Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen - PsyQ Haaglanden

Parnassia Groep

Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassenen (18+) en ouderen (55+) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ernstige complexe problematiek. Zoals patiënten met ADHD en andere ernstige psychiatrische aandoeningen (zoals slaapstoornissen, gezondheidsklachten, obesitas en eetbuien, trauma, angst, depressie, hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD gedurende de levensloop, cardiale klachten bij vrouwen met ADHD in de menopauze, bipolaire stoornis) en ernstige sociale problemen (zoals schulden, relatie-, werk-, opvoedings- of huisvestingsproblemen).

Hoofd- en sublocatie

Carel Reinierszkade 197
2593 HR Den Haag

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen - PsyQ Haaglanden is gespecialiseerd in patiënten met ADHD en:
•    ernstige psychiatrische comorbiditeit, met name angst, depressie, hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD gedurende de levensloop, cardiale klachten bij vrouwen met ADHD in de menopauze, trauma, bipolaire stoornis, obesitas en eetproblemen, diverse slaapproblemen o.a. slaapstoornis van het circadiane ritme, verlate slaapfase type, insomnia, rusteloze benen syndroom en slaapapneu. Gemiddeld gaat ADHD bij volwassenen op de afdeling gepaard met 3 of meer andere diagnosen.
•    ernstige sociale problemen, zoals schulden, relatie-, werk-, opvoedings- of huisvestingsproblemen

Contra-indicaties

Volwassen patiënten of ouderen waarbij een andere comorbide stoornis op de voorgrond staat (bijv. ernstige verslaving, ernstige depressie, autisme, ernstige persoonlijkheidsstoornis).

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Een patiënt wordt verwezen door de huisarts of door de specialistische ggz. 

DSM V classificatie

Volwassenen of ouderen met AD(H)D (314.00 en 314.01) en comorbide stoornissen, met name, angst, PTSD, depressie, slaapstoornissen (met name stoornissen van het circadiane ritme, verlate slaapfase type), obesitas en eetbuien, bipolaire stoornis, hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD gedurende de levensloop.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Diagnostiek van ADHD en comorbiditeit bij volwassenen (>17 jaar) of ouderen gebeurt tijdens een dagdeel, een drie uur durende intake, op systematische wijze en met gestructureerde instrumenten (met o.a. de DIVA-5, een semi-gestructureerd Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen, zie ook www.divacenter.eu). Omdat bij 80% slaapproblemen voorkomen worden deze ook systematisch geïnventariseerd en behandeld.

Tijdens de intake wordt zo mogelijk ook informatie verkregen van familie en partner over het beloop van de klachten. De intaker bespreekt de observaties met de regiebehandelaar. De regiebehandelaar spreekt vervolgens de patiënt en familie op dezelfde dag over de gestelde diagnosen en de behandelopties. Wanneer er overeenstemming is over het behandelplan worden vervolgafspraken gemaakt met een arts of verpleegkundig specialist en een coach.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

In de specialistische ggz ontbreekt nog vaak voldoende kennis over diagnostiek en behandeling van complexe, comorbide ADHD bij volwassenen en ouderen, waaronder de samenhang met diverse slaapstoornissen, hormonale stemmingswisselingen gedurende de levensloop, en lichamelijke gezondheid, zodat verwezen wordt naar PsyQ, Programma ADHD bij volwassenen en ouderen.
Elk teamlid is geschoold in diagnostiek en behandeling. De kwaliteit van de intakes wordt getoetst door de regiebehandelaars (psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog). Op deze wijze wordt ervoor zorggedragen dat de intakes van een constante hoge kwaliteit zijn.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De intake beslaat een dagdeel, met een drie uur durende intake.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

De intaker verricht de intake m.b.v. de DIVA-5 voor ADHD (deze is door de afdeling ontwikkeld), inventariseert systematisch de comorbiditeit en de biografie en neemt een cultureel interview (CFI) af. Voorafgaand aan de intake heeft patient al informatie, leefstijladviezen en lotgenotencontact aangeboden gekregen via de Super Brains app die door de afdeling is ontwikkeld i.s.m. ervaringsdeskundige Rutger den Hollander. Patiënten worden geinformeerd over medicatie voor ADHD, en degenen die medicatie willen gebruiken worden ingepland voor de zg. QbTest, voor een baseline meting van de ADHD-symptomen aandachttekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze test wordt herhaald met medicatie zodat het verschil behalve subjectief, ook objectief kan worden vastgesteld. Dit is belangrijk voor de therapietrouw, het snel vaststellen van eventuele non-respons en dosis-optimalisatie.

