Depressie Expertisecentrum Jeugd (DEC-J)

GGZ Oost Brabant

 Het Depressie Expertisecentrum Jeugd (DEC-J) van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in het bieden van consultatie, advisering en behandeling van jongeren (12-23 jaar) met een depressieve stoornis die zich kenmerkt door recidive en (risico op) therapieresistentie, waarbij suïcidaliteit vaak op de voorgrond staat en eerdere behandelingen onvoldoende effect hebben gesorteerd. Ook als er sprake is van co-morbiditeit op het gebied van bijvoorbeeld angststoornissen, trauma of persoonlijkheidsstoornissen, is behandeling bij DEC-J mogelijk.

 

 

 

 

Hoofd- en sublocatie

Gezondheidslaan 65
5342JW Oss

E-mail

Beschrijving

 Het Depressie Expertisecentrum Jeugd (DEC-J) van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in het bieden van consultatie, advisering en behandeling van jongeren (12-23 jaar) met een depressieve stoornis die zich kenmerkt door recidive en (risico op) therapieresistentie, waarbij suïcidaliteit vaak op de voorgrond staat en eerdere behandelingen onvoldoende effect hebben gesorteerd. Ook als er sprake is van co-morbiditeit op het gebied van bijvoorbeeld angststoornissen, trauma of persoonlijkheidsstoornissen, is behandeling bij DEC-J mogelijk.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

De instroomcriteria richten zich op leeftijd (12-23 jaar), de hoofddiagnose (aanwezigheid van een depressieve episode) en er wordt bepaald of er sprake is van een hoogspecialistische zorgvraag. Nadat een indicatie voor DEC-J is afgegeven, wordt er binnen het zorgpad een keuze gemaakt over de route die de patiënt doorloopt in het zorgpad.

 

Behandeling
Ambulant
Klinisch (open)
Beschrijving

Vanuit DEC-J wordt ambulant behandeld, met waar nodig een kortdurend klinisch aanbod. De afdeling initieert en coördineert daarnaast grootschalige preventieprojecten gericht op depressie en suïcidaliteit op middelbare scholen en MBO opleidingen in de regio (STORM). 

Naam en beschrijving
STORM-zuid
Doelgroep

Een project gericht op het verminderen en voorkomen van depressieve klachten en suïcidaliteit bij jongeren in het tweede jaar van de middelbare school, uitgerold op 15 scholen in Zuidoost Brabant. Er worden binnen dit project 4 interventies aangeboden: de gatekeeperstraining aangeboden aan mentoren, screening van depressieve klachten door de GGD middels een vragenlijst en indien geïndiceerd een gesprek, een serious game app ‘Moving Stories’ en de groepsinterventie ‘Op Volle Kracht’ begeleid door een gedragsdeskundige bestemd voor jongeren met verhoogde depressieve klachten. Onderzoek naar de effectiviteit van dit project wordt uitgevoerd middels een ‘cluster randomized control trial’.

Naam en beschrijving
(F)activering
Doelgroep

Intensief outreachend 6-weeks programma, onderdeel van een cognitief gedragstherapeutische behandeling, met een combinatie van face tot face contact, (beeld)bellen en chatcontacten, bestemd voor adolescenten met ernstige depressieve klachten die zeer passief zijn. Het effectonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van evaluatievragen aan patiënt, ouders en behandelaar.

Uitstroomcriteria

De volgende uitstroomcriteria worden gehanteerd:

  • Gedeeltelijke of volledige remissie van de depressieve stoornis (gemeten op de IDS-SR of CDI-2).
  • Verbetering van de kwaliteit van leven.
  • Behandeling kan voortgezet worden in de basis-GGZ, de specialistische GGZ of in de huisartsenpraktijk bij de POH GGZ
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Na de behandeling stroomt naar schatting ongeveer 60% van de patiënten uit naar de huisarts of naar de bggz. Ongeveer 23% stroomt uit naar een andere afdeling van GGZ Oost Brabant of een andere sggz-instelling. Ongeveer 17% van de patiënten heeft geen vervolgbehandeling nodig, stopt op eigen initiatief of stroomt op andere wijze uit.

Is er een terugval aanbod?

