de behandeling, hij voldoet en er wordt niet van afgeweken. Het is intensief . Wanneer je een afspraak hebt hoef je nooit te wachten, ze zijn altijd op tijd.

Back to top