GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

GGZ Rivierduinen

Eetstoornissen Ursula biedt ambulante en klinische zorg aan patiënten van alle leeftijden en met alle eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, een eetbuistoornis en ARFID. Er bestaat de mogelijkheid om op maat comorbide stoornissen mee te behandelen, waaronder persoonlijkheidsstoornissen, PTSS en autismespectrumstoornissen.

Hoofd- en sublocatie

Sandifortdreef 19
2333ZZ Leiden

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Eetstoornissen Ursula is gespecialiseerd in de behandeling en diagnostiek van eetstoornissen: van eetproblemen en beginnende eetstoornissen tot ernstige en/of complexe eetstoornissen. De behandeling wordt geboden aan alle leeftijden. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula onderscheidt zich van andere centra voor eetstoornissen omdat de problematiek van eetstoornissen en andere psychiatrische stoornissen in één programma behandeld kunnen worden.

Contra-indicaties

Somatische conditie die verblijf in algemeen ziekenhuis noodzakelijk maakt.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Alle patiënten met eetproblemen of eetstoornissen kunnen zich melden voor diagnostiek en behandeling. Via een (online) vragenlijst vindt een eerste screening plaats. Na het intakegesprek, en eventueel aanvullend onderzoek, wordt in overleg met patiënt en zijn of haar systeem een behandelaanbod gedaan. Wanneer Ursula geen passende zorg kan bieden, dan wordt de patiënt gericht verwezen.

DSM V classificatie

De belangrijkste diagnoses zijn de eetbuistoornis, boulimia nervosa en anorexia nervosa. Tevens is er aandacht in de behandeling voor comorbide klachten en symptomen zoals depressie, angst, obsessieve-compulsieve symptomen, autisme en trauma. Ook somatische diagnostiek en behandeling wordt geboden.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Het intakegesprek wordt gevoerd met een arts of psycholoog. Het doel van het gesprek is om meer inzicht te krijgen in de aard en de ernst van de problemen en van de hulpvraag. Soms is een tweede gesprek nodig. Naast dit intakegesprek zal op indicatie een arts de algemene lichamelijke conditie onderzoeken en kijken of er sprake is van lichamelijke klachten ten gevolge van de eetstoornis. Van te voren vult de patiënt een vragenlijst in over de lichamelijke conditie. Tijdens het onderzoek vraagt de arts naar ziekten die de patiënt vanaf de babytijd heeft gehad. De arts vraagt ook naar ziekten die in de familie voorkomen. Daarnaast komen de huidige klachten en gewoonten ter sprake. Tot slot vindt een algemeen lichamelijk onderzoek plaats (bloeddruk, gewicht, lengte, luisteren naar hart en longen). Tot en met 18/19 jaar is de intake voor thuiswonende jongeren iets uitgebreider. De ouders worden ook uitgenodigd deel te nemen aan het intakegesprek. De intake bestaat naast bovengenoemde onderdelen ook uit een aanvullend gesprek met de ouders over de ontwikkeling van hun kind en uit een gesprek met ouders en jongere samen.

Alle gegevens uit de intake worden in een team van deskundigen besproken, waaronder een psychiater, psychotherapeuten, artsen en psychologen. Aan de hand van de hulpvraag wordt een voorstel gedaan of en welke behandeling passend kan zijn. Dit wordt in een adviesgesprek besproken met de patiënt (eventueel samen met partner, gezin of ouders). Tijdens dit adviesgesprek is het de bedoeling tot een gezamenlijk en gedeeld idee te komen over de inhoud van de behandeling. Huisarts en/of behandelaar wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van deze gesprekken. Samen met de behandelaar (en voor thuiswonende jongeren tot en met 18/19 jaar, de ouders) stelt de patiënt vervolgens behandeldoelen vast, die in een persoonlijk behandelplan worden vastgelegd. Op basis van dit plan neemt de patiënt daarna deel aan de behandeling die het best past bij zijn of haar doelen. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

De behandeling bij Eetstoornissen Ursula kan poliklinisch, in deeltijd- en klinisch (30 bedden) plaatsvinden. Bovendien wordt E-health aangeboden.

Naam en beschrijving
Binge Eating Disorder (BED) en ernstige depressieve symptomen
Methodiek

Longitudinaal onderzoek met behulp van ROM data gericht op de behandeling van ernstige depressieve symptomen bij Binge Eating Disorder (BED). Deze studie heeft als doel een betere screening bij start behandeling en aanvullende behandeling en aandacht voor ernstige depressieve klachten gedurende de behandeling, om een hoger percentage herstel te bereiken.

