Autisme Team Noord-Nederland Groningen (ATN)

Jonx, onderdeel van Lentis

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN), locatie Groningen, biedt ambulante diagnostiek en behandeling aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met ernstige en/of complexe autismeproblematiek, hun gezinsleden en andere betrokkenen.

Hoofd- en sublocatie

Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen

Telefoon

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Het Autisme Team Noord-Nederland, locatie Groningen, is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van ernstige en/of complexe autismeproblematiek voor alle leeftijden en intelligentieniveau's. Er is veel kennis over complexe comorbiditeit zoals genetische syndromen, verstandelijke beperking, sensorische problematiek met auditieve/visuele/motorische beperkingen en/of neurologische aandoeningen, angststoornissen, PTSS en depressie.

Contra-indicaties

Bij niet acute overheersende co-morbiditeit, zoals ernstige verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek, wordt doorverwezen of vindt co-behandeling plaats.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek is multidisciplinair en bestaat uit een psychiatrisch onderzoek, afname van algemene en specifieke ASS vragenlijsten, en een uitvoerige ontwikkelings- en school/opleidings/werkanamnese. Op indicatie wordt onderzoek gedaan naar het somatisch, sensorisch en neuropsychologisch functioneren (o.a. executief functioneren, geheugen) in overleg met andere disciplines zoals een klinisch geneticus en neuroloog.

Bij jeugdigen vindt daarbovenop een psychologisch onderzoek, een (thuis/school)observatie en een ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)-onderzoek plaats. 

Behandeling
Ambulant
Beschrijving

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) biedt ambulante diagnostiek en behandeling aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met ernstige en/of complexe autismeproblematiek, hun gezinsleden en andere betrokkenen.
 

Naam en beschrijving
Optimalisatie van multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van Phelan Mc Dermid syndroom.
Methodiek

Onderzoek naar ontwikkeling, gedrag en autismespectrumstoornissen bij individuen met het Phelan Mc Dermid syndroom.

Naam en beschrijving
 DiSCoVR
Methodiek

Onderzoek naar de haalbaarheid, tevredenheid en eerste effecten van een virtual reality sociale cognitie training.

Uitstroomcriteria

De volgende uitstroomcriteria worden door de te visiteren eenheid gehanteerd:

1.      Behandeldoelen zijn behaald

2.      Symptomatisch en functioneel herstel heeft plaatsgevonden

3.      De situatie van de patiënt is stabiel en het steunnetwerk is voldoende sterk

4.      De behandeling kan worden overgedragen

5.      Er is sprake van stabiele chronische problematiek

6.      De behandelrelatie komt niet tot stand

7.      Maximaal behandelresultaat van chronische problematiek is behaald

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Patiënten waarbij de behandeling wordt afgerond, worden terugverwezen naar sociaal maatschappelijk instanties (zoals begeleiding vanuit de WMO) en eerste- en tweedelijns zorg.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?
 

Het ATN voert second opinions uit, deze kunnen door de verwijzer worden aangevraagd bij aanmelding. Informatie betreffende voorgaande behandelingen wordt verzameld. De patient wordt face-to-face gezien om een beeld te vormen van de actuele situatie en nauwgezet diagnostische onderzoek uit te voeren. Vervolgens worden de bevindingen in een multidisciplinair overleg met experts van verschillende disciplines besproken om zorgvuldige conclusies over het ziektebeeld en behandeladvies te formuleren.

 

Naam
dr.
I.D.C.
(Inge)
van Balkom
Specialisatie

Kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met (zeldzame) genetische syndromen met complexe autisme fenotypes, zelfstandigheidsontwikkeling, prikkelverwerking, kwaliteit van leven en medicatiegebruik.

Contactgegevens
Naam
Drs.
A.M.
(Annemiek)
Landlust
Specialisatie

GZ-psycholoog, gespecialiseerd in genetische syndromen, sociaal-emotionele ontwikkeling, sensorische prikkelverwerking, seksualiteit en gender en moeilijk verstaanbaar gedrag bij ASS. 

Contactgegevens
Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Verzoeken tot consultatie kunnen worden aangevraagd door beroepsbeoefenaren uit de (geestelijke) gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de jeugdhulpverlening. Hiervoor kunt u dagelijks tussen 9-10u telefonisch contact opnemen het secretariaat. Voor een uitgebreide consultatie kan, na telefonisch overleg met de Teamleider inhoudelijke zaken, een schriftelijke aanvraag nodig zijn.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Patiënten met autisme rapporteren de meeste klachten op de volgende gebieden: ‘Sociale contacten’, ‘Overige psychische en gedragsproblemen’, ‘ADL activiteiten’ en ‘depressieve stemming’. Het zorgprogramma van het ATN zet daarom sterk in op deze klachten.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

De effecten van de behandeling worden voor volwassenen standaard onderzocht met de MANSA (meet: kwaliteit van leven), HoNOS (meet: dagelijks functioneren op diverse levensgebieden) en voor jeugd met de HoNOSca (vergelijkbaar aan de HoNOS voor volwassenen). De instrumenten worden tijdens de intake ingezet, waarna minimaal jaarlijks een meting plaatsvindt, evenals ten tijde van afsluiting van de behandeling. Andere, symptoom-specifieke instrumenten worden ingezet in geval van cliënten met specifieke klachten en/of comorbiditeit. Ter illustratie: de totaalscores op de HoNOSca, waarmee behandelaren het dagelijks functioneren van de jeugd in kaart brengen op diverse levensgebieden, liet bij de laatste meting voorafgaand aan de TOPGGz hervisitatie een verbetering zien van 1 punt.

