Netwerk Dimence Bipolair

Dimence

Het Netwerk Dimence Bipolair is gespecialiseerd in diagnostiek en ambulante behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis waarbij de behandeling bemoeilijkt wordt door co-morbide stoornissen of waarbij complicaties zijn ontstaan voortkomend uit de behandeling van de bipolaire stoornis.
 

Hoofd- en sublocatie

Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer

Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo

Grasdorpstraat 6
8012 EN Zwolle

Telefoon

Leeftijdscategorie
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Het Netwerk Dimence Bipolair is gespecialiseerd in patiënten (vanaf 15 jaar) met een bipolaire stoornis waarbij de behandeling bemoeilijkt wordt door co-morbide stoornissen of waarbij complicaties zijn ontstaan voortkomend uit de behandeling van de bipolaire stoornis zoals ernstig nierfalen. Daarnaast richt het Netwerk Dimence Bipolair zich op een aantal specifieke doelgroepen:

 • Adolescenten met een bipolaire stoornis
 • Vrouwen  met een bipolaire stoornis met een kinderwens
 • Zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis
 • Patiënten met problemen bij het aanleren van zelfmanagementvaardigheden

Het vaststellen van een bipolaire stoornis kan moeilijk zijn. Behandelaren kunnen een patiënt daarom ook voor aanvullende diagnostiek doorverwijzen. 

Contra-indicaties

Patiënten die structureel zorg mijden.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Voordat een patiënt wordt uitgenodigd voor een intake, wordt de aanmelding besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) dat wekelijks plaatsvindt. Daar wordt besproken welke professionals de intake zullen doen. Wanneer na bespreking in het MDO blijkt dat het Netwerk Dimence Bipolair niet de meest geëigende behandelplek is, wordt altijd een suggestie voor een meer passende behandelsetting gedaan.

DSM V classificatie

Binnen het Netwerk Dimence Bipolair worden patiënten behandeld met een van de onderstaande diagnosen:

 • Bipolaire I stoornis
 • Bipolaire II stoornis
 • Cyclothyme stoornis: alleen als deze gepaard gaat met ernstig disfunctioneren
 • Bipolaire stoornis NAO: alleen als deze gepaard gaat met ernstig disfunctioneren
 • Bipolaire stemmingsstoornis door een antidepressivum
 • Schizoaffectieve stoornis, bipolaire type
 • Postpartumpsychose
Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek is altijd multidisciplinair en bestaat uit dossieronderzoek, verpleegkundig onderzoek en psychiatrisch onderzoek. Indien nodig wordt dit aangevuld met een psychodiagnostisch onderzoek en/of een heteroanamnese (een gesprek waarin andere personen (bijvoorbeeld uw familie) vertellen over de voorgeschiedenis van uw ziekte. Zowel patiënt als verwijzer ontvangen een terugkoppeling van de bevindingen en een eventueel behandeladvies. 

Vragen over de vaststelling of heroverweging van een diagnose worden altijd binnen een team van verschillende professionals behandeld.

Hoe intensief is deze voor de patient?

Patiënten hebben eerst een gesprek met de verpleegkundig specialist GGZ van ongeveer anderhalf uur. Daarna vindt er - na een kort overleg  tussen de verpleegkundig specialist GGZ en de psychiater - aansluitend een gesprek plaats met een psychiater van ongeveer een uur. Patiënten vullen verschillende vragenlijsten in. Dit kan digitaal gedaan worden, zowel thuis als op de locatie waar de gesprekken plaatsvinden. Dit helpt om een goed diagnostisch beeld te kunnen vormen. Patiënten wordt gevraagd om, indien voorhanden, een (retrospectieve) life-chart mee te nemen. En indien mogelijk wordt ook de naastbetrokkene uitgenodigd voor de gesprekken. De duur van het diagnostisch traject is ongeveer een dagdeel.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Tijdens de diagnostiekfase wordt gebruik gemaakt van de volgende meetinstrumenten:

 • MDQ
 • BI
 • Retrospectieve lifechart
 • SF36
 • IMR
 • BSI
 • CGI-BD
 • GAF
 • YMRS
 • IDS-SR
Behandeling
Ambulant
Beschrijving

Het Netwerk Dimence Bipolair biedt ambulante diagnostiek en behandeling vanuit drie regioteams in Deventer, Almelo en Zwolle.

Naam en beschrijving
Film jezelf
Doelgroep

Patiënten met een bipolaire stoornis en klinisch werkende professionals.

