NK Vught detox, diagnostiek en behandeling

Novadic-Kentron, onderdeel van Zorg voor de Zaak

NK Vught detox, diagnostiek en behandeling, biedt klinische behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar met een stoornis in het (poly)gebruik van middelen, met daarbij vaak aanverwante somatische en/of psychiatrische problematiek. Voor hen is vaak geen plek binnen de reguliere tweedelijnszorg omdat de problematiek als te complex wordt beschouwd. 

Hoofd- en sublocatie

Hogedwarsstraat 3
5261 LX Vught

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

De afdeling biedt klinische behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar met een stoornis in het (poly)gebruik van middelen, met daarbij vaak aanverwante somatische en/of psychiatrische problematiek. Bij patiënten die worden opgenomen spelen gemiddeld drie te classificeren stoornissen. Het betreft met name psychiatrische comorbiditeit maar ook vaak ernstige somatische comorbiditeit. De meest voorkomende primaire middelen zijn alcohol, GHB en/of opiaten. Bij uitzondering wordt ook ruimte geboden aan jongeren als de detoxificatie meer eisen stelt dan in de jeugdkliniek geboden kan worden. 

Contra-indicaties

Patiënten die in crisis verkeren, dan wel kampen met psychiatrische problematiek die om acute zorg vraagt (zoals acute psychotische en manische episodes), worden in de regel niet opgenomen op de tve. Deze patiënten gaan bijvoorbeeld eerst naar de gesloten afdeling van NK, alvorens opname op de tve kan plaatsvinden.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Verwijzingen naar de afdeling worden beoordeeld door het team van regie- en hoofdbehandelaren, hierbij wordt de transdiagnostische tool als onderlegger gebruikt. 

DSM V classificatie

Er dient tenminste sprake te zijn van één of meerdere stoornissen in het gebruik van middelen. 

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Voor diagnostiek wordt vooral gewerkt met procesdiagnostiek. Hiervoor worden verschillende bronnen voor in gezet, deels afhankelijk van de vragen die er liggen.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

Naast de meer standaard diagnostische methodieken wordt er veel gewerkt met observaties in natuurlijke settings. Psychologen schuiven bijvoorbeeld aan bij maaltijden en ook de worden observaties van andere therapeutische disciplines meegenomen om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Afhankelijk van de vraag, er wordt zowel diagnostisch onderzoek gedaan met meer klassiek psychodiagnostische als neuropsychologische inslag gedaan.

Behandeling
Klinisch (gesloten)
Klinisch (open)
Beschrijving

Bij NK Vught detox, diagnostiek en behandeling wordt integrale zorg geboden, waarbij gelijktijdig detoxificatie en intramurale behandeling wordt geboden en waarbij de behandeling zich richt op zowel de verslaving als op de ernstige comorbide psychopathologie en/of somatiek. Behandeling bestaat uit een combinatie van groeps- en individueel therapieaanbod. Therapieën worden gegeven door psychologen, sociotherapeuten, vak- en psychomotore therapeuten. Dit wordt aangevuld met farmacologische interventies, zoals goed instellen op medicatie, voor bijvoorbeeld ADHD.

Naam en beschrijving
Detoxificatiebehandeling voor zeer hoog gedoseerde patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB
Doelgroep

Patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB

Methodiek

Behandelprotocollen voor hoog complexe GHB detoxificatie waarmee ook patiënten met een zeer hoge doseringen GHB in combinatie met andere polydrugproblematiek veilig behandeld kunnen worden met nog een beperkte kans op ontregeling tijdens detoxifcatie

Naam en beschrijving
Behandelprogramma opiaten & chronische pijn
Doelgroep

Patiënten met een stoornis in het gebruik van opiaten

Methodiek

Geïntegreerd behandelprogramma waarin methodieken vanuit de pijnrevalidatie (pijneducatie, Graded Exposure, Acceptance and Commitment Therapie) geïntegreerd worden in de verslavingsbehandeling.

Uitstroomcriteria

De uitstroomcriteria zijn altijd gerelateerd aan de op maat gemaakte persoonlijke behandeldoelen. Op middelengebied staat hierbij centraal:

  • dat een patiënt weer voldoende controle heeft over zijn/haar middelengebruik en
  • dat de interne en externe stressoren die het middelengebruik in stand hielden/opriepen niet meer of beperkt aanwezig zijn, waardoor de patiënt ambulant verdere behandeling en/of begeleiding kan volgen om diens herstel verder te bevorderen dan wel stabiel te houden.
     