Behandeling
Ambulant
Beschrijving

In de sggz worden patiënten behandeld met maximaal drie diagnoses. Deze groep wordt behandeld met het ‘ADHD basispakket’ dat de Afdeling ADHD ontwikkelde. Tot dit basispakket behoren onder andere psycho-educatie, medicamenteuze behandeling van angst of depressie en ADHD, behandeling van de verlate slaapfase, evt. in een Slaapgroep, de app Super Brains en individuele coaching en CGT. 
Is er sprake van vier diagnoses of meer dan biedt de Afdeling ADHD een ‘TOPGGz ADHD plus pakket’, ingedeeld naar comorbiditeit. Er worden tien TOPGGz ADHD plus pakketten aangeboden:

 1. Zorgpakket diagnostiek
 2. Zorgpakket angst, dwang en PTSS
 3. Zorgpakket overige slaapstoornissen
 4. Zorgpakket persoonlijkheid, emotieregulatie, impulscontrole en zelfbeeld
 5. Zorgpakket ASS
 6. Zorgpakket verslaving
 7. Zorgpakket ADD en communicatie
 8. Zorgpakket ouderen
 9. Zorgpakket vrouwen met ADHD
 10. Zorgpakket sociaal/maatschappelijk/systeem

Afhankelijk van de comorbiditeit van de patiënt wordt de volgorde van behandeling bepaald: de TOPGGz plus pakketten 1, 2, 3 en 6 worden voorafgaand aan het basispakket ingezet, de overige zorgpakketten worden na het basispakket aangeboden, met uitzondering van het Zorgpakket ouderen, dit omvat nl. ook het Basispakket inclusief uitgebreide somatische screening. Deze volgorde is gebaseerd op inhoudelijke, medische gronden. 

Naam en beschrijving
Slaapbehandelprotocol bij ADHD (diagnostiek en behandeling van de veelvoorkomende slaapstoornissen bij ADHD)
Doelgroep

Patiënten met zowel ADHD als een slaapprobleem (bijv. verlate slaapfase, rusteloze benen, insomnie, slaapapneu).

Methodiek

Het slaapbehandelprotocol is geïmplementeerd op de afdeling als onderdeel van het onderzoek ‘Sleep for attention by attention to sleep’ van het Kenniscentrum. In samenwerking met het Nederlands Slaap Instituut (NWI) worden diagnoses gesteld en in het geval van slaapapneu vindt behandeling plaats bij het NSI. Voor andere slaapstoornissen biedt het protocol richtlijnen voor behandeling op de afdeling.

Beoogde effecten

Het actief behandelen van slaapproblemen bij ADHD, wat ook kan bijdragen aan een vermindering van stemmings- en ADHD symptomen.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Intensiteit is afhankelijk van de diagnose en de behandeling. Verlate slaapfase wordt behandeld met chronotherapie (slaaphygiëne, lichttherapie en/of melatonine), insomnie met CGT-i. Dit kan individueel of in een slaapgroep. Voor restless legs syndrome zijn ijzertabletten en pregabaline beschikbaar.

Effectiviteitsonderzoek

De studie ‘Sleep for attention by attention to sleep’ onderzoekt of behandeling van slaapproblemen positief werkt op ADHD-symptomen en vice versa.

Naam en beschrijving
Mobiele lichttherapie: naast het volgen van lichttherapie met een lichtbak op locatie bij PsyQ is het nu ook mogelijk om een lichtbril voor thuis mee te krijgen.
Doelgroep

Patiënten met een indicatie voor lichttherapie; verlate slaapfase, winterdepressie, of insomnie.

