Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie

Levvel

Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie biedt ambulante diagnostiek en behandeling van complexe gedragsstoornissen (waaronder ADHD, oppositioneel-opstandig en normoverschrijdend gedrag (ODD, CD), neuropsychologische dysfuncties) en (dreigende) forensisch-psychiatrische problematiek, waarbij eerste- en tweedelijns zorg onvoldoende effect heeft gehad.

Hoofd- en sublocatie

Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam

Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
19-25 jaar
Beschrijving

Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie is gespecialiseerd in complexe gedragsstoornissen (waaronder ADHD, oppositioneel-opstandig en normoverschrijdend gedrag (ODD, CD), neuropsychologische dysfuncties) en (dreigende) forensisch-psychiatrische problematiek, waarbij eerste- en tweedelijns zorg onvoldoende effect heeft gehad.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

De volgende patiënten komen in aanmerking voor behandeling:
• Er is sprake van eerdere diagnostiek en/of hulpverlening waarbij het resultaat onvoldoende is en
• Er is sprake van meervoudige problematiek, waaronder psychiatrische, en vastlopen op meerdere leefgebieden (geen enkelvoudige diagnose) en/of
• Er is vaak sprake van bemoeienis door de Jeugdbescherming en kinderrechters.

DSM V classificatie

ADHD, oppositioneel-opstandig en normoverschrijdend gedrag (ODD, CD), neuropsychologische problemen.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek bestaat uit een intakegesprek met kinderen, jongeren en hun naast betrokkenen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, (semi)gestructureerde interviews en indien nodig, een observatie in de klassen- of thuissituatie. Ook kan er intelligentieonderzoek gedaan worden. Zo nodig wordt uitgebreid neuropsychologisch onderzoek gedaan.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De diagnostiek onderscheidt zich zowel in de diepgang als door de ervaren teams die ook bij zeer complexe problematiek op veel levensgebieden toch tot een goede probleemanalyse kunnen komen.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De intensiteit van het diagnostiektraject hangt af van de problematiek. Vaak zijn meerdere gesprekken nodig om een goed diagnostisch beeld te verkrijgen.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Er wordt gewerkt met verschillende wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. Op indicatie wordt uitgebreid neuropsychologisch onderzoek gedaan met verschillende testen.

Behandeling
Ambulant
Beschrijving

Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie biedt ambulante diagnostiek en behandeling van complexe gedragsstoornissen (waaronder ADHD, oppositioneel-opstandig en normoverschrijdend gedrag, neuropsychologische dysfuncties) en (dreigende) forensisch-psychiatrische problematiek, waarbij eerste- en tweedelijns zorg onvoldoende effect heeft gehad. Er is een outreachend aanbod en er wordt nauw samengewerkt met dagbehandeling, klinieken, School2Care, gesloten jeugdzorg, de kleinschalige voorziening in Amsterdam en verschillende justitiële jeugdinrichtingen. Er is een outreachend Forensisch team: De Forensische Formatie.

Naam en beschrijving
YourSkills
Methodiek

Training voor jongens met gedragsproblemen om te leren omgaan met hun boosheid en om conflicten te voorkomen, met twee varianten: Rollenspellen en Virtual Reality.

Beoogde effecten

We verwachten dat beide interventies effectiever zullen zijn dan reguliere zorg, en dat kinderen en therapeuten een duidelijke voorkeur zullen hebben voor VR in vergelijking met rollenspellen.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Deelnemende kinderen vullen voor aanvang en na afloop van de interventie vragenlijsten in. Verder betreft de studie een interventie die qua intensiteit vergelijkbaar is met reguliere zorg.

Effectiviteitsonderzoek

De effectiviteit wordt onderzocht middels een RCT, waarbij de twee varianten worden vergeleken met elkaar en met reguliere zorg.

Naam en beschrijving
PAINT kortdurende oudertraining
Methodiek

Kortdurende gedragstherapeutische oudertraining (3 sessies) bij kinderen van 2-12 jaar met disruptief gedrag. Het betreft een multicenter studie, waarbij de interventie wordt vergeleken met reguliere zorg. Zie ook www.paint-studies.nl.

Beoogde effecten

We verwachten dat de kortdurende oudertraining effectiever is dan reguliere zorg in het verminderen van door ouders geselecteerd probleemgedrag van hun kind. Ook verwachten we dat de zorgconsumptie van de gezinnen die zijn toegewezen aan de kortdurende oudertraining lager is dan van de gezinnen die reguliere zorg ontvangen.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Deelname aan de studie heeft als extra belasting dat ouders voor aanvang en na afloop van de interventie vragenlijsten invullen, dit zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Daarnaast worden een aantal momenten in de thuissituatie opgenomen (enkel audio), om te meten of de ouder-kind interactie verbeterd is.

