Eetstoornis Experts Netwerk

Stichting Emergis, Parnassia Groep

Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN) is een samenwerking tussen de zorgprogramma’s eetstoornissen van de Parnassia Groep (Youz en PsyQ) en Emergis op drie locaties: Den Haag, Rotterdam en Goes. Samen hebben zij één zorgprogramma ontwikkeld voor eetstoornissen bij kinderen, jongeren én volwassenen. Binnen ÉÉN wordt behandeling geboden aan patiënten met ernstige, complexe eetstoornissen.

Hoofd- en sublocatie

Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag

Max Euwelaan 70
3062 MA Rotterdam

Abbekindersezandweg 2
4460 AR Goes

Oostmolenweg 79
4481PM Goes

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN) is een samenwerking tussen de zorgprogramma’s eetstoornissen van de Parnassia Groep (Youz en PsyQ) en Emergis op drie locaties: Den Haag, Rotterdam en Goes. Samen hebben zij één zorgprogramma ontwikkeld voor eetstoornissen bij kinderen, jongeren én volwassenen. 

Binnen ÉÉN wordt hulp geboden voor de meest voorkomende vormen van eetstoornissen; anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN), eetbuistoornis (BED),  Avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID) en de anders gespecificeerde voedings- of eetstoornissen (OSFED). Er wordt behandeling geboden aan patiënten met (zeer) ernstige eetstoornissen waarbij vaak een verstoring aan de orde is op meerdere levensdomeinen. In het behandelaanbod worden geen leeftijdsgrenzen gehanteerd; het levensloopperspectief is leidend in het zorgaanbod. Er is binnen ÉÉN veel expertise aanwezig op het gebied van comorbiditeit bij eetstoornissen en op het gebied van langer durende eetstoornissen (LES). Ook is er veel kennis aanwezig over speciale doelgroepen, zoals ouderen en mannen met een eetstoornis en patiënten met een migratieachtergrond.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Het in kaart brengen van de complexiteit van de zorgvraag binnen het Eetstoornis Experts Netwerk vindt bij volwassenen plaats door middel van de afname van een klinisch interview/intake, de afname van de EDE-Q en de Decision Tool Eetstoornissen. Bij patiënten onder de 18 jaar wordt ook een klinisch interview/intake afgenomen en de Child EDE-Q. Verder wordt bij deze groep gekeken naar leeftijd en eerder behandeleffect. 

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

Op alle locaties van ÉÉN wordt zowel specialistische- als hoogspecialistische zorg geboden. Er wordt gebruik gemaakt van evidence-based behandelmethoden. Voor volwassenen is dit cognitive behavioral therapy – enhanced (CBT-E) en Specialist Supportive Clinical Management (SSCM). Voor jeugd is dit Family Based Treatment (FBT) en als onderdeel hiervan ook de Meergezinsdagbehandeling (MGDB). Voor patiënten in de leeftijd van 16 tot 24 jaar wordt op basis van de ontwikkelingsleeftijd een passend zorgaanbod bepaald.

ÉÉN behandelt naast de eetstoornis ook gelijktijdig comorbide stoornissen zoals PTSS, persoonlijkheidsproblematiek en autisme spectrum stoornissen. Ook is ÉÉN gespecialiseerd in de behandeling van langdurige eetstoornissen en in de diagnostiek en behandeling van speciale groepen, zoals mannen met een eetstoornis, ouderen met een eetstoornis en patiënten met een migratieachtergrond.

Naam en beschrijving
Exposure therapie voor PTSS
Doelgroep

Patiënten met een eetstoornis én comorbide posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

 

Methodiek

Deze interventie bestaat uit het gelijktijdig, door hetzelfde behandelteam, behandelen van de eetstoornis (standaard eetstoornisbehandeling) en de comorbide PTSS (aanvullende behandeling; Imaginaire Exposure). 

Beoogde effecten

De winst voor de patiënt is dat deze niet naar een andere afdeling of instelling hoeft te worden verwezen, maar in behandeling kan blijven bij de afdeling waarmee hij/zij vertrouwd is. Ook is er sprake van heel gerichte aanvullende behandeling (naast de eetstoornisbehandeling) voor de PTSS, waarbij de behandelaren expertise op beide gebieden hebben.

 

Effectiviteitsonderzoek

Voor het bepalen van effectiviteit en haalbaarheid van exposure therapie voor PTSS worden twee aparte multiple baseline case series opgezet; één voor AN en één voor BN/BED. De effectiviteit van de exposure therapie wordt onderzocht door middel van wekelijkse zelfrapportages van de ernst van PTSS- en eetstoornissymptomen gedurende baseline, interventie en follow-up. Er wordt gekeken of de PTSS symptomen verminderen zodra de exposure therapie start. Ook worden de PTSS en eetstoornisdiagnose en klinische beoordeling van de ernst van de symptomen vóór behandeling, na behandeling en bij follow-up door middel van klinische interviews gemeten.