Methodiek

De gebruiker draagt elke ochtend 30 minuten de lichtbril, die blauw licht in de ogen schijnt. Omdat er niet stilgezeten hoeft te worden, kan men tegelijkertijd dagelijkse activiteiten doen zoals ontbijten, aankleden, etc.

Beoogde effecten

Hogere therapietrouw, meer gebruiksgemak dan met een lichtbak op locatie.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De lichttherapie moet dagelijks rond hetzelfde moment gevolgd worden. Door dit mobiel en thuis mogelijk te maken, kost het de gebruikers minder tijd dan wanneer zij hiervoor naar onze locatie moeten komen en hier een halfuur moeten stilzitten.

Effectiviteitsonderzoek

De effectiviteit van de lichtbril thuis wordt vergeleken met die van de lichtbak op locatie wat betreft verbetering van ADHD-symptomen, stemming, en slaap. Ook wordt de tevredenheid en therapietrouw van beide methoden geevalueerd.

Uitstroomcriteria

•    Herstel van ADHD is gedefinieerd als >30% afname op de ADHD Rating Scale en/of de Qb-Test. De ADHD Rating Scale wordt bij aanmelding, elke 3 maanden na intake, en bij ontslag gemeten m.b.v. de ROM-vragenlijsten en besproken met de patiënt. Daarnaast is afname van de ernst van de comorbide stoornissen van belang, en verbetering van het functioneren. Beëindiging van behandeling gebeurt in overleg met de patiënt, tenzij deze wegblijft uit behandeling (no show). Patiënt kan ook naar een andere afdeling worden verwezen voor behandeling van comorbiditeit.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Afhankelijk van de noden van de patiënt wordt deze verwezen naar een andere afdeling, de basisggz, of de huisarts. Ook worden patiënten altijd geattendeerd op de Super Brains app voor terugvalpreventie in eigen regie na ontslag.

Is er een terugval aanbod?

De afdeling heeft de app Super Brains ontwikkeld op initiatief en in samenwerking met een ervaringsdeskundige met ADHD, Rutger den Hollander. De app is bedoeld voor kinderen en volwassenen met ADHD, hun ouders en partners, en behandelaars. Patiënten kunnen de app in eigen regie gebruiken, maar ook tijdens de behandeling met de behandelaar. Na ontslag is de app bedoeld om de stabiliteit te helpen behouden.

Super Brains wordt ook wel 'Digital Medicine' genoemd, omdat de ambitie is de behandeling zo goed en zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Dit zal de werkwijze in de ggz naar verwachting ingrijpend veranderen. De behandeling richt zich op de kernsymptomen van ADHD (hyperactiviteit, impulsiviteit, aandachtstekort) maar ook op de comorbiditeit (slaapstoornissen, angst en depressie, bipolaire stoornis) en de gevolgen van ADHD (o.a. werk en relatieproblemen). Er zijn regelmatig webinars en een podcastserie over ADHD gerelateerde onderwerpen; na aanmelding is er veel informatie in o.a. video's voor psycho-educatie en coaching op een thema. Er zijn meer dan 150 'Tiny Habits' om mee te oefenen, die in de agenda worden gezet met reminders. Bijvoorbeeld leefstijlactiviteiten als eerder gaan slapen, afvallen, hardlopen, maar ook zaken als medicatietrouw en een instrument leren spelen. Daarnaast heeft de app een chatfunctie zodat er communities ontstaan voor patiënten, partners, behandelaars e.a. Videobellen met de behandelaar is onderdeel van Super Brains. Doelen nakomen wordt beloond met punten en toegang tot games. Anderen helpen wordt ook beloond. Met de punten kan het persoonlijke profiel worden verbeterd en aangekleed. Tijdens een vice a vice behandeling kunnen patiënt en behandelaar samenwerken in de app. De behandelaar kan snel zien hoe het met de behandeldoelen van alle patiënten gaat en tussentijds feedback geven. De behandelaars krijgen via een training 'Digital Coaching' dezelfde informatie als patiënten, zodat zij dezelfde taal kunnen spreken.

