De Banjaard Ambulant - Den Haag

YOUZ, onderdeel van de Parnassia Groep

Afdeling de Banjaard in Den Haag, onderdeel van YOUZ (Parnassia groep), is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar die (vermoedens van) een verstandelijke beperking hebben. Daarbij is er sprake van complexe psychiatrie/jeugdzorg met ernstige meervoudige problematiek waarbij de ontwikkeling ernstig bedreigd wordt. De behandelingen worden multidisciplinair ingezet en zijn systeemgericht. Het behandelaanbod wordt gestructureerd en heel concreet aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de moeite van generalisatie van geleerde vaardigheden naar het dagelijks leven.

Hoofd- en sublocatie

Doctor van Welylaan 2
2566 ER Den Haag

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
Beschrijving

De cliëntenpopulatie betreft een complexe subgroep van de cliënten in de Jeugd-GGZ en cliënten in de verstandelijk beperkten sector. De klinische kenmerken van de groep zijn:   
• Leeftijd van 0-19 jaar  
• Een vastgestelde Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen Licht Verstandelijke Beperking -LVB-), of sterk vermoeden hiervan. 
• Hulpzoekend voor minimaal één DSM-classificatie in de GGZ of vermoeden daarvan 
• Ernstige vermindering van sociaal-maatschappelijk functioneren   

Contra-indicaties

Bij De Banjaard worden geen contra-indicaties gehanteerd. 

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

De Banjaard heeft een Decision tool ontwikkeld waarmee cliënten die in aanmerking komen voor hoogspecialistische zorg in een vroeg stadium geselecteerd kunnen worden. Deze door de tve ontwikkelde Decision tool is een bruikbaar instrument om cliënten te kunnen selecteren die zouden kunnen profiteren van hoogspecialistische Jeugd-GGZ. De Banjaard Ambulant Den Haag heeft een eigen Aanmeld- en Indicatiecommissie waarin psychiaters en een klinisch neuropsycholoog zitting hebben. De Decision tool wordt als onderlegger gebruikt bij alle aanmeldingen. 

DSM V classificatie

(Vermoedens van) Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB) in combinatie met elke vorm van psychiatrische klachten. 

Waar bestaat de diagnostiek uit?

•    Psychologisch onderzoek (o.a. intelligentie, persoonlijkheid, observaties)
•    Kinderpsychiatrisch onderzoek
•    Neuropsychologisch onderzoek
•    Gezinsdiagnostisch onderzoek

Daarnaast beschikt de afdeling over een breed netwerk aan deskundigen, zoals genetici en neurologen, die kunnen worden benaderd voor aanvullend onderzoek.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

Het gaat om uitgebreide diagnostiek, waarin breed naar het kind en zijn/haar systeem wordt gekeken en alle aspecten worden meegenomen die een verklaring kunnen vormen voor de problematiek. Er is extra aandacht voor precisiediagnostiek waarbij gedifferentieerd wordt tussen psychiatrische problematiek en gedrag dat wordt veroorzaakt door overvraging op basis van de 
Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB). Daarbij is de diagnostiek aangepast aan de doelgroep, onder meer door veel gebruik te maken van non-verbale middelen. 

Doordat het diagnostiekproces breed ingezet wordt en speciaal  aangepast voor de doelgroep, ervaren cliënten dat de hulpvraag serieus wordt genomen. Gezamenlijk met cliënten wordt gezocht naar passende oplossingen wanneer de draagkracht van het gezin tekortschiet voor het uitvoeren van de diagnostiek (bijv. inzet GIJS)

Hoe intensief is deze voor de patient?

Het intakeproces bestaat voor gezinnen uit een ochtend met meerdere afspraken met het multidisciplinaire behandelteam. De intakeafspraak eindigt in een adviesgesprek waar direct aansluitend een overeengekomen behandelplan wordt vastgesteld. Indien diagnostiek is geïndiceerd, wordt dit proces binnen drie maanden afgerond. 