Methodiek

Patiënten worden gevraagd tijdens een stabiele periode een filmpje te (laten) maken waarin ze zich voorstellen en o.a. vertellen wat hun interesses zijn. De bedoeling is dat zij dit filmpje, wanneer een opname in de kliniek nodig is, kunnen laten zien aan de medewerkers op de opnameafdeling zodat deze professionals zich een beter beeld kunnen vormen van de mens achter de ziekte en diens waarden en wensen. De interventie is ontstaan vanuit de gedachte dat professionals op de opnameafdeling vaak alleen het acute beeld van patiënt kennen en niet hoe deze in een stabiele periode functioneert.

Beoogde effecten

Door de interventie Film jezelf kunnen medewerkers kennis nemen van het referentiekader van de familieleden en beïnvloeden we het referentiekader van deze medewerkers. We verwachten dat de medewerkers de acuut manisch/ontremde patiënt anders gaat bejegenen. Men heeft zich immers een beeld kunnen vormen van het leven van mens achter de stoornis. Er zijn meer aanknopingspunten voor gesprek en dialoog.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Patiënten maken zelf het filmpje.

Effectiviteitsonderzoek

Kwalitatief onderzoek waarin de ervaringen van professionals, patiënten en naastbetrokkenen met het gebruik van de film vanuit de filminterventie centraal staat.

Naam en beschrijving
Positieve psychologie, beter leven met een bipolaire stoornis
Doelgroep

Patiënten met een bipolaire stoornis

(de innovatie is niet geschikt voor patiënten met een ernstige depressieve- of manische episode).

Methodiek

In samenwerking met de Universiteit Twente is een cursus ontwikkeld waarin patiënten handvatten worden gegeven om mentaal zo veerkrachtig mogelijk te worden en grip te krijgen op hun leven met een bipolaire stoornis. Tijdens de cursus ontvangt de patiënt informatie en voert hij/zij positieve psychologie oefeningen uit.

 

Beoogde effecten

Het beoogde effect is dat de patiënt meer grip krijgt op zijn of haar leven met een bipolaire stoornis.  

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De cursus bestaat 8 lessen van ieder 2 uur, die gevolgd wordt in een groep van 8 tot 10 personen.

Effectiviteitsonderzoek

In een Randomized Controlled Trial wordt onderzocht of deze innovatie een aanvulling is op de gebruikelijke zorg welke effectief is voor het bevorderen van welbevinden. Er zijn 4 onderzoeksdoelen geformuleerd:

1) onderzoeken of de interventie effectief is om persoonlijk herstel en sociale betrokkenheid te bevorderen en symptomen van depressie, manie en angst te verlagen.

2) onderzoeken of de interventie effectief is om terugval te verminderen.

3) mogelijk werkzame mechanismes te onderzoeken (positieve emoties, positieve emotieregulatie, zelf-compassie en positieve relaties).

4) onderzoeken of de interventie als toevoeging op gebruikelijke zorg kosteneffectief is in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Uitstroomcriteria

Het Netwerk Dimence Bipolair hanteert de volgende uitstroomcriteria:

 • Bij het bereiken van volwassenheid
 • Na zwangerschap en/of einde kinderwens
 • Op het moment dat een reguliere richtlijn conforme behandeling weer mogelijk is.
 • Bij verhuizing en overlijden
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

De vervolgstappen na een behandeling worden met de patiënt besproken en voorbereid. Na behandeling zijn er verschillende mogelijkheden:

 • de patiënt wordt verwezen naar de specialistische GGz voor een vervolgbehandeling
 • de patiënt wordt verwezen naar de Basis GGz
 • de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts
Is er een terugval aanbod?

Indien er sprake is van een terugval zijn er de volgende mogelijkheden: consultatie en heraanmelding.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Wanneer een patiënt of behandelaar twijfelen over de diagnose of over de behandeling vragen hebben is het mogelijk om een second opinion aan te De patiënt stelt zijn behandelaar op de hoogte of vraagt samen met zijn behandelaar een second opinion aan. Dit kan eenvoudig door een bericht te sturen naar scbs@dimence.nl.

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen is een duidelijk vraagstelling, ondersteund door een overzicht van het ziektebeloop, de medicatiehistorie, gehanteerde behandelmethoden en een biografie van groot belang. Diagnostische vragen worden altijd multidisciplinair behandeld; in alle gevallen vindt dossieronderzoek, verpleegkundig onderzoek en een psychiatrisch onderzoek plaats. Waar nodig een psychodiagnostisch onderzoek en/of een hetero-anamnese.