Naam en beschrijving
Diabetes type 1 en eetstoornissen
Methodiek

Samenwerking tussen Diabetes poliklinieken AMC/VUMC en GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula. Preventie en vroeg signalering door het betrekken van een multidisciplinair team van diabetesartsen, diëtisten, medisch psychologen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen eetstoornissen. Er wordt gestart met een prevalentie-studie waarin de relaties tussen diabetes type 1 en eetstoornissen wordt onderzocht. Deze pilot kan leiden tot een landelijke uitrol.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Wanneer een zorgverlener of patiënt behoefte heeft aan second opinion onderzoek, dan kan contact opgenomen worden met GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula om te overleggen over de te nemen stappen. Eetstoornissen Ursula is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 071 890 33 40 en per email info.eetstoornissen@rivierduinen.nl.

Naam
prof. dr.
E.F.
(Eric)
van Furth
Specialisatie

Klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complexe eetstoornissen, epidemiologie, klinische trials, psychologische experimenteel onderzoek, genetica, ROM, e-health

Contactgegevens

(06) 50 83 10 77

e.vanfurth@rivierduinen.nl

Naam
dr.
A.E.
(Alexandra)
Dingemans
Specialisatie

Senior onderzoeker

Contactgegevens
Naam
Drs.
S.J.
(Saskia)
Vermeulen
Specialisatie

Klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen eetstoornissen

Contactgegevens
Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Wanneer een zorgverlener behoefte heeft aan consultatie, dan kan contact opgenomen worden met GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula om te overleggen over de mogelijkheden. Eetstoornissen Ursula is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 071 890 33 40 en per email info.eetstoornissen@rivierduinen.nl.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

 

 

Met welk instrument worden de effecten gemeten

De volgende meetinstrumenten worden ingezet ten behoeve van systematische effectmetingen:

· Volwassenen: SQ-48, EDE-Q, EDI-II, IDS-SR, RSE, SMI en de Behandelvoortgangsmeter

· Jeugd: SDQ (ouder- en kindversie), CDI-2 en de EDE-Q

Met welke frequentie

Elke 3 maanden. 

Rapportcijfer conform CQ index

Patiënttevredenheid wordt gemeten met de CQi. In 2020 kwam vanuit deze lijst een gemiddelde score van 7,1 naar voren.

Naam
prof. dr.
E.F.
Eric
van Furth
Specialisatie

Klinisch psycholoog, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complexe eetstoornissen, epidemiologie, klinische trials, psychologische experimenteel onderzoek, genetica, ROM, e-health

Contactgegevens
Naam
dr.
A.E.
Alexandra
Dingemans
Specialisatie

Klinische trials, psychologisch experimenteel onderzoek, ROM, e-health, BED, methoden en technieken

Contactgegevens
Naam
dr. ir.
M.T.C.
Rita
Slof-Op 't Land
Specialisatie

Genetica, tweelingen, voeding, microbioom, methoden en statistiek

 

 

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke invloed het bekijken van verschillende soorten foto’s op sociale media heeft op de mentale gesteldheid van vrouwen met een eetstoornis of symptomen daarvan.

Naam hoofdonderzoeker
Dr. A.E. Dingemans
Beschrijving onderzoek

Promotieonderzoek in samenwerking met U. Schmidt en collega’s van het IOP, London.

Naam hoofdonderzoeker
Drs. E. de Bree, Dr. Ir. M.C.T. Slof-Op ’t Landt Dr. E.F. van Furth
Auteur(s)
Melisse B, van Furth EF, de Beurs E.
Tijdschrift
Eat Weight Disord
Datum
09-03-2021
Auteur(s)
Melisse B, de Beurs E, van Furth EF
Tijdschrift
Journal of Eating Disorders
Datum
06-11-2020
Auteur(s)
Hijne K, Ben Chamach S, Dingemans AE
Tijdschrift
Behav Cogn Psychother
Datum
03-05-2021
Titel presentatie
Pro-ana coaches
Naam professional
E. van Furth
Datum
18-06-2020
Naam en plaats congres
NVvP Voorjaarscongres

Ervaring van patiënten/naasten

E. en haar ouders vertelden over de meergezinsdagbehandeling (MGDB) die zij als gezin in een groep met andere gezinnen ontvangen hebben. E. voelde zich goed begrepen; het was goed om in de groep met leeftijdgenoten te zijn; de therapeuten dachten niet in vaste patronen en ieders rol in het gezin werd onder de loep genomen. Haar moeder voelde zich ook goed begrepen door de therapeut en ontdekte dat haar eetstoornis ook een angststoornis is. Haar vader gaf aan het vakmanschap en de academische sfeer op de afdeling te waarderen.

Back to top