 

Naam en beschrijving
Verbetering behandelaanbod voor patiënten met langdurige Anorexia Nervosa
Doelgroep

Patiënten die 7 jaar of langer lijden aan Anorexia Nervosa (LES-AN). Het accent van de behandeling ligt op "Care" (stabilisatie en kwaliteit van leven) ipv focus op "Cure".

Methodiek

Analyse van de behandelmogelijkheden van FACT in relatie tot de behandelvraag van patiënten en de ontwikkeling van een onderwijsprogramma met betrekking tot LES-AN voor FACT-medewerkers.

Beoogde effecten

Het ontwikkelen van een evidence based behandeling voor patiënten met langdurige Anorexia Nervosa. 

 

Effectiviteitsonderzoek

Er wordt gebruik gemaakt van constructief grounded theory met gebruikmaking van interviews. Hierbij worden patiënten en FACT medewerkers betrokken.

 

Uitstroomcriteria

De volgende uitstroomcriteria worden door ÉÉN gehanteerd:

1. Er is sprake van voldoende herstel. Dit wordt vastgesteld op basis van het klinisch beeld, ondersteund door het gebruik van de EDE-Q/Child EDE-Q.

2. De behandeling wordt beëindigd op verzoek van de patiënt zelf, zonder dat de behandeldoelen zijn bereikt.

3. Als er ondanks voldoende participatie en inzet van de patiënt geen verdere afname van de klachten mag worden verwacht, kan de behandeling worden beëindigd. Hierbij wordt zorggedragen voor een passende doorverwijzing.

4. De patiënt neemt onvoldoende deel aan de behandeling, bijvoorbeeld no show’s en/of het niet uitvoeren van behandeladviezen.

5. Andere psychiatrische problematiek dan de eetstoornis staat prominent op de voorgrond en verwijzing wordt ingezet.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Patiënten waarbij de behandeling wordt afgerond, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts of verwezen worden naar andere GGZ-instellingen (generalistische basis GGZ, wijkteams, POH, specialistische GGZ binnen de regio waarin de patiënt woonachtig is). Ook is er een samenwerking met zelfhulporganisaties zoals Stichting Jij, waardoor ook verwijzing naar deze organisaties tot de mogelijkheid behoort.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

EDE-Q, Child EDE-Q

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan worden aangevraagd door een mail te sturen aan info@eetstoornis-experts.nl. Vragen om second opinions worden behandeld door één van de boegbeelden of senior medewerkers.

 

Naam
Dr.
L.
Laura
Moerland - Schut
Specialisatie

gepromoveerd verpleegkundig specialist, gespecialiseerd in langdurige eetstoornissen 

Contactgegevens
Naam
Dr.
S.
Sebastian
Cardona
Specialisatie

gepromoveerd psychiater, directeur zorg Youz regio Rijnmond, inhoudelijk projectleider Eetstoornis Experts Netwerk, gespecialiseerd in jeugd, voedings- en eetstoornissen met sondevoeding, autisme en/of suïcidaal gedrag

 

Contactgegevens
Naam
Dr.
M.
Martie
de Jong
Specialisatie

klinisch psycholoog, specialismeleider Eet- en voedingsstoornissen Parnassia groep, expert op het gebied van CBT-E en persoonlijkheidsstoornissen

 

Contactgegevens
Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Een consultatie/advies kan worden aangevraagd door een mail te sturen aan info@eetstoornis-experts.nl. Vragen om consultatie en advies worden meestal behandeld door één van de boegbeelden of senior medewerkers. Ook ervaringsdeskundigen worden in sommige gevallen betrokken bij consultaties. 

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Op de EDE-Q vragenlijst laat 26-42% van de patiënten verbetering zien op de eindmeting (2019). Op de OQ-45 vragenlijst laat 27-35 % van de patiënten een verbetering zien op de eindmeting (2019).  14 punten). Tot slot laat 13-50% van de patiënten verbetering zien op de HoNOS Jeugd vragenlijst (2019).

 

Met welk instrument worden de effecten gemeten

Bij volwassen patiënten (18+): OQ-45 (klachtenlijst algemeen), EDE-Q (eetpathologie), CQI-GGZ (tevredenheidsvragenlijst)

Bij patiënten onder de 18 jaar: HoNOS-Jeugd (gezondheid en sociaal functioneren), ChEDE-Q (eetpathologie), Klanttevredenheidslijst Youz (tevredenheidsvragenlijst Youz), GGZ Thermometer Jeugd (tevredenheidsvragenlijst Emergis)

Met welke frequentie

Bij aanvang behandeling, tussentijds (iedere drie maanden of vaker) en bij afronding van de behandeling.