 

Bijzonderheden

 

Naam
prof. dr.
P.J.J.
(Peter)
Goossens
Specialisatie

Verpleegkundige zorg en zelfmanagement bij bipolaire stoornissen

Contactgegevens

(0546) 68 41 79 - scbs@dimence.nl

Naam
dhr.
B.
(Bart)
Geerling MANP
Specialisatie

Bipolaire stoornissen en positieve psychologie en bipolaire stoornissen en zwangerschap

Contactgegevens

(0546) 68 41 79 - scbs@dimence.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

De meeste patiënten met een bipolaire stoornis worden behandeld in de specialistische ggz. Wanneer een behandelaar vragen heeft of voor problemen komt te staan dan kan hij/zij consultatie en advies inwinnen bij het Netwerk Dimence Bipolair. Door mee te denken en te adviseren is een antwoord of oplossing vaak snel gevonden. Consultatie vindt plaats zonder dat de patiënt gezien wordt; de behandeling van de patiënt wordt niet overgenomen. Het Netwerk Dimence Bipolair staat open voor consultatievragen uit heel Nederland.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Het Netwerk Dimence Bipolair heeft de volgende doelstellingen: stellen van een diagnose, opstellen van een behandeladvies, begeleiden van vrouwen met een bipolaire stoornis met een kinderwens, klachtreductie en herstel van kwaliteit van leven.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Het effect van de behandeling bij het Netwerk Dimence Bipolair is symptoomvermindering, herstel van klachten, verbetering van kwaliteit van leven en vergroten van veerkracht.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

De klinische effecten worden met de volgende instrumenten gemeten:

- BSI: Brief Symptom Inventory

- IMR: mate van beheersing van zelfmanagement

- Life-Chart: frequentie en duur van episoden

- CGI-BP: clinical global impressions bipolar illness

Met welke frequentie

De meetinstrumenten worden ingezet bij start van de behandeling, na 6 maanden en bij einde van de behandeling.

Resultaten in percentages of aantallen

Hoewel de meetinstrumenten zorgvuldig gekozen zijn, is het, gezien het cyclische beloop van de bipolaire stoornis lastig om uitspraken te doen over bereikte resultaten en het 'succes' van een behandeling. 

Voor de IMR (mate van beheersing van zelfmanagement) blijkt dit momenteel nog het beste mogelijk te zijn. Een recente analyse toont aan dat bij 65,4% van de patiënten de mate van zelfmanagement is toegenomen. 

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven wordt gemeten met de SF-36. Een recente analyse toont aan dat 47,8% van de patiënten een verbetering in de algemene gezondheidstoestand heeft ervaren.

Met welke frequentie

De SF-36 wordt ingezet bij start van de behandeling, na 6 maanden en bij einde van de behandeling.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De patiënttevredenheid wordt jaarlijks en bij einde van de behandeling gemeten met de CQ-Index.

Rapportcijfer conform CQ index

In 2019 was het gemiddelde rapportcijfer een 8.2.

Naam
dr.
T.
(Titus)
Beentjes
Specialisatie

E-Health and Severe Mental Ilness: a painstaking process, e-health added to the Illness Management and Recovery Program.

Naam
dr.
C.G.H.
(Silvio)
van den Heuvel
Specialisatie

Searching for order in disorder; Self-management education for persons with bipolar disorder and their informal caregivers. 

Beschrijving onderzoek

Promotieonderzoek Positieve psychologie interventies

De inzet van mobiele technologie ter bevordering van welbevinden en zelfmanagement bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD)

Verwachte einddatum
2022
Naam hoofdonderzoeker
Bart Geerling MANP
Beschrijving onderzoek

Promotieonderzoek crisisdienst

Het onderzoek richt zich op het eerste contact door de crisisdienst met patiënten met acuut manische en/of psychotische kenmerken en hun familieleden.

Verwachte einddatum
2022
Naam hoofdonderzoeker
Thea Daggenvoorde
Auteur(s)
Goossens, P. J. J., Daggenvoorde, T. H., Groot Lipman, M. H. G., Bendegem, M. A., & Kars, M. C.
Tijdschrift
Perspectives in Psychiatric Care
Datum
26-11-2019
Auteur(s)
Geerling B., Kraiss J.T., Kelders S.M., Stevens A.W.M.M., Kupka R.W., Bohlmeijer E.T.
Tijdschrift
Journal of Positive Psychology
Datum
10-07-2020
Auteur(s)
Stevens, Anja W.M.M., Goossens, P. J. J., Knoppert-van der Klein, E. A. M., Draisma, S., Honig, A., & Kupka, R. W.
Tijdschrift
Journal of Affective Disorders
Datum
15-04-2019
Beschrijving

Professionals van het Netwerk Dimence Bipolair verzorgen regelmatig voordrachten op nationale- en internationale congressen.  

Daarnaast organiseert het Netwerk vier maal per jaar een refereermiddag rondom de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt op een interactieve manier gewerkt aan kennisverspreiding. Deze bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor psychiaters, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. 

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top