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Alle instrumenten zoals beschreven in richtlijnen diagnostiek met specifieke aanpassingen voor de doelgroep 

Behandeling
Ambulant
Thuisbehandeling
Beschrijving

De hoogspecialistische behandeling wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak met veel aandacht voor het gehele 
(gezins-)systeem, waarbij intensief (integraal) wordt samengewerkt met betrokken ketenpartners. De Banjaard beschikt over een breed spectrum aan ouderbetrokkenheid: van psycho-educatie, ouderbegeleiding, systeembehandeling, diverse vormen van gezinsbehandeling, tot intensieve ouder therapie (IOT) waarbij de ouder wordt behandeld voor zijn eigen psychische klachten.

De behandeling bestaat uit diagnostiek en behandelinterventies conform richtlijnen en zorgstandaarden, zoals EMDR, CGT, MBT, PRT en schematherapie, die zijn toegesneden op de doelgroep door o.a. aangepast taalgebruik, de inzet van non-verbale technieken, enkelvoudige opdrachten en veel herhaling. 
Daarnaast beschikt de afdeling over verschillende door haarzelf (soms in samenwerking met ketenpartners) ontwikkelde programma’s en interventies, zoals de Banjaardweek, Agressieregulatietraining (ART), Contact-en communicatie bevorderende behandeling (CCB) en Gezins-psychomotorische therapie. Binnen de hoogspecialistische behandeling is er extra aandacht voor de werkrelatie, waarin een onderzoekende, nieuwsgierige en onbevooroordeelde houding wordt aangenomen. Ook wordt het hoogspecialistisch traject zo vaak mogelijk outreachend aangeboden, om gezinnen met meervoudige en complexe problematiek beter te kunnen bedienen en generalisatie van aan te leren vaardigheden beter in te bedden (bijvoorbeeld met inzet van GIJS).
De behandeling wordt steeds op maat aangeboden, rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden van het kind en zijn systeem. Voortdurend wordt er afgewogen welke meerwaarde de inzet van tve heeft en wat door ketenpartners kan worden opgepakt, eventueel met ondersteuning vanuit de tve of de mogelijkheid tot opschaling indien nodig.

Naam en beschrijving
GIJS (GGZ In Jouw Straat)
Doelgroep

Het bieden van zorg aan kinderen met ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen kan een uitdaging zijn vanwege de hoge drempel voor ouders om hun kind elders te laten behandelen. De Banjaard heeft echter een innovatieve oplossing bedacht: GIJS (GGZ In Jouw Straat), de allereerste mobiele behandelkamer voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen. 
Alle cliënten van De Banjaard en hun gezinnen kunnen gebruik maken van GIJS, maar vooral cliënten waarbij het komen naar locatie moeilijk is, door praktische (o.a., financiële problemen, geen eigen vervoer) en/of klacht gerelateerde redenen (o.a., angst, motivatieproblemen).

Methodiek

GIJS brengt specialisten naar cliënten thuis of naar instellingen waar zij wonen, waardoor de juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden. 

Beoogde effecten

Door specialisten naar de cliënten te brengen, kunnen zij flexibeler en op locatie optimale consultatie bieden of een second opinion uitvoeren. Dit leidt tot een snellere behandeling, efficiëntere hulpverlening en betere behandelresultaten. Daarnaast is er meer kennisoverdracht aan professionals bij ketenpartners, waardoor er minder doorstroom nodig is naar de kostbare jeugd-SGGZ

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Deze innovatie zorgt juist voor een vermindering van de belasting voor cliënten van De Banjaard.

Effectiviteitsonderzoek

De Banjaard is bezig de meerwaarde van GIJS aan te tonen via wetenschappelijk onderzoek, om het bestaansrecht van de mobiele spreekkamer te versterken. 

Naam en beschrijving
Geweldloos Verzet voor jeugdigen met gedragsproblemen en Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB).
Doelgroep

Opvoeders van jongeren met een Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB) die (ernstige) problemen ondervinden in hun ontwikkeling en gewelddadig en/of angstig gedrag vertonen.

 

Methodiek

In onze samenleving komt een grote groep kinderen in ernstige problemen als gevolg van een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische stoornis. Emotionele en gedragsproblemen zijn bij deze groep een zware belasting voor het gezin en hun verzorgers. Geweldloos Verzet (GV) is een behandelmethode voor deze groep die als doel heeft de relatie tussen de opvoeder en het kind te verbeteren, zodat de opvoeder zich minder machteloos voelt en de relatie hersteld wordt. De Banjaard heeft de oorspronkelijke versie van GV aangepast voor het werken met jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

GV wordt bij De Banjaard ingezet via een oudergroep en ook op individueel basis via gezinsbehandeling en ouderbegeleiding.