Effectiviteitsonderzoek

RCT waarbij kortdurende oudertraining wordt vergeleken met reguliere zorg. Primaire uitkomstmaat zijn vier door ouders geselecteerde doelgedragingen van hun kind, welke gemeten worden aan de hand van ecological momentary assessment (EMA). 

Uitstroomcriteria

De behandeling wordt afgesloten wanneer het behandeldoel is gehaald, er sprake is van verbetering van functioneren en er geen hoog specialistische zorg meer nodig is.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

In principe wordt de patiënt weer terugverwezen naar de verwijzer.

Is er een terugval aanbod?

Als een patiënt is terugverwezen, dan blijft het mogelijk voor de verwijzer om consultatie en advies in te winnen over de vervolgbehandeling. Levvel blijft in sommige situaties nog betrokken in de behandeling om deze op een goede manier over te dragen.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Professionals kunnen contact opnemen voor consultaties en second opinions op het gebied van triage, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen en forensische problematiek. Hiervoor kunt u contact opnemen met het aanmeldteam. Zij brengen u in contact met de juiste deskundige.

088 054 70 01 - meldjeaan@levvel.nl

Naam
prof. dr.
A.
(Arne)
Popma
Specialisatie

Kinder- en jeugd psychiater, complexe gedragsstoornissen en forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens

088-0547000  - a.popma@levvel.nl

Naam
Drs.
R.
(Reino)
Stoffelsen
Specialisatie

kinder- en jeugdpsychiater, expertisecoördinator gedragsstoornissen, waarnemend geneesheer-directeur en betrokken bij de opleiding geneeskunde VU.

Contactgegevens

088-0547000 - r.stoffelsen@levvel.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Professionals kunnen contact opnemen voor consultaties en second opinions op het gebied van triage, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen en forensische problematiek. Hiervoor kunt u contact opnemen met het aanmeldteam. Zij brengen u in contact met de juiste deskundige.

088 054 70 01 - meldjeaan@levvel.nl

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Het doel van Complexe gedragsstoornissen en forensische psychiatrie is effectieve - zoveel mogelijk laagdrempelige - behandeling bieden voor complexe gedragsstoornissen en forensisch-psychiatrische problematiek. 

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Na de behandeling voelen ouders zich competenter in de opvoeding van hun kinderen. Ze hebben inzicht in de problematiek van hun kind en in de interactie hiervan in het gezin. Kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan, gaan weer naar school. Delicten nemen af en er is sprake van minder recidieven.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

De volgende meetinstrumenten worden ingezet voor systematische effectmetingen:

· CBCL / YSR / TRF

· OBVL

· ARIJ

· BSI (bij 18+)

· GAS-score

· CRIES-13

· SAPROF

· SAVRY

· Op indicatie: VVGK, PICS-4-NL, TTI-IV, VvGK/SNAP-IV, DIVA

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Patiënten bouwen meer zelfvertrouwen op in hun eigen kennen en kunnen. Hierdoor staan ze sterker samen in hun gezin, op hun school en de maatschappij. Dit is belangrijk om hen veerkrachtig te maken en om terugval te voorkomen.

Rapportcijfer conform CQ index

In het 2021 hebben kinderen, jongeren en ouders de zorg van de gehele instelling gemiddeld gewaardeerd met een 7,9 (CEM+).

Naam
prof. dr.
A.
(Arne)
Popma
Specialisatie

Complexe gedragsstoornissen en forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens
Naam
dr.
T.
(Tycho)
Dekkers
Specialisatie

GZ-Psycholoog en expertisecoördinator ADHD bij Levvel, senior onderzoeker bij Accare, Universitair Docent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Contactgegevens

088-0547000 - t.dekkers@levvel.nl

Naam
dr.
M.
(Marjolein)
Luman
Specialisatie

Psycholoog verbonden aan Levvel, Universitair Hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de sectie neuropsychologie (afdeling klinische, neuro- en ontwikkelingspsychologie).

Contactgegevens

088-0547000 - m.luman@levvel.nl

Beschrijving onderzoek

Pilot korte gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD (Paint-P 2.0) i.s.m. Accare/Paint consortium

Naam hoofdonderzoeker
T. Dekkers
Beschrijving onderzoek

Het effect van Street Temptations - VR op gedragsproblemen bij jongeren die een high impact misdrijf hebben gepleegd, promotieonderzoek.