Er is een terugvalaanbod, onder andere in de vorm van twee innovaties:

Stay Fine App: terugvalpreventie voor angst en depressie bij jongeren/jongvolwassenen via een app begeleid door een ervaringsdeskundige. 

Boost My Mood App: m-health applicatie voor jongeren van 16 t/m 21 jaar met depressieve klachten of een depressieve stoornis, afgeleid van de BoostMe app voor volwassenen. 

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

IDS-SR en CDI-2

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Collega’s en ketenpartners (zoals huisartsen, of professionals uit de specialistische GGZ of jeugdhulpverlening) die behoefte hebben aan overleg of een second opinion over een specifieke casus kunnen via het secretariaat Kind & Jeugd van GGZ Oost Brabant aanvragen: 088-8460001. Er wordt dan een afspraak ingepland met een van de klinisch psychologen, Daan Creemers of Yvonne Stikkelbroek. Aanmeldingen voor een second opinion worden besproken in het multidisciplinair overleg, waarbij de inhoud van de diagnostiekmodule wordt bepaald. 

Naam
Dr.
Y.A.J.
Yvonne
Stikkelbroek
Specialisatie

Dr. Yvonne Stikkelbroek is als klinisch psycholoog betrokken bij de patiëntenzorg van DEC-J. Ook zij is nauw betrokken bij de consultatie en second opinion aanvragen. Daarnaast is zij werkbegeleider en praktijkopleider voor de GZ- en KP-opleidingen binnen de afdeling. Ook verricht zij wetenschappelijk onderzoek en is zij verbonden als docent aan de Universiteit Utrecht. Dr. Stikkelbroek is gespecialiseerd in onderwerpen rondom complexe casuïstiek en single case designs in kinder- en jeugdonderzoek, de ontwikkeling van interventies en terugvalpreventie. Zij is daarnaast aangesloten bij diverse landelijke expertnetwerken op gebied van depressie en bij de herziening van de richtlijn Stemmingsproblemen NJI.

Contactgegevens

088-8460001

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Collega’s en ketenpartners (zoals huisartsen, of professionals uit de specialistische GGZ of jeugdhulpverlening) die behoefte hebben aan overleg over een specifieke casus kunnen via het secretariaat Kind & Jeugd van GGZ Oost Brabant aanvragen: 088-8460001. Er wordt dan een afspraak ingepland met een van de klinisch psychologen, Daan Creemers of Yvonne Stikkelbroek.  

 

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Het effect van de behandeling bij DEC-J is middelgroot te noemen, waarbij depressieve symptomen verminderen bij ongeveer de helft van de populatie. Dit houdt in dat zij bij uitschrijving een sterke afname in de ernst van depressieve symptomen rapporteren. Ook is er bij een derde van de patiëntenpopulatie een verbetering zichtbaar in het maatschappelijk functioneren.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

Voor effectmetingen bij jongeren van 18 jaar en ouder worden de volgende meetinstrumenten ingezet:

·       IDS-SR: depressieve klachten, eens per 3 maanden

·       MHC-SF: emotioneel welbevinden, eens per 3 maanden

·       SQ-48: algemene psychopathologie, eens per jaar

·       CQi-ambulant: ciënttevredenheidsvragenlijst, eens per jaar

Voor effectmetingen bij jongeren onder de 18 jaar worden de volgende meetinstrumenten ingezet:

·       Spsy: screening psychische stoornissen, eens per jaar

·       Kidscreen: fysiek en mentaal welbevinden, eens per 3 maanden

·       CDI-2: depressieve klachten, eens per 3 maanden

·       CQi-ambulant: ciënttevredenheidsvragenlijst, eens per jaar

Tijdens de groepsbehandelingen worden er aanvullende metingen gedaan om effecten van de groepsbehandeling te evalueren:

·       SMI: schematherapie module

·       YSQ: schematherapie module

·       MI: exposure module

·       FAS: running module, (F)activeringsmodule, Boosterweek

·       Feel: ERT module

·       OQ 45: (F)activeringsmodule

·       Spsy: (F)activeringsmodule

·       CDI: Boosterweek

·       IDS: Boosterweek

 