Beoogde effecten

De basisvaardigheden en interventies die opvoeders gaan hanteren n.a.v. de GV methodiek zorgen ervoor dat situaties met hun kind niet meer zo snel escaleren en opvoeders zich minder machteloos voelen. Als gevolg hiervan wordt de ouder-kind relatie versterkt en verminderen de gedragsproblemen van het kind.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De groepstraining wordt deels online gegeven om de belasting te verminderen; de individuele toepassing van GV wordt op maat ingezet naar gelang van de behoeftes van de opvoeders en hun draagkracht/belastbaarheid.

Effectiviteitsonderzoek

Als onderdeel van een promotietraject zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de effectiviteit van GV te beoordelen. Deze onderzoeken richtten zich op de implementatie van de methode (1) en het effect van GV op het werkklimaat (2), het groepsklimaat (3) en de agressie van de jongeren zelf (4).

Uitstroomcriteria

De bij start gezamenlijk geformuleerde behandeldoelen zijn bepalend in de besluitvorming met cliënt, naasten en het al betrokken netwerk van hulpverleners over het al dan niet continueren van de behandeling. 
De afdeling maakt dus geen gebruik van vastomlijnde uitstroomcriteria.
Behandeltrajecten worden na multidisciplinair overleg en in overleg met de cliënt en naasten beëindigd. Hiervoor is in het primair proces een drie maandelijkse evaluatiecyclus ingericht. Het betrokken blijven van het al bestaande hulpverleningsnetwerk van de cliënt helpt om veelal laagdrempelig de zorg bij de tve te kunnen afsluiten en voorkomt langdurige trajecten waardoor de tve telkens plaats blijft hebben voor nieuwe verwijzingen.
Het kan voorkomen dat de behandeling om andere redenen wordt afgesloten, zoals stagnatie of gebrek aan draagvlak bij cliënt of ouders.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Afschalen, bijv. naar specialistisch traject Banjaard, of Jeugd-GGZ, VB-instelling, jeugdzorg, huisarts of andere aanbieder.  
Opschalen van specialistisch naar hoogspecialistisch traject Banjaard of intensiever SGGZ zorg (klinische opname bij andere zorgaanbieder).
 

Is er een terugval aanbod?

Cliënten kunnen heraangemeld worden met een versnelde/verkorte intaketraject en worden waar mogelijk gekoppeld aan eerder betrokken behandelaren

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Behaalde doelen zoals vastgesteld in behandelplan dat wordt besproken met cliënten,  behandelaars, verwijzers en waarbij gebruikt wordt van routinematige uitkomstmetingen (ROM).

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

Cliënten stromen uit na een variabele behandelduur. In 2022 betrof de uitstroom 47% van het totaal aantal cliënten dat in 2022 ingeschreven stond. 

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan aangevraagd worden via de website van Youz. Dit gebeurt via een formulier waarop een korte toelichting op de casus gegeven kan worden en de vraag gesteld kan worden. Na het invullen van dit formulier wordt door het secretariaat een telefonische afspraak ingepland bij een van de specialisten van De Banjaard. 

Bijzonderheden

Second opinions kunnen worden uitgevoerd op de locatie waar cliënt of ketenpartner zich bevindt. 

Naam
dr.
Marianne
Kasius
Specialisatie

Kinder- en jeugdpsychiater met specifieke expertise in diagnostiek en medicamenteuze behandelinterventies bij complexe psychiatrische beelden bij jeugd met Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB).

Contactgegevens

088-3588888 of 088-3588040

Naam
drs.
Corine
van Vliet
Specialisatie

Kinder- en jeugdpsychiater en manager Zorg, met specifieke expertise in het analyseren en integreren van informatie bij cliënten met Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB) en complexe psychiatrische beelden, neuro-psychiatrische beelden en in het adviseren en aansturen van behandeling in de brede systemische context.