Bovenstaande instrumenten zijn niet speciaal ontworpen voor mensen met autismespectrumstoornissen, en leveren voor deze doelgroep diverse meetproblemen op waardoor de uitkomsten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Het ATN doet onderzoek naar optimalisatie van de effectmeting met behulp van andere vragenlijsten. Sinds een aantal jaren wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de WHODAS 2.0 en de WHOQoL-Bref. Deze instrumenten behandelen specifiekere levensaspecten die relevanter inzicht kunnen bieden bij mensen met autismespectrumstoornissen. De eerste resultaten van de meerjarenmetingen met de WHODAS 2.0 en WHOQoL-Bref worden in de loop van 2022 verwacht.
 

Met welk instrument worden de effecten gemeten

De volgende meetinstrumenten worden ingezet voor systematische effectmetingen bij intake, behandelevaluaties (minimaal jaarlijks) en afsluiting van de behandeling:

· Volwassenen: Honos 12, Mansa-7, WHODAS

· Jeugd: Honosca

Rapportcijfer conform CQ index

De cliënttevredenheid wordt voor volwassenen gemeten met de CQi en voor jeugd sinds kort met de MCJO. De vragenlijsten worden ingezet bij de start van de behandeling, waarna minimaal jaarlijks en bij afsluitingen vervolgmetingen worden uitgevoerd. In 2020 kwam vanuit de CQi een gemiddelde score van 7,6 naar voren. Dit cijfer schommelt de afgelopen jaren tussen een 7,6 en een 7,9.

Naam
prof. dr.
C.M.A.
van Ravenswaaij-Arts
Specialisatie

Hoogleraar dysmorfologie, in het bijzonder CHARGE syndroom, zeldzame chromosoomaandoeningen en de toepassing van nieuwe genetisch technieken in de diagnostiek van ontwikkelingsachterstand. 

Naam
dr.
I.D.C.
(Inge)
van Balkom
Specialisatie

Kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met (zeldzame) genetische syndromen met complexe autisme fenotypes, zelfstandigheidsontwikkeling, prikkelverwerking, kwaliteit van leven en medicatiegebruik.

Naam
dr.
S.
(Sigrid)
Piening
Specialisatie

Medisch socioloog, senior onderzoeker, maatschappelijk werker, gespecialiseerd in literatuur- en vragenlijstonderzoek, methodologie en sociaal psychiatrische (thuis)behandeling.

Naam
dr.
K.
(Kirstin)
Greaves-Lord
Beschrijving onderzoek

Dynamic Interactive Social Cognition Training in Virtual Reality (DiSCoVR) for social cognition and social functioning in people with autism.

Naam hoofdonderzoeker
Dr. K. Greaves-Lord, Drs. A.M. Landlust, Dr. I.D.C. van Balkom
Beschrijving onderzoek

Development, behavior and autism spectrum disorder in individuals with Phelan Mc Dermid Syndrome.

Naam hoofdonderzoeker
Drs. A.M. Landlust, dr. I.D.C. van Balkom, Prof. dr. C.M.A. van Ravenswaaij.
Auteur(s)
RCD Davids, Y Groen, IJ Berg, O Tucha, IDC van Balkom
Tijdschrift
Research in Autism Spectrum Disorders
Datum
01-10-2020
Auteur(s)
Nijman SA, Veling W, Greaves-Lord K, Vos M, Zandee CER, Aan Het Rot M, Geraets CNW, Pijnenborg GHM
Tijdschrift
JMIR Ment Health
Datum
07-08-2020
Auteur(s)
Paul A. Mulder, Ingrid D.C. van Balkom, Annemiek M. Landlust, Manuela Priolo, Leonie A. Menke, Inés Hernández Acero, Fowsan S. Alkuraya, Pedro Arias, Laura Bernardini, Emilia K. Bijlsma, Trevor Cole, Christine Coubes, Irene Dapia, Sally Davies, e.a.
Tijdschrift
Research in Autism Spectrum Disorders
Datum
01-12-2020
Titel presentatie
Gezocht: m/v; in gesprek over intimiteit, relaties en seksualiteit bij autisme met en zonder verstandelijke beperking’.
Naam professional
van Balkom, IDC, Landlust, A.
Datum
18-06-2020
Naam en plaats congres
Voorjaarscongres NVvP

Ervaring van patiënten/naasten

'De laatste tijd heb ik niet meer grip gekregen op mijn situatie, maar dat ligt aan mij. Hoe makkelijk ik het vond om mijn gewoonten te veranderen.'

'Prettige open sfeer.'

'Bij ATN hebben de medewerkers veel expertise en verdoen geen tijd met dingen die er niet toe doen. Heel fijn.'

'De behandeling zelf is goed; door omstandigheden hebben we lang op de behandeling gewacht.'

'Goede bereikbaarheid hulpverleners, denken mee, professioneel.'

'Sociale basis thuis en op het werk is verder niet aangepakt. Heeft ook te maken met ontstane situatie van verslaving.'

'Zeer goede behandeling! Ik ben al jaren onder behandeling, maar pas sinds ik bij ATN ben, gaat het echt goed.'

Back to top