De impact voor de patiënt is naar verwachting meer eigen regie, empowerment, betere informatie en ondersteuning voor, tijdens en na de behandeling. Dit geldt ook voor de familie en partner van de patiënt. Patiënten blijft nu ook na ontslag geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ADHD, zodat zij opnieuw keuzes kunnen maken voor een bepaald behandelaanbod.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

De afname van de ernst van ADHD wordt gemeten met de ADHD Rating Scale en de QbTest. De afname van overige klachten met de OQ-45.

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

De behandeling duurt gemiddeld 437 dagen (1,2 jaar), waarvan 15% binnen 6 maanden uitstroomt; 44% tussen 6 en 12 maanden; 29% tussen 12 en 24 maanden; en 12% na meer dan 24 maanden. Patiënten stromen uit naar: basis ggz (2,6%), huisarts (45,6%), andere afdelingen (5 %), elders of uit zorg (bijv. door drop-out) (46,8 %).

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Behandelaren en patiënten kunnen voor een second opinion voor diagnostiek en behandeladvies terecht bij het Programma ADHD bij volwassenen en ouderen. Voorwaarde is dat de patiënt verwezen wordt door een behandelaar in de ggz of een huisarts die het advies kan opvolgen. De behandeling hoeft vaak niet te worden overgenomen. De aanvrager moet zelf eerst diagnostiek van ADHD hebben gedaan en krijgt hiertoe de nodige informatie, instrumenten en zo nodig een training aangereikt. Een second opinion vindt plaats met een ervaren professional. Dit kan afhankelijk van de vraag een psychiater, een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog zijn. Een second opinion voor diagnostiek en behandeladvies kan als volgt aangevraagd worden:

 • Telefonisch of per e-mail met aanvrager (088-35 73 900 (algemeen nr. PsyQ, daar vragen om doorverbinding met TOPGGz afdeling ADHD) of secr-ADHD@psyq.nl)
 • hier online aanvragen.

 

 

Naam
prof. dr.
J.J.S.
(Sandra)
Kooij
Specialisatie

ADHD bij volwassenen en ouderen; ADHD en slaapstoornissen, w.o. circadiane ritme stoornissen, gezondheid, lifestyle en stemming; ADHD bij ouderen; ADHD bij vrouwen en hormonale stemmingsklachten in de levensloop

Contactgegevens

(088) 357 20 40 - i.vankasteren@psyq.nl

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m donderdag.

Bijzonderheden

Het Hoofd Hart Hormonen (H3) Netwerk is op 8 maart 2023 opgericht door Sandra Kooij (psychiater), Janneke Wittekoek (cardioloog) en Dorenda van Dijken (gynaecoloog). Doel is de samenwerking tussen psychiaters, cardiologen, gynaecologen, en andere professionals en ervaringsdeskundigen te bevorderen voor betere geintegreerde behandeling van vrouwen met ADHD (e.a. psychiatrische stoornissen), hormonale stemmingswisselingen gedurende de levensloop en cardiale problemen. Zie www.h3-netwerk.nl. 

Naam
Dr.
D.
(Dora)
Wynchank
Specialisatie

ADHD bij volwassenen en ouderen; ADHD en slaapstoornissen; ADHD bij ouderen; ADHD bij vrouwen.

Contactgegevens

Tel. +31 - (0)88 357 3076
E-mail: d.wynchank@psyq.nl 
 

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Verwijzers kunnen telefonisch of per email een consultatievraag voorleggen. Dan wordt gezamenlijk beoordeeld of patiënt moet worden gezien. Zo niet, dan volgt direct advies. Als de patiënt moet worden gezien wordt een afspraak voor second opinion gemaakt bij een ervaren behandelaar. Aanvrager moet zelf eerst diagnostiek van ADHD hebben gedaan en krijgt hiertoe de nodige informatie, instrumenten, en zo nodig training aangereikt.

Consultatie en advies over diagnostiek en behandeling zijn mogelijk telefonisch 088-3573900 (algemeen nr. PsyQ, daar vragen om doorverbinding naar TOPGGz afdeling ADHD) en en per email secr-ADHD@psyq.nl.

 

 

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

De doelstelling van het Programma ADHD bij volwassenen en ouderen is

 • het verminderen van de ernst van de symptomen van ADHD
 • het verminderen van de comorbide psychische stoornissen
 • het verhogen van het algemeen functioneren
 • het verhogen van de kwaliteit van leven.