Contactgegevens

088-3588888 of 088-3588040

Naam
drs.
Francien
Martin-Visscher
Specialisatie

Klinisch neuropsycholoog met specifieke expertise op het gebied van cognitie en gedrag bij genetisch bepaalde syndromen en hierbij voorkomende neuropsychiatrische problematiek. 

Contactgegevens

088-3588888 of 088-3588040

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

De Banjaard heeft een dagelijks en laagdrempelig consultatiespreekuur waarin kinder- en jeugdpsychiaters, een klinisch neuropsycholoog en een klinisch psycholoog aan deelnemen. 

Hoe doen we dit?

Een consult kan aangevraagd worden via de website van Youz. Dit gebeurt via een formulier waarop consultvragers een korte toelichting geven op de casus en hun vraag stellen. Na het invullen van dit formulier wordt door het secretariaat een telefonische afspraak ingepland bij een van de specialisten van de Banjaard op een datum en tijdstip dat de consultvrager in het formulier kan aangeven. 

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Het doel van de behandeling is kinderen met Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB) en hun gezinssysteem, in integrale samenwerking met partners uit het jeugdhulpdomein, en met publieke voorzieningen zoals onderwijs, afgestemde specialistische Jeugd-GGZ hulp te bieden om gestagneerde ontwikkeling en gezins-functioneren te herstellen. Kinderen en jongeren met een Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (voorheen LVB) hebben drie tot vier keer meer kans op bijkomende psychiatrische problematiek. Door in een vroeg stadium in het zorgtraject cliënten die hoog specialistische zorg behoeven te selecteren, is de verwachting dat het zorgaanbod effectiever kan worden ingezet, er minder non-respons zal zijn en cliënten sneller de juiste zorg krijgen. 

Hoe wordt dit gemeten?

Door routine matige afname van de SDQ, HoNOS(CA), OBVL, CEM, SRS, ORS.

Periode en aantal patiënten waarover gerapporteerd wordt

In 2021 en 2022 waren de responspercentages van de ROM-vragenlijsten respectievelijk:
SDQ jongeren: 73% (2021) en 67% (2022) 
SDQ ouders: 72% (2021) en 77% (2022)
HoNOSCA: 67% (2021) en 70% (2022)
OBVL: 85% (2021) en 79% (2022)
CEM jongeren: 39% (2021) en 35% (2022)
CEM ouders: 48% (2021) en 55% (2022).

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

De ROM-data van de afgesloten cliënten in 2021-2022 zijn geanalyseerd met een Wilcoxon signed rank test. Behandelaren zien op de totaalschaal van de HoNOSCA (n=230) een significante vooruitgang bij cliënten, met een medium effectgrootte (Pearson's r=.34).  

Op de SDQ ingevuld door ouders (n=138) wordt eveneens een significante vooruitgang gezien, met een kleine effectgrootte (Pearson's r=.29). Ook de impact die de klachten op het dagelijks leven hebben, vermindert volgens ouders (n=84) significant, met een medium effect (Pearson's r=.41). De jongeren zelf rapporteren eveneens een significante vooruitgang op de SDQ (n=22), met een groot effect (Pearson's r=.55).  

Op de OBVL (n=58) wordt alleen op de subschaal ‘Problemen met opvoeden’ een significante vooruitgang gevonden, met een medium effectgrootte (Pearson's r=.35). Op de overige subschalen van de OBVL wordt geen significant verschil gevonden. Wanneer wordt gekeken naar de totaalscores, is zichtbaar dat sommige ouders een vermindering van de opvoedingsbelasting aangeven, terwijl andere ouders juist een vergroting van de opvoedingsbelasting rapporteren.
 

Met welk instrument worden de effecten gemeten

HoNOSCA, SDQ, OBVL

Met welke frequentie

Hier is gebruik gemaakt van een voor- en nameting in het kader van ROM.