Naam hoofdonderzoeker
R. Klein Schaarsberg
Auteur(s)
Vertessen K, Luman M, Staff A, Bet P, de Vries R, Twisk J, Oosterlaan J.
Tijdschrift
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Datum
14-09-2021
Auteur(s)
Dekkers TJ, Hornstra R, van der Oord S, Luman M, Hoekstra PJ, Groenman AP, van den Hoofdakker BJ.
Tijdschrift
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Datum
April 2022
Auteur(s)
Oldenhof, H., Jansen, L., Ackermann, K., Baker, R., Batchelor, M., Baumann, S., ... & Popma, A.
Tijdschrift
Journal of Abnormal Psychology.
Datum
12-11-2020
Titel presentatie
Nazorg jeugddetentie, keynote
Naam professional
A. Popma
Datum
01-10-2020
Naam en plaats congres
Ministerie J&V nationaal congres

Ervaring van patiënten/naasten

Wij (Niels en Immelie) zijn de ouders van Pien, 8 jaar. Pien heeft een oudere broer Stein (10 jaar) en ze zit in groep 5 van een Montessori school. De aanleiding om hulp voor Pien te zoeken is dat ze een aantal jaren terug steeds klaagde over buikpijn. In het VUmc werd er door de kinderarts geen medische verklaring gevonden en werd zij om die reden verwezen voor zorg. Wij zijn toen terecht gekomen bij een PMT therapeut die aan de slag ging met haar gedrag en emoties. Dit had betrekking op het negatieve beeld dat Pien van zichzelf had, op haar gevoelens rondom onze scheiding en op hoe ze zich op kon stellen op school in de klas, wanneer het niet zo goed liep. Op school echter werden er steeds meer en steeds forsere gedragsproblemen geconstateerd. Pien luisterde niet goed naar haar juf, kon uitdagend gedrag laten zien naar de juf en naar andere kinderen. Thuis was het ook toenemend moeilijk om Pien aan te sturen. Daarnaast viel op dat Pien last had van faalangst, soms deed ze taakjes niet omdat ze het idee had het toch niet goed te kunnen. Haar negatieve zelfbeeld maakte alles nog lastiger. Ze merkte dat ze opviel met haar gedrag wat zorgde voor vervelende gevoelens daarover bij zichzelf. In een overleg met school (directeur, leerkracht en IB-er), de therapeut van Pien en ons als ouders is toen besloten dat het goed is uitgebreide diagnostiek te laten doen naar de aard van de problemen van Pien.
Wij zijn terecht gekomen bij een poliklinisch team van Levvel, waar wij na een wachttijd van een paar maanden terecht konden voor een eerste gesprek. Parallel daaraan werd er vanuit de Ouder-kind begeleider van school aangedrongen op eerdere hulp voor Pien, wat resulteerde in een aanmelding voor PMTO. Uiteindelijk is de start van de diagnostiek en een intake voor de PMTO in de tijd samen gevallen.
In korte tijd hebben wij als ouders en Pien zelf gesproken met een ervaren psychotherapeut en een GZ psycholoog i.o. en is er aanvullend ook een psychologisch test geweest om de capaciteiten van Pien te bepalen. Dit alles vond in een kort tijdsbestek plaats wat zeer prettig was omdat het duidelijk was dat er op korte termijn uitkomsten zouden zijn waar we wat mee zouden kunnen gaan doen. In het adviesgesprek waarin de resultaten besproken werden, eerst met ons als ouders alleen, daarna een aparte keer met Pien erbij, werd meteen een plan van aanpak aangereikt. Voor Pien individuele therapie en medicatie en voor ons PMTO. Pien is niet lang daarna gezien door een psychiater en een psychiater i.o. die medicatie besproken/uitgelegd hebben en daarna ingesteld. Ook is kort na de diagnose gestart met de individuele therapie van Pien. Zowel wij als ouders als Pien voelen zich erg prettig bij de geboden begeleiding. Pien gaat graag naar de therapie en wij hebben veel aan de handvaten die geboden worden in de PMTO. Daarnaast was er een vraag vanuit school voor meer begeleiding, waar door de psychotherapeut die het diagnostisch traject leidde op ingespeeld is door op school langs te gaan en middels het PO adviesteam een observatie te laten plaatsvinden. Op dit moment zijn we hiermee bezig. - januari 2017 -

Back to top