 

 

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Bij 49% van de patiënten zijn de ADHD-klachten met meer dan 30% afgenomen. Bij 29% van de patiënten zijn de psychische klachten met meer dan 10 punten afgenomen (effect grootte Cohen's d: 0,81). Het aantal ziekteverzuim dagen per maand is met 1,06 dagen afgenomen na behandeling (ruim 12 dagen/jr). Bij 37% van de patiënten is de kwaliteit van leven met meer dan 3 punten toegenomen, wat een klinisch relevante toename is (effect grootte Cohen's d: 1.0).

 

Hoe wordt dit gemeten?

De ADHD-symptomen worden bij aanmelding, elke 3 maanden en bij ontslag gemeten met de ADHD Rating Scale (ADHD-RS); tevens wordt met de QbTest de afname van symptomen voor en na medicatie gemeten. De psychische klachten worden gemeten met de OQ-45.

 

Periode en aantal patiënten waarover gerapporteerd wordt

2019-2021

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Klinische effecten van het zorgaanbod zijn conform de doelstelling van de afdeling: afname van de ernst van ADHD en comorbide stoornissen.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

ADHD-RS, QbTest

Met welke frequentie

De vragenlijsten worden bij aanmelding, en na intake elke 3 maanden per e-mail verstuurd aan de patiënt, en bij ontslag. De QbTest wordt afgenomen voor de start van medicatie (baselinetest) en na de start met ADHD-medicatie en eventueel na een aangepaste dosis of andere medicatie.

Resultaten in percentages of aantallen

Van 2019 t/m 2021 verbeterde gemiddeld 49,2% van de patienten >30% op de ADHD-RS (gehanteerde maat voor klinische verbetering); 12,7% verbeterde licht (15-30% verbetering op de ADHD-RS); 19,5% verbeterde enigszins (0-15% verbetering op de ADHD-RS); en 18,6% verslechterde (verslechtering op de ADHD-RS). De effectgrootte (Cohen’s d) over deze periode was groot, namelijk 1.07.

Dit zijn cijfers van de totale patiëntenpopulatie met een begin- en eindmeting. Patiënten met een voortijdige uitschrijving of een doorverwijzing zijn hierin ook meegenomen.

Beschrijving overige resultaten

De ernst van ADHD-klachten nam met 50% af na gebruik van medicatie.

Hoe is dit gemeten/vastgesteld

Met behulp van de QbTest wordt specifiek het effect van medicatie gemeten met een baselinemeting en een meting met medicatie. Dit is een CPT test met infraroodcamera t.b.v. de meting van hyperactiviteit. De scores van de patiënt worden via een internationale database vergeleken met normdata op basis van leeftijd en geslacht. Normalisering van de scores treedt doorgaans op na gebruik van medicatie. De test objectiveert het medicatie-effect visueel, wat belangrijk is voor de bespreking met de patiënt en voor diens therapietrouw. Tevens kan dosisoptimalisatie geobjectiveerd worden, alsmede non-respons, en evaluatie van op welk domein van ADHD de medicatie al dan niet effectief is.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De klanttevredenheid wordt gemeten met de Klantwaardering vragenlijst. De klanttevredenheid is gemiddeld een 7.6 na de behandeling.

Naam
prof. dr.
J.J.S.
(Sandra)
Kooij
Specialisatie

ADHD bij volwassenen en ouderen; ADHD en slaapstoornissen, w.o. circadiane ritmestoornissen, gezondheid, lifestyle en stemming; ADHD bij ouderen; ADHD bij vrouwen.

Contactgegevens

(088) 357 20 40 - i.vankasteren@psyq.nl
Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m donderdag.
 

Naam
dr.
J.J.S.
(Sandra)
Kooij
Specialisatie

ADHD bij volwassenen en ouderen; ADHD en slaapstoornissen, w.o. circadiane ritmestoornissen, gezondheid, lifestyle en stemming; ADHD bij ouderen; ADHD bij vrouwen.

Contactgegevens

(088) 357 20 40 - i.vankasteren@psyq.nl
Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m donderdag.