Met welk instrument gemeten

MHC-SF, Kidscreen

Rapportcijfer conform CQ index

Uit de CQi blijkt dat patiënten over het algemeen tevreden zijn over de zorg die door de te visiteren eenheid wordt geleverd, waarbij in 2020 een gemiddeld cijfer van 7,3 wordt gegeven. Het gemiddelde rapportcijfer dat werd gegeven door patiënten in de focusgroepen in 2020 is een 7,8. Informatie uit deze focusgroepen met patiënten, georganiseerd door de ervaringsdeskundige, geeft aan dat patiënten met name tevreden zijn over het brede behandelaanbod, de snelheid van de start v.d. behandeling, de volharding van therapeuten, de hoop die behandelaren aan patiënten geven en dat gekeken wordt wat het beste bij de patiënt past. Patiënten hebben de uitgebreide diagnostiekmodule voor aanvang van de behandeling over het algemeen als goed en uitgebreid ervaren.

Naam
Prof. dr.
J.
Jan
Spijker
Specialisatie

Gespecialiseerde zorg aan complexe depressieve patiënten, innovatieve behandelvormen, preventie en vroegdiagnostiek. Prof. dr. Jan Spijker treedt tevens op als promotor van twee lopende promotieonderzoeken binnen DEC-J.

Contactgegevens

088-8460001

Naam
Dr.
D.H.M.
Daan
Creemers
Specialisatie

klinisch psycholoog, senior onderzoeker 

Contactgegevens

088-8460001

Naam
Dr.
Y.A.J,
Yvonne
Stikkelbroek
Specialisatie

klinisch psycholoog, senior onderzoeker

Contactgegevens

088-8460001

Naam
Dr.
S.P.A.
Sanne
Rasing
Specialisatie

psycholoog, senior onderzoeker

Contactgegevens

088-8460001

Beschrijving onderzoek

"Strong teens and resilient minds (STORM): prognostic modelling of depressive symptoms and suicidal ideation"

Een langetermijn cohort studie gericht op de ontwikkeling van een prognostisch model voor depressieve symptomen en suïcidale ideaties bij adolescenten, waarmee kan worden vastgesteld voor welke groepen de inzet van preventie het meest belangrijk is. 

Verwachte einddatum
september 2025
Naam hoofdonderzoeker
Dr. Sanne Rasing
Beschrijving onderzoek

"Operationalizing and treatment of early trauma depression in adolescence"

Promotieonderzoek gericht op depressie en chronische suïcidaliteit bij adolescenten met vroegkinderlijk trauma. 

Verwachte einddatum
juni 2024
Naam hoofdonderzoeker
Marthe van de Koppel, MSc
Auteur(s)
Van Ettekoven, K.M., Rasing, S.P.A., Vermulst, A.A., Engels, R.C.M.E., Kindt, K.C.M., & Creemers, D.H.M.
Tijdschrift
International journal of environmental research and public health, 17(4), 1380
Datum
21-02-2020
Auteur(s)
Rasing, S.P.A., Stikkelbroek, Y.A.J., Bodden, D.H.M.
Tijdschrift
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(153)
Datum
24-12-2019
Auteur(s)
Rasing, S.P.A., Stikkelbroek, Y.A.J., Riper, H., Deković, M., Nauta, M.H., Dirksen, C.D., Creemers, D.H.M. & Bodden, D.H.M.
Tijdschrift
JMIR Research Protocols,8(10), e13434
Datum
01-10-2019
Beschrijving

Behandelaren en onderzoekers verbonden aan DEC-J verzorgen tussen de 12 en 24 voordrachten per jaar, waaronder voordrachten op het VGCt najaarscongres, het Medilex congres en presentaties voor het ministerie VWS en het Trimbos Instituut. Ook worden er voordrachten gegeven op internationale congressen, waaronder het ‘World Congress of the International Association for Suicide Prevention’, het ‘World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies’ (WCBCT) en het congres van de ‘International Society for Research on Internet Interventions’ (ISRII). De boegbeelden en senior onderzoekers van de afdeling worden hierbij ruim vertegenwoordigd. Professionals van DEC-J bieden trainingen aan mentoren en docenten in het middelbaar onderwijs, gericht op de preventie en signalering van depressie en suïcide en bieden presentaties aan ketenpartners over de preventie van depressie en suïcide en over het daaraan gekoppelde STORM-project. Dr. Yvonne Stikkelbroek is actief als universitair docent aan de Universiteit Utrecht. 

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top