Novarum

Arkin

Novarum biedt poliklinisch, dagklinische en klinisch zorg aan patiënten van 18 jaar en ouder met voedings- en eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, bulimia nervosa, eetbuistoornis en avoidant and restrictive food intake disorder (ARFID). Daarnaast wordt poliklinische en dagklinische zorg geboden aan patiënten met een eetstoornis, die tevens lijden aan morbide obesitas.

Hoofd- en sublocatie

Laan van de Helende Meesters 2
1186 AM Amstelveen

Telefoon

Website

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Binnen Novarum worden twee zorgprogramma's aangeboden. Het zorgprogramma Eetstoornissen biedt zorg aan patiënten met anorexia nervosa, bulimia nervosa, eetbuistoornis, avoidant and restrictive food intake disorder (ARFID) en andere gespecificeerde voedings- en eetstoornissen. Patiënten zijn tenminste 18 jaar oud en worden op vrijwillige basis behandeld. Zij zijn somatisch en psychiatrisch voldoende stabiel voor behandeling in een open, psychiatrisch behandelcentrum. Als ondergrens voor behandeling wordt doorgaans een body mass index (gewicht in kg / lengte in kwadraat) rond 12.5 gehanteerd. Binnen het zorgprogramma Eetstoornissen wordt vanuit een evidence based, transdiagnostisch behandelprotocol gewerkt. Dit behandelprotocol is oorspronkelijk ontwikkeld voor ambulante behandeling van eetstoornissen (Cognitive Behavioral Therapy Enhanced for Eating Disorders (CBT-E), Fairburn, 2008) en is doorontwikkeld door Novarum tot een behandelmethodiek die breder inzetbaar is. Het zorgprogramma Obesitas Eetstoornis biedt zorg aan patiënten van tenminste 18 jaar oud met een eetstoornis, die tevens lijden aan morbide obesitas (body mass index ≥ 40).

 

Contra-indicaties

Psychiatrische exclusiecriteria voor behandeling binnen een van beide zorgprogramma’s zijn interfererende psychotische toestandsbeelden, interfererend middelenmisbruik en acute suïcidaliteit. Ook een body mass index van onder de 12.5 geldt als contra-indicatie.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Na verwijzing volgt een intakeprocedure bestaande uit één of twee gesprekken. Ook wordt er tijdens de intakeprocedure een telefonische screening gedaan door een verpleegkundige van Novarum. Tijdens deze screening worden een aantal vragen gesteld over de lichamelijke gesteldheid van de patiënt. Afhankelijk van de geïndiceerde behandeling, volgt er eventueel een psychiatrisch onderzoek en een lichamelijk onderzoek door een huisarts. De intakeprocedure wordt afgesloten met een adviesgesprek, waarin Novarum in overleg met de patiënt bepaalt welke behandeling passend is.

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

Het zorgprogramma Eetstoornissen biedt zowel poliklinische, dagklinische als klinische behandeling. De kliniek beschikt over 14 bedden en 6 dagklinische plaatsen. Daarnaast biedt het zorgprogramma Obesitas Eetstoornis poliklinische en dagklinische behandeling, met 16 tot 18 dagklinische plaatsen. Novarum biedt naast face-to-face behandelingen voor beide zorgprogramma’s ook beeldbelbehandelingen en e-health behandelingen.

Naam en beschrijving
Ontwikkeling Behandelmethodiek & Herontwerp van behandelsettingen Eenheid Eetstoornissen
Doelgroep

​​​​​​Het herinrichten van het gehele ambulante, klinische en dagklinische behandelaanbod vanuit één enkele wetenschappelijk onderbouwde integrale behandelmethodiek voor eetstoornispatiënten met ernstig ondergewicht (≤ 15). De oorspronkelijke methode is door Novarum (in samenspraak met Oxford University Department of Psychiatry, Eating disorders) doorontwikkeld tot een methode die ook in klinische setting toepasbaar is en ook geschikt is voor een lager (12.5) en hoger (>40) bmi dan waarvoor de oorspronkelijke methode is ontwikkeld. 