Naam
dr.
D.
(Dora)
Wynschank
Specialisatie

ADHD bij volwassenen en ouderen; ADHD en slaapstoornissen; ADHD bij ouderen; ADHD bij vrouwen.

Contactgegevens

Tel. +31 - (0)88 357 3076
E-mail: d.wynchank@psyq.nl 
 

Naam
Dr.
D.
Danielle
de Graaf-Starreveld
Specialisatie

Lichttherapie, slaapstoornissen, gezondheid

Contactgegevens

Tel. +31- (0)88 357 2094

Beschrijving onderzoek

Sleep for attention by attention to sleep. Effecten van behandeling van slaap, ADHD, of beide op ADHD-symptomen.

Het onderzoeken van de effectiviteit van het behandelen van specifieke slaapproblemen op ADHD-symptomen en vice versa.

Verwachte einddatum
01-06-2023
Naam hoofdonderzoeker
Dr. Mylène Böhmer en Mirte van der Ham
Beschrijving onderzoek

Female ADHD: an international survey on experiences and health of women with ADHD.

Internationale online vragenlijst voor vrouwen met ADHD over hun gezondheid en ervaringen rondom diagnostiek en behandeling.

Verwachte einddatum
31-12-2024
Naam hoofdonderzoeker
Dr. Mylène Böhmer en Maxime de Jong
Auteur(s)
Van Andel, E., Bijlenga, D., Vogel, S. W. N., Beekman, A. T. F., & Kooij, J. J. S.
Tijdschrift
Journal of Biological Rhythms
Datum
September 2022
Auteur(s)
Dorani, F., Bijlenga, D., Beekman, A. T .F., Van Someren, E. J. W., Kooij, J. J. S.
Tijdschrift
Journal of Psychiatric Research
Datum
Januari 2021
Auteur(s)
Van Andel, E., Bijlenga, D., Vogel, S. W. N., Beekman, A. T. F., & Kooij, J. J. S.
Tijdschrift
Chronobiology International
Datum
Februari 2021
Beschrijving

Cursusaanbod PsyQ, Programma ADHD bij volwassenen en ouderen

 • Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen en ouderen. 
 • (Digitale) Coaching
 • DIVA-5 training (diagnostisch instrument)
 • Medicatie bij ADHD
 • ADHD, slaap en gezondheid
 • ADHD bij vrouwen (nieuw)

PsyQ, Programma ADHD bij volwassenen en ouderen organiseert jaarlijks een ADHD congres, zoals op 6 oktober 2023 het 12e Landelijke PsyQ ADHD congres.

Titel presentatie
Webinars - Optimale zorg voor ‘ingewikkelde’ vrouwen met klachten op de H3 domeinen Hoofd, Hart en Hormonen
Naam professional
J.J.S. Kooij, i.s.m. J. Wittekoek en D. van Dijken
Datum
25-04-2023
Naam en plaats congres
Webinar H3-Netwerk: Hoofd Hart en Hormonen bij vrouwen met ADHD