Rapportcijfer conform CQ index

Vanuit de CQI-GGZ kwam in 2019 een gemiddelde score van 9 naar voren voor de schaal ‘bejegening’, een 7,9 voor de schaal ‘uitvoering behandeling’ en een 7,5 op de schaal ‘samen beslissen’. Vanuit de GGZ Thermometer Jeugd kwam in 2019 een gemiddeld waarderingscijfer van 7,3 naar voren en vanuit de Tevredenheidsvragenlijst Youz kwam een gemiddeld cijfer van 6,8 naar voren.

Naam
Prof. dr.
H.W.
Wijbrand
Hoek
Specialisatie

Hoogleraar psychiatrie bij het UMCG sinds 2003. Gespecialiseerd in complexe eetstoornissen en diagnostiek van eetstoornissen bij atypische groepen. Sinds 1995 is prof. dr. Wijbrand Hoek als opleider psychiatrie en psychiater betrokken bij de afdeling eetstoornissen in Den Haag (Parnassia groep). Prof. dr. Wijbrand Hoek begeleidt momenteel 6 promovendi binnen ÉÉN. Ook is hij bijzonder hoogleraar epidemiologie aan de Columbia University te New York.

Contactgegevens
Naam
Dr.
Laura
Moerland-Schut
Specialisatie

gepromoveerd verpleegkundig specialist, gespecialiseerd in langdurige eetstoornissen 

Contactgegevens
Naam
Dr.
Sebastian
Cardona
Specialisatie

gepromoveerd psychiater, directeur zorg Youz regio Rijnmond, inhoudelijk projectleider Eetstoornis Experts Netwerk, gespecialiseerd in jeugd, voedings- en eetstoornissen met sondevoeding, autisme en/of suïcidaal gedrag

Contactgegevens
Naam
Dr.
Martie
de Jong
Specialisatie

klinisch psycholoog, specialismeleider Eet- en voedingsstoornissen Parnassia groep, expert op het gebied van CBT-E en persoonlijkheidsstoornissen

 

Contactgegevens
Naam
Prof. dr.
Wijbrand
Hoek
Specialisatie

Hoogleraar psychiatrie bij het UMCG sinds 2003. Gespecialiseerd in complexe eetstoornissen en diagnostiek van eetstoornissen bij atypische groepen. Sinds 1995 is prof. dr. Wijbrand Hoek als opleider psychiatrie en psychiater betrokken bij de afdeling eetstoornissen in Den Haag (Parnassia groep). Prof. dr. Wijbrand Hoek begeleidt momenteel 6 promovendi binnen ÉÉN. Ook is hij bijzonder hoogleraar epidemiologie aan de Columbia University te New York.

Contactgegevens
Naam
Dr.
Daphne
van Hoeken
Specialisatie

gepromoveerd ontwikkelingspsycholoog, stafmedewerker en vakcoördinator wetenschappelijk onderzoek

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Effectiviteit van CBT-E behandeling bij eetstoornissen

Verwachte einddatum
2021
Naam hoofdonderzoeker
M. de Jong
Beschrijving onderzoek

Psychometrische evaluatie van de Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ), Exercise Dependence Questionnaire (EDQ) en de Reasons for Exercise Inventory (REI).

Verwachte einddatum
2024
Naam hoofdonderzoeker
A. Nieuwenhuijse
Auteur(s)
Van Eeden AE, Hoek HW, van Hoeken D, Deen M, Oldehinkel AJ
Tijdschrift
Int J Eat Disord
Datum
19-02-2020
Auteur(s)
Wonderlich, SA, Bulik, CM, Schmidt, U, Steiger, H, Hoek, HW
Tijdschrift
Int J Eat Disord
Datum
02-05-2020
Auteur(s)
Rijkers C, Schoorl M, van Hoeken D, Hoek HW
Tijdschrift
Curr Opin Psychiatry
Datum
november 2019
Beschrijving

Behandelaren en onderzoekers verbonden aan ÉÉN verzorgen tussen de 3 en de 7 voordrachten per jaar, waaronder voordrachten op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het congres van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en het Jaarcongres Nederlandse Academie Eetstoornissen (NAE). Ook worden er voordrachten gegeven op internationale congressen, waaronder de ‘Annual Meeting of the Eating Disorders Research Society’. De senior onderzoekers en boegbeelden van de te visiteren eenheid worden hierbij vertegenwoordigd. ÉÉN is actief bezig met kennisoverdracht, zoals blijkt uit zelf georganiseerde symposia en congressen door de boegbeelden van het netwerk. Ook worden er jaarlijks meerdere bijscholingen, workshops en cursussen verzorgd en zijn er meerdere boegbeelden en andere professionals actief als gastdocent. Prof. dr. Wijbrand Hoek droeg in 2018 bij aan het handboek eetstoornissen en ontwikkelde in 2019 een E-learning module over eetstoornissen. In 2020 werd er door ÉÉN in samenwerking met Maastricht University een ‘Factsheet Eetstoornissen en Autisme’ ontwikkeld.

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top