Effectiviteitsonderzoek

Middels een ‘nonequivalent controlgroup pretest-posttest design’ en middels cohortonderzoek vindt er effectiviteits- en kosteneffectiviteitsonderzoek van deze innovatie plaats.

Naam en beschrijving
Ontwikkeling behandelmodule Obesitas Eetstoornis
Doelgroep

​​​​​​Novarum heeft een gespecialiseerd diagnostisch- en behandelaanbod ontwikkeld voor patiënten met eetstoornispathologie in combinatie met (morbide) overgewicht, welke wordt aangeboden binnen het zorgprogramma Obesitas Eetstoornis .

 

 

Effectiviteitsonderzoek

Middels cohortonderzoek vindt er effectiviteits- en kosteneffectiviteitsonderzoek van deze innovatie plaats.

Uitstroomcriteria

De verschillende zorgprogramma’s hebben doorgaans een vaste behandelduur die voor aanvang behandeling met patiënt en naasten wordt doorgenomen en afgestemd. Bij patiënten met ondergewicht wordt de behandelduur mede bepaald door de mate van ondergewicht en de periode die hierbij nodig is om te herstellen in gewicht, conform een vast patroon van gewichtsherstel. Twee belangrijke doelen in de behandeling zijn om patiënten in te staat te stellen optimaal gebruik te maken van de geboden interventies tot aan het beoogde uitstroommoment en om vroegtijdige uitval, een bekend verschijnsel bij eetstoornisbehandelingen, te voorkomen. Als er sprake is van stagnatie in de behandeling kan er overgegaan worden tot het opnieuw aanbieden van de (motiverings-)zittingen, er kan overgegaan worden tot een kortdurende klinische opname of de behandeling kan in samenspraak met de patiënt worden beëindigd.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een patiënt kan zelfstandig of in overleg met zijn/haar behandelaar een second opinion aanvragen via het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 020-5904710.

Naam
Dr.
E.M.
Elske
van den Berg
Specialisatie

klinisch psycholoog, directeur behandelzaken, senior onderzoeker

Naam
Drs.
M.
Margriet
van Leeuwen
Specialisatie

psychiater

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Consultaties kunnen worden aangevraagd via het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 020-5904710.

Hoe wordt dit gemeten?

Om het effect van de behandeling te bepalen, worden verschilscores tussen de ROM-meting bij intake en de ROM-eindmeting vergeleken. Het percentage ROM-startmeting ligt bij Novarum tussen de 85-90%. Het gemiddelde complete responspercentage bij Novarum bedraagt 60%. Binnen Arkin wordt de effectiviteit van de verschillende zorgprogramma’s gemonitord. Voor de curatieve GGZ werd daar tot voor kort de symptomatische disstress schaal van de OQ-45 (OQ-sd) voor gebruikt, in aansluiting op de regelgeving van het voormalig SBG. Voor Novarum is vanaf 2019 besloten om de effectiviteit te meten met de Eating Disorder Examination-Questionnaire, aangezien de items van deze vragenlijst beter aansluiten op de problematiek van de patiënten en de focus van behandeling.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

De volgende meetinstrumenten worden ingezet voor zowel het zorgprogramma Eetstoornissen als voor het zorgprogramma Obesitas Eetstoornis:

· Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0: meetinstrument specifiek voor inventarisatie eetstoornispathologie.

· Clinical Impairment Assessment: Kwaliteit van Leven meetinstrument, specifiek ontwikkeld voor eetstoornissen.

· Outcome Questionnaire – 45: symptoominventarisatie, lichamelijke klachten maar ook algemeen functioneren.

· Depression Anxiety Stress Scale: vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress.

· Consumer Quality Index: patiënttevredenheidsvragenlijst.

Rapportcijfer conform CQ index

Over 2019 was de gemiddelde CQ-I score een 8,1 (uit 112 ingevulde lijsten). Ook wordt patiënten gevraagd de Zorgkaart Nederland in te vullen. In Q1 2020 zijn er 20 meldingen gedaan met een gemiddeld cijfer van 8,6.