Ervaring van patiënten/naasten

Ik ben er uiteindelijk een stuk beter van geworden

Man, 32 jr: Toen ik de diagnose ADHD kreeg, was dat best even vervelend. Niettemin ben ik er uiteindelijk een stuk beter van geworden; ik kon door de diagnose niet alleen beter onderscheiden wat zich wanneer voordeed maar ook dat inzicht gebruiken om te begrijpen waarom ik me voelde zoals ik me voelde. De stemmingswisselingen, het chaotisme en de onvoorspelbaarheid kregen als het ware een functie; ze boden een verklaring voor de verstoorde continuïteit en de snel opeenvolgende, elkaar overvloeiende, momenten van spanning en twijfel.
De diagnose biedt een verlossende verklaring voor de relationele, intermenselijke problemen die zich bij ADHD kunnen voordoen. Immers, dat je je gesprekspartner snel onderbreekt komt zomaar niet omdat je hem of haar niet respecteert, maar omdat je je impulsen slecht beheerst. En dat je niet kunt stilzitten en slecht slaapt heeft ook niets met jou te maken maar met de ADHD.
Doch gelukkig is er veel te doen aan deze problemen. Ik kan veel doen met mijn inzicht en de problemen opdelen in soorten en maten en ze stap voor stap aanpakken. De stemmingswisselingen en de concentratieproblemen staan voor mij op nummer een. Heel belangrijk is die diagnose dus, en samen met het lotgenotencontact in de groepsbehandeling vormt dat de basis voor nieuwe mogelijkheden. Het lotgenotencontact, dat echt een verpletterende verduidelijking brengt en laat zien dat ADHD echt bestaat en je er ook echt iets mee kan. Het is een vast onderdeel van de behandeling en een van de belangrijkste pijlers. De hele aangeboden behandeling bij PsyQ, Programma ADHD bij volwassenen is er een die er mag wezen trouwens. Ze helpen je echt alle facetten aan te pakken en zo nodig te behandelen met medicatie. Van het gebruiken van Ritalin kun je veel leren waarmee je later je voordeel kunt doen!
Het belangrijkst is echter dat je inziet dat ADHD een deel is van wie je bent, dat het je maakt tot wat je bent en dat het je kan helpen te worden wie je wil zijn. Want aan talenten hebben ADHD-ers geen gebrek, ze blinken vaak uit in allerlei dingen, zijn creatief, enthousiast en niet zelden inspirerend voor anderen. Al met al is ADHD nu, in mijn ogen, een mooie ziekte!

Ik heb nu een systeem voor de dagelijkse gang van zaken

Vrouw, 44 jr: Drie jaar geleden leefde ik nog een doelloos en kleurloos leven. Ik was neerslachtig en voor mijn gevoel ging het niet over. Ik had een stomme baan zonder zicht op verbetering. Alles wat mij gebeurde kwam onverwacht, ik werd geleefd door de omstandigheden die zich voordeden.
De huisarts schreef me therapie voor en door toeval kwam ik bij de afdeling Depressie van PsyQ terecht. Dankzij een oplettende psychiater werd al snel duidelijk dat ik ADHD had. Voor mij was dit een hele opluchting. Ik had op zoveel vragen eindelijk een antwoord: daarom kon ik niet stilzitten of rustig een film uitzien!
Ik werd doorverwezen naar PsyQ, Programma ADHD bij volwassenen en ouderen. Ik begon met het traject, kreeg een persoonlijke coach en startte met trainingen. Daarnaast begon ik met het innemen van Methylfenidaat. Na enige tijd was de dosering goed en binnen een paar weken merkte ik ook het effect. Dankzij de Introductiecursus leerde ik hoe de medicatie precies werkt. Dat was prettig omdat ik eerder had geleerd dat je het beste zonder medicijnen kunt leven. Het tegendeel werd mij nu duidelijk. Deze medicijnen zorgen ervoor dat ik beter functioneer, en dan bedoel ik ook echt beter! Ik ben rustiger en kan mijn aandacht beter bij mijn werk houden. Ik merk dat ik anders reageer op situaties, minder impulsief en gespannen.
Vervolgens heb ik de Vaardigheidstraining gedaan. Hier leerde ik praktische zaken als: planning, financiële administratie bijhouden en routine instellen. Dankzij de groepsgenoten kon ik ook zien hoe andere ADHD’ers met hun problemen omgaan. Ook hielpen we elkaar met het vinden van de juiste oplossingen hiervoor. Ik kreeg meer inzicht in mijn situatie en hoe ik die het beste kon veranderen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik nu een systeem heb voor de dagelijkse gang van zaken.
Nu ben ik klaar met mijn behandeltraject. Ik heb veel geleerd en kan mijn leven beter ordenen. Ik vond het spannend omdat ik nu geen controle meer heb van mijn coach bij het maken van keuzes. Toch heb ik er veel vertrouwen in dat het goed komt. Ik heb nu een leuke baan en ben begonnen om mijn eigen bedrijf op te richten. Niets moet meteen, alles op zijn tijd  en, heel belangrijk, nadat ik er goed over heb nagedacht. Ik heb echt veel te danken aan deze behandeling, zonder zou het heel anders met me afgelopen zijn.

Back to top