Naam
Dr.
(H)
Harmen
Beurmanjer
Specialisatie

Verslavingskunde in brede zin, met een specialisatie op het gebied van GHB en behandeling van stoornissen in het gebruik van GHB

Naam
Dr.
(K)
Katinka
Damen
Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Verwijzers kunnen bij het NK terecht voor consultatie en advies. Dat kan telefonisch gevraagd en gegeven worden. Met een aantal partners vindt structureel consultatief overleg op locatie plaats.

Hoe doen we dit?

We bieden als afdeling intercollegiaal overleg over (een) individuele patiënt(en) met een behandelaar of een behandelteam in de gespecialiseerde ggz of een daarmee vergelijkbare behandelsetting buiten de eigen eenheid, zowel intern binnen NK als extern) waarbij de patiënt(en) niet zelf gezien word(t)(en). We geven behandeladviezen met betrekking tot complexe casuïstiek of het opzetten van behandelprogramma’s voor patiënten met stoornissen in het gebruik van polymiddelen (in het bijzonder GHB, opiaten en alcohol)

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Het primaire doel is (een periode van) abstinentie bereiken, ten einde goede diagnostiek en/of behandeling te kunnen starten. Hierbij richt de afdeling zich primair op patiënten die in de tweedelijnszorg niet terecht kunnen of adequate behandeling kunnen krijgen voor zowel primaire als secundaire problematiek. Daarnaast vinden ook veel patiënten hun weg naar de afdeling waarbij zorg in de tweedelijnszorg niet van de grond komt omdat meerdere stoornissen in middelengebruik op de voorgrond staan.

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Bij ruim 80% wordt dit doel bereikt.

Hoe wordt dit gemeten?

Binnen Novadic-Kentron wordt sinds tien jaar middels ROM de effectiviteit van de behandeling gemeten. We maken hierbij gebruik van de MATE en de MATE-Q om overall resultaten te meten. Iedere drie maanden (en zes maanden binnen een chronisch zorgtraject) wordt door de (regie)behandelaar een aantal vragenlijsten afgenomen die onderdeel zijn van de MATE. Deze afname gebeurt regulier in het ambulant traject voorafgaand aan de klinische opname en vervolgens weer na afloop van de klinische opname als de patiënt zijn/haar zorgtraject vervolgt.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

De acute effecten van middelen en onthoudingssymptomen verdwijnen, daarnaast vindt op overige psychische problematiek vaak ook sterke verbetering plaats. Dit laatste is vaak het resultaat van aanvullende behandelinterventies, maar ook niet meer gebruiken van middelen zorg in de regel voor een sterke vermindering van cognitieve-, stemmings- slaap-, pijn- en angstklachten.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

We meten de effecten van de detoxificatie door middel van brede vragenlijsten zoals de OOS en de SOS, maar ook middelen-specifieke lijsten zoals de CIWA-AR en de COWS. De uitkomsten worden dagelijks geïnterpreteerd en (medisch) beleid kan worden bijgestuurd indien nodig. Dit gebeurt in samenspraak met de patiënt, het verpleegkundig team en de medische staf. Specifiek voor het pijnprogramma zijn er aanvullende vragenlijsten gedurende de behandeling, gericht op pijnmonitoring (PDI) en beleving (NPRS). De uitkomsten hiervan maken inzichtelijk of een bepaalde manier van behandelen effect heeft en of er progressie te zien is bij een individuele patiënt. Wanneer hierin te weinig verbetering optreedt worden waar nodig aanvullende interventies, in samenspraak met de patiënt, ingezet.

Met welke frequentie

Afhankelijk van het middel dagelijks tot aan om de paar uur.

Naam
Prof.dr.
A.
(Arnt)
Schellekens
Specialisatie

Verslaving en Psychiatrie

Naam
Dr.
L.
(Laura)
DeFuentes-Merillas
Specialisatie

Cognitive Bias Modification (CBM)

Naam
Dr.
H.
(Harmen)
Beurmanjer
Specialisatie

GHB en opiaten behandeling

Naam
Dr.
K.
(Katinka)
Damen
Specialisatie

Chronische pijn en stoornissen in iatrogeen opiaatgebruik

Beschrijving onderzoek

Optimisation of GHB treatment

Naam hoofdonderzoeker
Amber Wood
Beschrijving onderzoek

Treatment of Prescribtion opioid use disorder

Naam hoofdonderzoeker
Stijn Veldman
Auteur(s)
Beurmanjer, H, Asperslag, E. M., Oliemeulen, L., Goudriaan, A. E., De Jong, C. A. J., Schellekens, A. S. A., & Dijkstra, B. A. G.
Tijdschrift
European Addiction Research
Datum
juni 2019
Titel presentatie
GHB: cure and cause of addiction?
Naam professional
dr. Harmen Beurmanjer
Datum
6 juli 2020
Naam en plaats congres
European Psychiatric Association conference, Madrid.

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top