Naam
Prof. dr.
J.
Jack
Dekker
Specialisatie

Buitengewoon hoogleraar “Evidence based psychologische behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg” (Vrije Universiteit), hoofd afdeling Onderzoek Arkin, lid research commissie Novarum. 

Naam
Prof. dr.
A.
Anneke
Goudriaan
Specialisatie

Hoogleraar “Werkingsmechanismen & behandeling van verslavingsgedrag” (UvA / UMC) Amsterdam.

Naam
Dr.
E.M.
Elske
van den Berg
Specialisatie

CBT-E

 

Beschrijving onderzoek

Zorgprogramma Eetstoornissen

Onderzoek binnen het zorgprogramma Eetstoornissen kent meerdere onderzoekslijnen; één van de onderzoekslijnen binnen het zorgprogramma Eetstoornissen richt zich op de (kosten)effectiviteit van Cognitive Behavioral Therapy Enhanced (CBT-E) vergeleken met treatment-as-usual in een multidisciplinaire setting voor de klinische alsook de poliklinische populatie en tevens stoornisspecifiek. Momenteel richt het effectiviteitsonderzoek zich op het in kaart brengen van moderatoren en het identificeren van zogenaamde ‘early response’ patiënten. De behandelprogramma’s worden vormgegeven op grond van deze bevindingen.

Een volgende onderzoekslijn richt zich op ‘efficacy onderzoek’ van e-health bij patiënten met een eetbui stoornis en milde bulimia nervosa middels een RCT, aan de hand van door Novarum ontwikkelde digitale ‘Guided Selfhelp’. Verder is er onderzoek gaande naar de validering en normering van een naar het Nederlands vertaald meetinstrument gericht op de Kwaliteit van Leven, speciaal ontwikkeld voor cliënten met een eetstoornis.

Beschrijving onderzoek

Zorgprogramma Obesitas Eetstoornis

Ook onderzoek binnen het zorgprogramma Obesitas Eetstoornis kent meerdere onderzoekslijnen; één onderzoekslijn richt zich op het identificeren van voorspellende factoren die samenhangen met stagnerend gewichtsverlies bij patiënten met en zonder eetstoornis die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Bevindingen van dit onderzoek worden gebruikt om te komen tot een optimale inrichting van een perioperatief behandeltraject bij ketenpartners van Novarum en bij Novarum zelf.

Een tweede onderzoekslijn richt zich op effectiviteitsonderzoek van het obesitas zorgprogramma en op het identificeren van moderatoren samenhangend met het behandelresultaat. Het zorgprogramma wordt doorontwikkeld op grond van deze effectiviteitsbevindingen. Een aankomend onderzoek van het zorgprogramma Obesitas Eetstoornis heeft betrekking op het in kaart brengen van persoonlijkheidskenmerken van patiënten met obesistas mét en zonder eetbuistoornis.

Auteur(s)
Melisse, B., de Beurs, E. & van Furth, E.F.
Tijdschrift
Journal of Eating disorders
Datum
06-11-2020
Auteur(s)
VAN RIEL, LAURA MSc, MD; VAN DEN BERG, ELSKE MSc; POLAK, MARIKE PhD; GEERTS, MARJOLEIN MSc; PEEN, JAAP PhD; INGENHOVEN, THEO PhD; DEKKER, JACK
Tijdschrift
Journal of Psychiatric Practice
Datum
01-11-2020
Auteur(s)
Geerts, M.*, Van den Berg, E.*, van Riel, L., Peen, J., Goudriaan, A. & Dekker, J.
Tijdschrift
Weight and Eating disorders
Datum
14-05-2020
Titel presentatie
“Eating disorders in an international, multicultural context”
Naam professional
Bernou Melisse MSc
Datum
11-06-2020
Naam en plaats congres
World congress Academy for Eating Disorders

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top