Beschrijving overige resultaten

De Cliëntervaringsmonitor (CEM) wordt beschouwd als een aanvullende maat om het behandeleffect te meten, omdat o.a. wordt gevraagd hoe nuttig de cliënt/de ouder de behandeling vond. Deze lijst wordt aan het einde van het behandeltraject ingevuld. Zowel de ouders (n=233) als de jongeren (n=48) zijn over het algemeen tevreden over de behandeling en vonden deze nuttig. De ouders geven gemiddeld een 8,0 voor wat betreft het nut van de behandeling voor hun kind, en een 8,1 wat betreft het nut voor henzelf. Uit de vragenlijsten die door de jongeren zelf zijn ingevuld komt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6 naar voren, m.b.t. hoe nuttig de cliënt de hulp heeft ervaren.

Na consulten of second opinions met GIJS (GGZ In Jouw Straat) wordt een korte tevredenheidsvragenlijst geheel anoniem ingevuld door jongeren, ouders en verwijzers. Inmiddels is van 31 jongeren, 30 ouders en 5 ketenpartners data beschikbaar.  
Uit de antwoorden blijkt dat GIJS op een schaal van 1 tot en met 5 een gemiddeld cijfer van 4,74 krijgt van jongeren en van ouders een 4,77. Alle jongeren gaven aan dat ze de bus leuk vonden en 93% van de ouders vond het prettig dat GIJS bij hen langskwam (de overige 7% had daar geen mening over). Aanvullend zou 90% van de ouders het prettig vinden als GIJS vaker langs zou komen.  
Bij de open vragen geeft het overgrote deel van de jongeren en ouders positieve feedback. 
Meerdere ouders benadrukten dat hun kinderen GIJS prettig en leuk vonden waardoor kinderen nu wel gemotiveerd waren voor hulpverlening. Tevens wordt GIJS als knus, aangenaam, mooi, huiselijk en veilig omschreven. Daarnaast geven ouders veelvuldig aan dat het fijn is dat GIJS naar hen komt zodat zij niet hoeven te reizen en een afspraak zo minder verstorend is in het normale leven (werk voor ouders, school voor kinderen). Vijf ouders hadden ook praktische aanbevelingen ter verbetering, die met het GIJS-behandelteam zijn besproken en waar mogelijk aangepast.  
De ketenpartners geven alle vijf aan dat ze het prettig vinden dat GIJS kwam en zij zijn allen van mening dat een consult met GIJS beter werkt dan andere vormen.  
 

Naam
Prof. dr.
Robert
Vermeiren
Naam
dr.
Floor
Sauter
Contactgegevens

088-3588888 of 088-3588040

Naam
dr.
Marianne
Kasius
Contactgegevens

088-3588888 of 088-3588040

Naam
dr.
Inge
Simons
Contactgegevens

088-3588888 of 088-3588040

Beschrijving onderzoek

Effectiviteitstudie van Zelfmanagementtraining voor vergroten sociale competentie en executief functioneren bij jongens en mannen met het Klinefeltersyndroom (47, XXY),

Verwachte einddatum
2023
Naam hoofdonderzoeker
Francien Martin
Beschrijving onderzoek

Koppelen van GGZ- en CBS-microdata: Een alternatieve manier voor het meten van zorgeffectiviteit

Verwachte einddatum
2025
Naam hoofdonderzoeker
Maxine Storm
Auteur(s)
Martin, F., van Rijn, S., Bierman, M., & Swaab, H.
Tijdschrift
American journal on intellectual and developmental disabilities
Datum
januari 2021
Auteur(s)
K. M. Visser, L. M. C. Jansen, A. Popma, R. R. J. M. Vermeiren & M. C. Kasius
Tijdschrift
Child & Youth Care Forum
Datum
september 2020
Auteur(s)
Floor Sauter, Michel van den Bogaard, Corine, van Vliet, Juliette Liber
Tijdschrift
Clinical Psychology: Science and Practice
Datum
september 2023
Beschrijving

De Banjaard zorgt op verschillende manieren voor het overdragen van haar expertise, zoals door publicaties in nationale en internationale wetenschappelijk (peer-reviewed) tijdschriften, onderwijs (RINO, (post-)Universitaire en HBO opleidingen), nascholingen en congressen, en academische werkplaatsen. 

Titel presentatie
Building Bridges in one week using NVR.
Naam professional
drs. Corine van Vliet
Datum
18-05-23
Naam en plaats congres
7th International NVR conference, The wisdom of presence and NVR Osnabrück, Duitsland

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top